Home » Ympäristönsuojelulakiin luvassa muutoksia

adaptation

Ympäristönsuojelulakiin luvassa muutoksia

Hallituksen kevätkauden esityksessä (HE 94/2018) esitetään tehtäväksi muutoksia ympäristönsuojelulakiin (527/2014) sekä rikoslakiin (39/1889). Esityksen tavoitteena on valmistella ympäristönsuojelulakiin säännökset, joiden avulla osa nykyisin luvanvaraisista toiminnoista, joilta ei EU-lainsäädännön mukaan edellytetä ympäristölupaa, voitaisiin siirtää ympäristölupamenettelyä kevyempään ilmoitusmenettelyyn.

Ilmoitusmenettelyllä voitaisiin nopeuttaa toimintojen aloittamista menettelyn piirissä olevilla toimialoilla sekä vähentää toiminnanharjoittajille ja viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Ilmoitusmenettelyn esitetään sijoittuvan nykyisen lupa- ja rekisteröintimenettelyn rinnalle sellaisille toiminnoille, jotka eivät jatkossa enää tarvitsisi ympäristölupaa. Kyseiset toiminnot olisivat edelleen ennakollisen valvonnan piirissä ja niistä tehtäisiin päätös, joka voi tarvittaessa sisältää toimintaa koskevia määräyksiä. Useita ympäristönsuojelulain pykäliä tarkistettaisiin siten, että ympäristöluvanvaraista ja osin rekisteröitävää toimintaa koskevat säännökset ulotettaisiin koskemaan myös ilmoituksenvaraista toimintaa.

Ilmoitusmenettelyyn siirrettäisiin sellaisia toimintoja, joihin sovellettuna uusi menettely ei vaarantaisi nykyisen ympäristönsuojelun tason säilymistä. Olemassa olevat ilmoitusmenettelyt jäisivät lakiin kertaluonteista toimintaa koskevana ilmoitusmenettelynä. Yleiseen ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäväksi eräitä nykyisin luvanvaraisia toimintoja, joiden ympäristövaikutukset olisivat vähäisiä ja kohdistuisivat rajoitetulle alueelle.

Ilmoituksenvaraisuuden on ehdotettu koskevan ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 seuraavia toimintoja:

  • sahalaitoksia, joiden tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa
  • polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastoja, joissa varastoidaan kemikaalia 100–50 000 m3
  • koneellista kullankaivuuta, kun kaivettavia maamassoja on alle 500 m3/vuodessa ja toiminta-aika enintään 50 vrk/vuodessa.
  • joukkoa elintarvikkeiden tai rehujen valmistusta harjoittava toimintoja
  • pienimpiä eläinsuojia
  • yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikkoja tai vastaavan kokoisia työkonevarikkoja
  • ulkona sijaitsevia ampumaratoja
  • kiinteitä eläintarhoja tai huvipuistoja

Lisäksi esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rikoslain ympäristörikkomusta käsittelevään pykälään (48 luku, 3 §) uusi momentti. Momentissa säädettäisiin, että ympäristönsuojelulakiin säädettävään yleiseen ilmoitusmenettelyyn sisältyvän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti olisi rikoslain mukaan rangaistavaa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voitaisiin tuomita rangaistukseksi sakkoa tai maksimissaan kuusi kuukautta vankeutta.

Säädösmuutosten tarkoitettu voimaantulo on 1.1.2019.

 

Ota yhteyttä

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.