Home » Yleinen

Kategoria: Yleinen

Nyt on aika valmistautua energiakatselmusvelvoitteeseen

Puhdas energia velvoitteet asiantuntijat kentällä

Suurten yritysten energiakatselmusvelvoitteen seuraava määräaika on 5.12.2019. Nyt on vielä hyvä aika varata pätevä asiantuntija auttamaan velvoitteen täyttämisessä.

Energiasektori on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Suomessa. Energiatehokkuutta voi ja pitää parantaa monin keinoin. Yksi lainsäädännön (Energiatehokkuuslaki 1429/2014) velvoittama keino on suurten, yli 250 työntekijää tai liikevaihdoltaan yli 50 miljoonaa euroa ja taseeltaan yli 43 miljoonaa euroa olevien yritysten pakollinen energiakatselmus. Katselmusvelvoitteesta vapautuu vain mikäli yritykseltänne löytyy jokin seuraavista:

1) sertifioitu ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä

2) energiatehokkuussopimus ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+

3) sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja sertifioitu ETJ+

Pakollisesta velvoitteesta kannattaa ottaa kaikki irti. Energiakatselmukseen kootaan tarvittavat tiedot yrityksen energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksien kartoittamista varten, eli käytännössä kaikki yrityksen energiaa käyttävät toiminnot, ja niiden avulla tunnistetaan tärkeimmät kehittämiskohteet. Se auttaa yritystä hahmottamaan ja hallitsemaan koko toimintansa energiankulutusta, ja sen avulla yritys voi pienentää energiankulutustaan ja siihen liittyviä kustannuksia.

Energiakatselmuksen on sisällettävä riittävä määrä kohdekatselmuksia edelliseltä neljältä vuodelta, joissa kartoitetaan yksityiskohtaisesti tietyn kohteen nykytila ja tehostamismahdollisuudet. Kohdekatselmus auttaa tunnistamaan merkittävimmät ja kustannustehokkaimmat energiatehokkuustoimenpiteet kyseiselle kohteelle, joka voi olla rakennus, rakennusryhmä, laitos tai osa laitoksesta. Energiakatselmus sisältää suunnitelman myös tulevista kohdekatselmuksista seuraavalle neljälle vuodelle.

Energiakatselmuksen vastuuhenkilöllä on oltava Energiaviraston myöntämä pätevyys. Pätevyyden suorittaneet henkilöt löytyvät Energiaviraston ylläpitämästä vastuuhenkilörekisteristä.

Ecobion asiantuntijat auttavat energiakatselmuksiin liittyvissä asioissa. Mikäli yrityksesi kaipaa asiantuntija-apua energiakatselmuksissa ja energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä suoraan energiakatselmoijaamme Leena Tähkämöön.

Lue lisää energiakatselmuksista asiantuntijamme blogista 

 

Lisätietoja:

Leena Tähkämö

Johtava konsultti

puh. +358 20 756 2301

leena.tahkamo@ecobio.fi

Ecobion asiantuntija Leena Tähkämö

Ympäristölupa pähkinäkuoressa

 

Ympäristökonsultointi yrityksille, kuvassa rakennukset ja luonto

 

Mikä on ympäristölupa?

Ympäristölupa on ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jota vaaditaan toiminnalta, mikäli sillä voi olla ympäristövaikutuksia. Ympäristönsuojelulain liitteessä on nimetty kaikki toiminnat, joilta lupa vaaditaan. Viranomainen voi kuitenkin vaatia toiminnalta ympäristölupaa myös tapauskohtaisesti. Aina ennen pienemmänkin teollisen toiminnan aloittamista onkin syytä varmistaa esim. kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta, onko ympäristölupa tarpeen.

Luvan myöntää kunta tai AVI

Lupahakemus jätetään ennen toiminnan aloittamista joko kunnalle tai alueelliselle Aluehallintovirastolle (AVI). Kunta myöntää pienempien toimijoiden ja AVI suurempien toimijoiden ympäristöluvat. Ympäristönsuojeluasetuksessa on kerrottu tarkemmin kuntien ja AVI:n vastuunjaosta. Kunta myös valvoo myöntämiään lupia, kun AVI:n myöntämiä lupia valvoo alueellinen ELY-keskus. Valvova viranomainen tekee myös päätöksen ympäristöluvan muuttamisen tai tarkastamisen tarpeesta. Lupa voidaan velvoittaa muutettavaksi esim. toiminnan muuttuessa tai kasvaessa.

Lupaprosessi voi kestää jopa useita vuosia

Lupahakemuksen käsittely voi kestää pitkään, joten lupaprosessi kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin. Lupaprosessia voi nopeuttaa järjestämällä ennakkoneuvottelun lupaviranomaisen kanssa, mikä helpottaa tiedonvaihtoa. Kun tarvittavat tiedot ovat kasassa, lupahakemus jätetään viranomaiselle, joka pyytää haluamiaan täydennyksiä. Kun kattavat tiedot on saatu, lupahakemus kuulutetaan eli siitä tiedotetaan julkisesti ja pyydetään lausunnot asianomaisilta tahoilta. Lausuntojen ja mielipiteiden antamiseen on varattava vähintään 30 päivää. Tämän jälkeen viranomainen tekee päätöksen ympäristöluvan myöntämisestä. Lähtökohtaisesti toiminnalle myönnetään ympäristölupa ja sen ympäristövaikutuksia rajoitetaan lupamääräyksillä. Lupapäätös saa lain voiman 30 päivää sen myöntämisen jälkeen, jos päätöksestä ei ole valitettu.

Lupahakemukseen tulee sisällyttää tarkat tiedot toiminnasta. Tarvittavien selvitysten määrä riippuu teollisuudenalasta sekä toiminnan laajuudesta. Toiminnat luokitellaan ympäristönsuojelulaissa kahteen luokkaan: direktiivilaitokset ja muut laitokset. Direktiivilaitokset ovat EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaisia laitoksia, joiden lupamenettely on tiukempi. Direktiivilaitoksen lupahakemukseen kuuluvat mm. maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys ja parhaan käyttökelpoisen tekniikan selvitys (BAT-selvitys).

Asiantuntija-avulla takaat sujuvan ympäristölupaprosessin

Lupaprosessi voi olla toiminnanharjoittajalle haastava, sillä viranomainen voi pyytää hyvin tarkkoja selvityksiä toiminnan ympäristövaikutuksista. Näitä voivat olla mm. kemikaalien kulkeutumiseen, pohjaveden virtaussuuntiin, melun leviämiseen tai onnettomuusriskin arviointiin liittyvät selvitykset. Varsinkin direktiivilaitoksen perustila- ja BAT-selvitys vaativat vahvaa asiantuntijaosaamista.

Jokaisen toimipaikan ympäristölupahakemus on aina yksilöllinen. Asiantuntijan konsultointi lupaprosessissa säästää aikaa ja resursseja, sekä auttaa onnistumaan paremmin. Ecobiolla on paljon kokemusta ja laaja-alaista osaamista kaikilta teollisuudenaloilta. Mikäli tarvitset apua ympäristölupiin liittyvissä asioissa, ympäristötiimimme auttaa niissä mielellään.

 

Lisätietoja:

Masi Mailammi

Ympäristökonsultti & projektipäällikkö

puh. 020 756 2300

masi.mailammi@ecobio.fi

ecobio

Ecobio Oy juhlii 30-vuotista taivaltaan – askeleen edellä jo vuosikymmeniä

Ecobio on Pohjoismaiden vanhimpia kestävän kehityksen asiantuntijayrityksiä.

Tiistaina 21.5.2019 Kiasmassa järjestetyn juhlaseminaarin terävin kärki pureutui biodiversiteetin vähenemisen uhkaan. Kun Sanna Perkiö 30 vuotta sitten perusti yrityksen, kestävän kehityksen konsultointi oli vielä uutta, mutta nyt se on arkipäivää. Elonkirjon häviäminen on toistaiseksi suurin ihmiskuntaa kohdannut uhka ja yritysten rooli puolestaan on noussut kaikkein tärkeimmäksi uusien biodiversiteettiratkaisujen tarjoajana.

Kuluttajien käyttäytymisen muutos luonnon monimuotoisuuden heikentäjästä sen vahvistajaksi on mahdollista toteuttaa innovaatioiden ja yhteiskunnallisten arvojen muuttumisen kautta. Jotta kuluttajat muuttaisivat käytöstään, tulee kestävän kehityksen ratkaisujen olla helppoja omaksua ja inspiroivia käyttää.

Elonkirjon heikentymistä aiheuttavat ennen kaikkea kulutus, väestönkasvu, maa- ja merialueiden käytön muutokset, saastuminen ja kemikalisoituminen, vieraslajien leviäminen, organismien hyväksikäyttö sekä ilmastonmuutos.

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa myös Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia . Uhanalaisia lajeja on kaikissa eliöryhmissä, mutta suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Ecobio uutisoi aiheesta maaliskuussa.

Tulevaisuuden toimintatavat

Kansainvälisillä yhteisöillä, kuten katolisella kirkolla, on painava rooli kestävässä kehityksessä. Yritysten velvollisuus puolestaan on mahdollistaa kuluttajille tapa elää ympäristömyönteistä elämää. Mielenkiintoisia uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti vastaamaan tähän tarpeeseen erityisesti bioteknologian alalla.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen siirtyy varmastikin keskiöön yritysten kestävän kehityksen ohjelmissa, sillä luonnonantimet ovat monen merkittävän teollisuusalan kuten metsäteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja turismin perusta ja elinehto”, ennustaa Ecobion perustaja, tekniikan tohtori Sanna Perkiö.

Myös yhteiskunnan asettamat säännökset vaativat päivittämistä. Luonnon monimuotoisuuden arvioinnit ja niistä johdettavat vaatimukset on vietävä lainsäädäntöön kokonaisvaltaisesti”, Perkiö painottaa.

Kemikalisaatiota voidaan rajoittaa ja ilmastonmuutokseen sopeutua. Tällä hetkellä päätrendi eurooppalaisissa suuryrityksissä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG, Sustainability Development Goals) täyttäminen ja varsinkin ilmastonmuutos. Biodiversiteetin saralla yrityksissä on kuitenkin vielä kovin hiljaista.

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen vaatii toimia lainsäätäjältä. Luontoa voidaan suojella, ennallistaa ja käyttää kestävästi samalla kun toteutetaan globaalit tavoitteet. Vahvistamalla luonnon monimuotoisuutta vahvistamme elinolosuhteita ilmaston muuttuessa. Köyhtynyt luonto on heikko suoja ilmaston olosuhteiden muuttuessa”, Perkiö kiteyttää.

 

Lisätietoja:

Sanna Perkiö
Hallituksen puheenjohtaja
sanna.perkio@ecobio.fi
puh. +358 20 756 9451

Taru Halla
Toimitusjohtaja
taru.halla@ecobio.fi
puh. +358 20 756 9456

Ecobio Oy tarjoaa ympäristön, kemian ja yritysvastuun syvällistä osaamista kaikenlaisille ja -kokoisille organisaatioille tehtailta konsernien johtoon. Yhtiön palveluissa yhdistyvät useat tieteenalat kuten kemia, ekologia, biologia, maantiede, yhteiskuntatieteet ja tietotekniikka. Ecobion asiantuntijat konsultoivat, mallintavat, laativat viranomaisasiakirjoja ja kouluttavat asiakkaita – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiön 30-vuotisen menestyksen salaisuutena on luovuuden yhdistäminen insinöörilahjakkuuteen ja taito onnistua vaikeissa tehtävissä. Ecobio toimii uuden teknologian hyödyntäjänä ja palvelujen tarjoajana alan tiennäyttäjä.

logistiikka-

Blogisarja ilmastosta – Osa 1: Logistiikka- ja kuljetusala

Uhka ilmastonmuutoksesta koskettaa jokaista toimialaa. Logistiikka- ja kuljetusalalla vaikutus ilmastonmuutokseen on konkreettinen, sillä kasvihuonekaasupäästöjä syntyy suoraan liikenteen pakokaasuista. Liikenteen päästöjen on arvioitu kattavan noin neljänneksen kaikista Suomen kasvihuonekaasupäästöistä (HE 199/2018). Liikenteen rooli on luonnollisesti huomioitu kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa, jossa keskeisenä tavoitteena on biopolttoaineen osuuden nostaminen 30 prosenttiin liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä.

Henkilöiden, palveluiden ja tavaroiden liikkuminen Suomen sisällä on välttämätöntä yhteiskunnan toimimiselle. Suomessa etäisyydet ovat pitkiä ja suurin osa kuljetuksista tehdään rekoilla. Esimerkiksi nelostietä kulki vuonna 2015 vuorokaudessa 43 miljoonan euron edestä materiaaleja (Tilastokeskus 2015). Materiaalin kuljetuksien vähentyminen vaikuttaisi merkittävästi Suomen talouteen, joten keinot logistiikka- ja kuljetusalan päästöjen vähentämiseen täytyy löytää muualta.

Keinoina lainsäädäntö ja toimintatapojen muutokset

Konkreettisimmat keinot päästövähennyksiin tulevat lainsäädännön kautta. Lakimuutoksilla on mahdollistettu entistä suurempien kuljetusajoneuvojen käyttö, jolloin liikennemäärä väylillä vähenee, vaikka materiaalimäärät nousevat. Myös suosiollisempi verotus biopolttoaineille ja jakeluvelvoitteen lisääminen vähentävät bensiinin tai dieselöljyn käyttöä. Lainsäädännön noudattamisen lisäksi toiminnanharjoittaja voi vähentää ilmastovaikutustaan mm. siirtymällä sähkökäyttöisten ajoneuvojen käyttöön. Autokannan uusiutuminen on kuitenkin hidasta.

Päästöjen vähentämisessä tarvitaan lainsäädännön lisäksi myös toimintatapojen muutoksia yrityksiltä. Lainsäädännön muutosten seuranta ja vaatimustenmukaisuus korostuvat, kun lainsäädäntö toimii ensisijaisena keinona toimialan päästötavoitteiden saavuttamisessa. Tehokkailla prosesseilla yritykset pystyvät varautumaan muuttuvaan lainsäädäntöön ja kääntämään sen vaatimuksen kilpailueduksi. Myös varsinkin suuremmille toiminnanharjoittajille suunnatut ympäristöjohtamisjärjestelmät (kuten ISO 14 001) ja niiden soveltaminen toiminnassa edesauttavat ilmastovaikutuksen vähentämistä ja kertovat yrityksen vastuullisuudesta.

Logistiikka- ja kuljetustoimialan haasteet ja muutokset

Logistiikka- ja kuljetusalan toimintaympäristö on haastava, sillä lainsäädäntöä on paljon ja se muuttuu nopeasti. Myöskään palveluiden tuotantoympäristö, eli väylät ja niiden kunto, ei ole toiminnanharjoittajien käsissä. Suurin osa logistiikka- ja kuljetusyrityksistä on pieniä yrityksiä ja yli 90 %:lla toiminnanharjoittajista on vain 1-5 ajoneuvoa (SKAL 2019). Tässä toimintaympäristössä pienillä toiminnanharjoittajilla ei ole välttämättä resursseja kehittää toimintaansa ilmastoystävällisempään suuntaan, esim. uusimalla autokantaa.

Tarvittava muutos ei välttämättä vaadi koko toiminnan kääntämistä ylösalaisin, vaan pienet viilaukset prosessiin saattavat usein riittää. Pienikin muutos vaatii hyvää johtamista ja sitouttamista. Ecobio työskentelee Suomen suurimpien logistiikka- ja kuljetusalan yrityksen kanssa ja tarjoaa kustannustehokkaita ratkaisuja lainsäädännön seurantaan ja ilmasto- ja yhteiskuntavastuuasioihin. Mikäli nämä asiat ovat teille ajankohtaisia, olkaa rohkeasti yhteydessä Ecobion asiantuntijoihin.

 

Masi Mailammi

Projektipäällikkö, konsultti

Puh. 020 756 2300

masi.mailammi@ecobio.fi

Suomen ensimmäinen havainto uudesta lintulajista

Eilen sunnuntai-iltana havaittiin Rönnskärin lintuaseman alueella Kirkkonummen saaristossa Suomen ensimmäinen pikkupajusirkku (Emberiza pallasi). Ensihavainnon linnusta teki Pekka Ikonen kesken saaristolintulaskennan. Mukana laskijajoukossa oli myös Ecobion asiantuntija Inka Voutilainen. Kyseessä on kovan luokan havainto, sillä Euroopan puolella lajin levinneisyys rajoittuu pienelle alueelle Uralin luoteispuolen tundralla. Venäjän ulkopuolella Euroopassa laji on havaittu alle kymmenen kertaa.

Mielenkiintoisesta ja lintumaailmaa kohauttaneesta havainnosta huolimatta kyse on kuitenkin vain yksittäisestä harhailevasta yksilöstä. Todellinen viikonlopun anti oli tiedon kertyminen Suomen linnuston tilasta, mitä voidaan hyödyntää mm. uhanalaisuusarvioinneissa. Linnut olivat maaliskuussa julkaistun Suomen viidennen uhanalaisuusarvion, Punaisen kirjan, mukaan yksi uhanalaisimmista eliöryhmistä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että linnuista on kerätty kattavasti tietoa pitkällä aikajänteellä, joten myös yleisten lajien taantuminen havaitaan herkästi.

Luonnon monimuotoisuuden on ennustettu nousevan merkittäväksi globaaliksi kriisiksi ilmastonmuutoksen rinnalle, mihin on hyvä alkaa varautua jo nyt. Tieto on luonnon monimuotoisuuden suojelun perusta. Yritysten toiminnan ympäristövaikutusten tai ympäristön nykytilan arvioinnissa voidaan hyödyntää eliökartoituksia sekä toisaalta paikkatietoanalyysejä. Arviointien perusteella toiminnalle voidaan asettaa biodiversiteettitavoitteita ja seurata tavoitteiden täyttymistä. Havaittuja ympäristömuutoksia voidaan peilata lähtötasoon ja tarvittaessa tarkentaa asetettuja tavoitteita.

Mitkä ovat sinun yrityksesi vaikutukset luonnon monimuotoisuuden kannalta? Ota yhteyttä, niin autamme teitä selvittämään ne: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

ilmastovaikutuksia

Ilmastovaikutuksia käsitellään Ecobion blogisarjassa

Ilmastonmuutos on nyt kaikkien huulilla. Me Ecobiolla teemme monenlaisia töitä ja tekoja ilmastovaikutuksia hillitäksemme. Autamme asiakkaitamme niin ilmasto- kuin muidenkin ympäristövaikutusten mittaamisessa ja hillitsemisessä sekä laadimme tiekarttoja ilmastoasioiden ja kestävyyden hallitsemiseksi pidemmällä aikavälillä.

Yritysten toiminta ja tuotteet aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vaihtelevat toimialoittain ja toimijoittain. Päästöjen kokonaisvaltainen hillitseminen ja hallitseminen voi olla haasteellista. Euroopan ympäristökeskuksen tilastojen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat eniten energiantuotanto (30 %), liikenne (22 %) ja teollisuus (20 %). Myös kotitaloudet ja palvelut (13 %) sekä maatalous (12 %) ovat merkittäviä päästöjen aiheuttajia.

 

ilmastovaikutuksia
Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain vuosina 1990-2016. Lähde: Euroopan ympäristökeskus (EEA), 2018.

Ilmastokeskustelussa positiivisuus kantaa pidemmälle kuin negatiivisuus. Sen sijaan, että menemme lukkoon ja koemme ilmastoahdistusta tai kiellämme koko ilmastonmuutoksen, on hyödyllisempää keskittyä tekoihin, joita jokainen ihminen tai organisaatio voi tehdä. Omaa hiilijalanjälkeäsi voit arvioida esimerkiksi Sitran laskurilla ja tekoja voit pohtia erilaisissa kampanjoissa. Yritystasolla on tärkeää mitata ja arvioida päästöjä, jotta on mahdollista asettaa tavoitteita ja seurata kehitystä. Yrityksen oman toiminnan päästöjä on helpompi mitata, mutta se on mahdollista myös epäsuorien päästöjen osalta.

Ilmastoaiheinen blogisarja

Ecobio julkaisee kesän ja syksyn 2019 aikana ilmastoaiheisia, toimialakohtaisia blogikirjoituksia. Blogisarjassa katamme sektoreita energia- ja kemianteollisuudesta ruuantuotantoon ja tekstiileihin. Juttusarjalla haluamme nostaa esiin ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviä aloja ja hahmottaa ratkaisumalleja ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Fokus on ilmastossa, mutta tarkastelemme samalla myös muita ympäristönäkökohtia.

Tervetuloa seuraamaan, mitä eri aloilla tapahtuu ja mikä milläkin alalla on merkittävää. Pysy kuulolla!

Mikäli sinulla on toiveita, minkä sektorin ilmastonäkökohtia blogisarjassa tulisi käsitellä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Materiaalitehokkuuden

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen kannattaa liittyä

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus oli esillä eilen (7.5.2019) pidetyssä Elintarvikepäivässä. Helmikuun alussa julkaistuun sitoumukseen voi edelleen liitytä vuoden 2020 loppuun mennessä, joten nyt kannattaa asettaa tavoitteet toiminnalle ja sitoutua toimintaan! Materiaalitehokkuutta parantamalla yritys voi saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä, vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia sekä saada positiivista nostetta nimelleen.

Materiaalitehokkuuden sitoumuksella pyritään vähentämään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Sitoumus kattaa elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausalan. Tällä hetkellä 11 yritystä on liittynyt mukaan sitoumukseen, joka koskee vuosia 2019-2021. Yrityksen mukanaolo sitoumuksessa on julkinen tieto, mutta muiden yrityskohtaisten tietojen julkisuudesta päättää yritys itse.

Velvoitteena sitoumuksessa on toteuttaa konkreettisia materiaalitehokkuustoimia ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yritys asettaa itse parhaaksi katsomansa tavoitteet toiminnalleen. Yrityksen toiminta voi esimerkiksi olla elintarvikehävikin syntymisen syiden ja vähentämismahdollisuuksien selvittäminen, ympäristöystävällisempien tuotteiden ja pakkausten käyttöön ottaminen, tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen tai logistiikan tehostaminen.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään yritystäsi tunnistamaan toiminnan tehostamis- ja kehityskohteet sekä asettamaan toiminnalle saavutettavissa olevat tavoitteet.

Ota yhteyttä: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Global Assessment

Global Assessment -raportin tulokset odotetun huolestuttavia

Hallitusten välisen luontopaneelin, IPBES:in, julkaiseman tuoreen Global Assessment -raportin tiivistelmä ”Summary for policy makers” (pdf) esittää huolestuttavan arvion maailman luonnon tilasta: luonnon köyhtyminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia ja maailman biodiversiteetti vähenee ennennäkemättömällä nopeudella.

Raportti on koottu noin 15 000 tieteellisestä lähteestä ja raportista sekä hyödynnetty alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen tietoja. Raportti kattaa kaikki terrestriset ekosysteemit, sisävesistöt sekä avomeret.

Raportin keskeisin sanoma:

1. Biodiversiteetti ja ekosysteemitoiminnot ja -palvelut heikkenevät maailmanlaajuisesti.

2. Suorat ja epäsuorat muutosten aiheuttajat ovat voimistuneet viimeisimmän 50 vuoden aikana.

3. Suojelulle ja kestävälle kehitykselle asetettuja tavoitteita ei ole mahdollista tavoittaa nykyisillä toimilla. Vuodelle 2030 asetetut ja sen jälkeiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain merkittävillä ekonomisilla, sosiaalisilla, poliittisilla ja teknologisilla muutoksilla.

4. Luontoa on mahdollista suojella, ennallistaa ja käyttää kestävästi sekä saavuttaa samanaikaisesti muut globaalit yhteiskunnalliset tavoitteet merkittävien yhteiskunnallisten muutosten avulla.

Global Assessment -raportti peräänkuuluttaa toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Myös yrityksiin kohdistuvat vaatimukset tulevat todennäköisesti kasvamaan, mihin on hyvä varautua.

Miten yrityksesi voi kantaa vastuun luonnon tilasta ja varautua tulevaan?

Ota yhteyttä ja keskustele asiantuntijoidemme kanssa mahdollisista ratkaisuista: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Raportista on uutisoitu laajasti eri tiedostuskanavissa. Lue lisää mm. Ympäristöministeriön, Ylen ja YK:n julkaisuista.

 

Asiantuntijat toimistolla suunnittelevat Ecobion palveluita energiakatselmus

Tekoäly ratkaisee ilmastonmuutoksen?

Ilmastonmuutos on globaalina ilmiönä niin suuri, että sen vaikutuksia voi olla vaikea hahmottaa. Skaalaltaan suuriin ongelmiin ja suuren datan käsittelyyn ratkaisuna on tekoäly. Tekoälyn hyödynnysmahdollisuudet ovat valtavat ja sitä käytetäänkin apuna monenlaisten päätösten ja töiden tekemisessä.

Tekoälyä voidaan hyödyntää ilmastotutkimuksessa. Esimerkiksi ilmastomalleissa ja muissa koko planeettaamme koskettavissa malleissa käsiteltävää dataa on paljon, jolloin tekoäly mahdollistaa riittävän laskentakapasiteetin.

Tekoäly voi auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta tarkemman laskennan ja ilmastotekojen vaikuttavuuden arvioinnin avulla. Se voi nopeuttaa mallinnusta ja parantaa ilmastomallien luotettavuutta, sillä sen avulla mallien epätarkkuuksia voidaan vähentää esimerkiksi IPCC:n malleissa. Se tarjoaa älykkyyttä koko maapallon ilmaston mallintamiseen ja säätilojen havaitsemiseen ja ennustamiseen, ja sitä voidaan edelleen hyödyntää monilla aloilla, esimerkiksi maataloudessa. Tekoälyn avulla voidaan simuloida ja visualisoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia ja ilmastotekojen vaikuttavuutta on vaikea nähdä suoraan, toisin kuin monen muun ympäristötekojen osalta (energiankulutus, jätteiden määrän vähentäminen).

Tekoälyn kehittämistä ja hyödynnystä tehdään kiivaasti, josta osoituksena kolmen tekoälytutkimusta tekevän tutkijan palkitseminen ”tietojenkäsittelyn Nobelilla”. Tekoäly auttaa hallitsemaan suuren mittakaavan ilmiöitä ja toisaalta se avaa uusia mahdollisuuksia ympäristötyössä.

riskinarviointi

Riskinarviointi julkaistu Ecobio Manageriin

Miten toteutatte lakisääteiset riskinarvioinnit työpaikallanne? Ecobio Manager -palveluun on julkaistu uusi riskinarviointiominaisuus. Palvelun avulla voitte toteuttaa työturvallisuuteen, ympäristöön sekä kemikaaleihin kohdistuvat riskinarviot yhdessä palo- ja pelastusriskien kartoitusten ohella. Riskinarviointi onnistuu palvelun avulla sujuvasti ja vaivattomasti.

Palvelun hyödyt:

 • Täyttää lakisääteiset vaatimukset.
 • Helpottaa viranomaistarkastuksia.
 • Saat pilvipalvelun kautta aina viimeisimmät riskinarvioinnit esille työpaikalla.
 • Helpottaa riskien kartoittamista valmiilla riskivalikoilla.
 • Automatisoi riskien laskennan.
 • Tehostaa vastuiden jakamista korjaavien toimenpiteiden osalta.
 • Säästää aikaa ja kustannuksia.

Ominaisuudet:

 • Matriisipohjainen vaaran todennäköisyyden ja vakavuuden määritys. Järjestelmä laskee automaattisesti riskin suuruuden.
 • Helppo määrittää toteutetut riskinhallintatoimenpiteet sekä tarvittavat lisätoimenpiteet riskin hallitsemiseksi.
 • Lokitoiminnolla riskinhallinnan lisätoimenpiteet voidaan kuitata tehdyiksi ja seurata korjaavien toimenpiteiden edistymistä työpaikalla.
 • Kemikaalihallinnan asiakkaille riskinarviointi mahdollistaa älyratkaisun, jossa altisteet voidaan valita arviointiin suoraan kemikaaliluettelosta. Riskiä määritettäessä järjestelmä hyödyntää myös automaattisesti kemikaalin vaaralausekkeita.
 • Kemikaalien osalta voidaan verrata myös altistumismittausten tuloksia ohjeraja-arvoina käytettäviin HTP-arvoihin.
 • Kätevä yhteenvetonäkymä. Kriittisimmät riskit sekä välittömiä korjaavia toimenpiteitä vaativat kohteet voidaan suodattaa selkeästi näkyviin.

 

Pyydä esittelyä ja tarjousta:

Ville Soininen, tuotepäällikkö

ville.soininen@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9454