Home » Uutiset

Kategoria: Uutiset

ecobio

Ecobio Oy juhlii 30-vuotista taivaltaan – askeleen edellä jo vuosikymmeniä

Ecobio on Pohjoismaiden vanhimpia kestävän kehityksen asiantuntijayrityksiä.

Tiistaina 21.5.2019 Kiasmassa järjestetyn juhlaseminaarin terävin kärki pureutui biodiversiteetin vähenemisen uhkaan. Kun Sanna Perkiö 30 vuotta sitten perusti yrityksen, kestävän kehityksen konsultointi oli vielä uutta, mutta nyt se on arkipäivää. Elonkirjon häviäminen on toistaiseksi suurin ihmiskuntaa kohdannut uhka ja yritysten rooli puolestaan on noussut kaikkein tärkeimmäksi uusien biodiversiteettiratkaisujen tarjoajana.

Kuluttajien käyttäytymisen muutos luonnon monimuotoisuuden heikentäjästä sen vahvistajaksi on mahdollista toteuttaa innovaatioiden ja yhteiskunnallisten arvojen muuttumisen kautta. Jotta kuluttajat muuttaisivat käytöstään, tulee kestävän kehityksen ratkaisujen olla helppoja omaksua ja inspiroivia käyttää.

Elonkirjon heikentymistä aiheuttavat ennen kaikkea kulutus, väestönkasvu, maa- ja merialueiden käytön muutokset, saastuminen ja kemikalisoituminen, vieraslajien leviäminen, organismien hyväksikäyttö sekä ilmastonmuutos.

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa myös Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia . Uhanalaisia lajeja on kaikissa eliöryhmissä, mutta suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Ecobio uutisoi aiheesta maaliskuussa.

Tulevaisuuden toimintatavat

Kansainvälisillä yhteisöillä, kuten katolisella kirkolla, on painava rooli kestävässä kehityksessä. Yritysten velvollisuus puolestaan on mahdollistaa kuluttajille tapa elää ympäristömyönteistä elämää. Mielenkiintoisia uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti vastaamaan tähän tarpeeseen erityisesti bioteknologian alalla.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen siirtyy varmastikin keskiöön yritysten kestävän kehityksen ohjelmissa, sillä luonnonantimet ovat monen merkittävän teollisuusalan kuten metsäteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja turismin perusta ja elinehto”, ennustaa Ecobion perustaja, tekniikan tohtori Sanna Perkiö.

Myös yhteiskunnan asettamat säännökset vaativat päivittämistä. Luonnon monimuotoisuuden arvioinnit ja niistä johdettavat vaatimukset on vietävä lainsäädäntöön kokonaisvaltaisesti”, Perkiö painottaa.

Kemikalisaatiota voidaan rajoittaa ja ilmastonmuutokseen sopeutua. Tällä hetkellä päätrendi eurooppalaisissa suuryrityksissä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG, Sustainability Development Goals) täyttäminen ja varsinkin ilmastonmuutos. Biodiversiteetin saralla yrityksissä on kuitenkin vielä kovin hiljaista.

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen vaatii toimia lainsäätäjältä. Luontoa voidaan suojella, ennallistaa ja käyttää kestävästi samalla kun toteutetaan globaalit tavoitteet. Vahvistamalla luonnon monimuotoisuutta vahvistamme elinolosuhteita ilmaston muuttuessa. Köyhtynyt luonto on heikko suoja ilmaston olosuhteiden muuttuessa”, Perkiö kiteyttää.

 

Lisätietoja:

Sanna Perkiö
Hallituksen puheenjohtaja
sanna.perkio@ecobio.fi
puh. +358 20 756 9451

Taru Halla
Toimitusjohtaja
taru.halla@ecobio.fi
puh. +358 20 756 9456

Ecobio Oy tarjoaa ympäristön, kemian ja yritysvastuun syvällistä osaamista kaikenlaisille ja -kokoisille organisaatioille tehtailta konsernien johtoon. Yhtiön palveluissa yhdistyvät useat tieteenalat kuten kemia, ekologia, biologia, maantiede, yhteiskuntatieteet ja tietotekniikka. Ecobion asiantuntijat konsultoivat, mallintavat, laativat viranomaisasiakirjoja ja kouluttavat asiakkaita – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiön 30-vuotisen menestyksen salaisuutena on luovuuden yhdistäminen insinöörilahjakkuuteen ja taito onnistua vaikeissa tehtävissä. Ecobio toimii uuden teknologian hyödyntäjänä ja palvelujen tarjoajana alan tiennäyttäjä.

Suomen ensimmäinen havainto uudesta lintulajista

Eilen sunnuntai-iltana havaittiin Rönnskärin lintuaseman alueella Kirkkonummen saaristossa Suomen ensimmäinen pikkupajusirkku (Emberiza pallasi). Ensihavainnon linnusta teki Pekka Ikonen kesken saaristolintulaskennan. Mukana laskijajoukossa oli myös Ecobion asiantuntija Inka Voutilainen. Kyseessä on kovan luokan havainto, sillä Euroopan puolella lajin levinneisyys rajoittuu pienelle alueelle Uralin luoteispuolen tundralla. Venäjän ulkopuolella Euroopassa laji on havaittu alle kymmenen kertaa.

Mielenkiintoisesta ja lintumaailmaa kohauttaneesta havainnosta huolimatta kyse on kuitenkin vain yksittäisestä harhailevasta yksilöstä. Todellinen viikonlopun anti oli tiedon kertyminen Suomen linnuston tilasta, mitä voidaan hyödyntää mm. uhanalaisuusarvioinneissa. Linnut olivat maaliskuussa julkaistun Suomen viidennen uhanalaisuusarvion, Punaisen kirjan, mukaan yksi uhanalaisimmista eliöryhmistä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että linnuista on kerätty kattavasti tietoa pitkällä aikajänteellä, joten myös yleisten lajien taantuminen havaitaan herkästi.

Luonnon monimuotoisuuden on ennustettu nousevan merkittäväksi globaaliksi kriisiksi ilmastonmuutoksen rinnalle, mihin on hyvä alkaa varautua jo nyt. Tieto on luonnon monimuotoisuuden suojelun perusta. Yritysten toiminnan ympäristövaikutusten tai ympäristön nykytilan arvioinnissa voidaan hyödyntää eliökartoituksia sekä toisaalta paikkatietoanalyysejä. Arviointien perusteella toiminnalle voidaan asettaa biodiversiteettitavoitteita ja seurata tavoitteiden täyttymistä. Havaittuja ympäristömuutoksia voidaan peilata lähtötasoon ja tarvittaessa tarkentaa asetettuja tavoitteita.

Mitkä ovat sinun yrityksesi vaikutukset luonnon monimuotoisuuden kannalta? Ota yhteyttä, niin autamme teitä selvittämään ne: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

ilmastovaikutuksia

Ilmastovaikutuksia käsitellään Ecobion blogisarjassa

Ilmastonmuutos on nyt kaikkien huulilla. Me Ecobiolla teemme monenlaisia töitä ja tekoja ilmastovaikutuksia hillitäksemme. Autamme asiakkaitamme niin ilmasto- kuin muidenkin ympäristövaikutusten mittaamisessa ja hillitsemisessä sekä laadimme tiekarttoja ilmastoasioiden ja kestävyyden hallitsemiseksi pidemmällä aikavälillä.

Yritysten toiminta ja tuotteet aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä, jotka vaihtelevat toimialoittain ja toimijoittain. Päästöjen kokonaisvaltainen hillitseminen ja hallitseminen voi olla haasteellista. Euroopan ympäristökeskuksen tilastojen mukaan kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat eniten energiantuotanto (30 %), liikenne (22 %) ja teollisuus (20 %). Myös kotitaloudet ja palvelut (13 %) sekä maatalous (12 %) ovat merkittäviä päästöjen aiheuttajia.

 

ilmastovaikutuksia
Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain vuosina 1990-2016. Lähde: Euroopan ympäristökeskus (EEA), 2018.

Ilmastokeskustelussa positiivisuus kantaa pidemmälle kuin negatiivisuus. Sen sijaan, että menemme lukkoon ja koemme ilmastoahdistusta tai kiellämme koko ilmastonmuutoksen, on hyödyllisempää keskittyä tekoihin, joita jokainen ihminen tai organisaatio voi tehdä. Omaa hiilijalanjälkeäsi voit arvioida esimerkiksi Sitran laskurilla ja tekoja voit pohtia erilaisissa kampanjoissa. Yritystasolla on tärkeää mitata ja arvioida päästöjä, jotta on mahdollista asettaa tavoitteita ja seurata kehitystä. Yrityksen oman toiminnan päästöjä on helpompi mitata, mutta se on mahdollista myös epäsuorien päästöjen osalta.

Ilmastoaiheinen blogisarja

Ecobio julkaisee kesän ja syksyn 2019 aikana ilmastoaiheisia, toimialakohtaisia blogikirjoituksia. Blogisarjassa katamme sektoreita energia- ja kemianteollisuudesta ruuantuotantoon ja tekstiileihin. Juttusarjalla haluamme nostaa esiin ilmastonmuutoksen kannalta merkittäviä aloja ja hahmottaa ratkaisumalleja ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Fokus on ilmastossa, mutta tarkastelemme samalla myös muita ympäristönäkökohtia.

Tervetuloa seuraamaan, mitä eri aloilla tapahtuu ja mikä milläkin alalla on merkittävää. Pysy kuulolla!

Mikäli sinulla on toiveita, minkä sektorin ilmastonäkökohtia blogisarjassa tulisi käsitellä, ota yhteyttä asiantuntijoihimme: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Materiaalitehokkuuden

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen kannattaa liittyä

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus oli esillä eilen (7.5.2019) pidetyssä Elintarvikepäivässä. Helmikuun alussa julkaistuun sitoumukseen voi edelleen liitytä vuoden 2020 loppuun mennessä, joten nyt kannattaa asettaa tavoitteet toiminnalle ja sitoutua toimintaan! Materiaalitehokkuutta parantamalla yritys voi saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä, vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia sekä saada positiivista nostetta nimelleen.

Materiaalitehokkuuden sitoumuksella pyritään vähentämään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Sitoumus kattaa elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausalan. Tällä hetkellä 11 yritystä on liittynyt mukaan sitoumukseen, joka koskee vuosia 2019-2021. Yrityksen mukanaolo sitoumuksessa on julkinen tieto, mutta muiden yrityskohtaisten tietojen julkisuudesta päättää yritys itse.

Velvoitteena sitoumuksessa on toteuttaa konkreettisia materiaalitehokkuustoimia ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yritys asettaa itse parhaaksi katsomansa tavoitteet toiminnalleen. Yrityksen toiminta voi esimerkiksi olla elintarvikehävikin syntymisen syiden ja vähentämismahdollisuuksien selvittäminen, ympäristöystävällisempien tuotteiden ja pakkausten käyttöön ottaminen, tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen tai logistiikan tehostaminen.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään yritystäsi tunnistamaan toiminnan tehostamis- ja kehityskohteet sekä asettamaan toiminnalle saavutettavissa olevat tavoitteet.

Ota yhteyttä: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Global Assessment

Global Assessment -raportin tulokset odotetun huolestuttavia

Hallitusten välisen luontopaneelin, IPBES:in, julkaiseman tuoreen Global Assessment -raportin tiivistelmä ”Summary for policy makers” (pdf) esittää huolestuttavan arvion maailman luonnon tilasta: luonnon köyhtyminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia ja maailman biodiversiteetti vähenee ennennäkemättömällä nopeudella.

Raportti on koottu noin 15 000 tieteellisestä lähteestä ja raportista sekä hyödynnetty alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen tietoja. Raportti kattaa kaikki terrestriset ekosysteemit, sisävesistöt sekä avomeret.

Raportin keskeisin sanoma:

1. Biodiversiteetti ja ekosysteemitoiminnot ja -palvelut heikkenevät maailmanlaajuisesti.

2. Suorat ja epäsuorat muutosten aiheuttajat ovat voimistuneet viimeisimmän 50 vuoden aikana.

3. Suojelulle ja kestävälle kehitykselle asetettuja tavoitteita ei ole mahdollista tavoittaa nykyisillä toimilla. Vuodelle 2030 asetetut ja sen jälkeiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain merkittävillä ekonomisilla, sosiaalisilla, poliittisilla ja teknologisilla muutoksilla.

4. Luontoa on mahdollista suojella, ennallistaa ja käyttää kestävästi sekä saavuttaa samanaikaisesti muut globaalit yhteiskunnalliset tavoitteet merkittävien yhteiskunnallisten muutosten avulla.

Global Assessment -raportti peräänkuuluttaa toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Myös yrityksiin kohdistuvat vaatimukset tulevat todennäköisesti kasvamaan, mihin on hyvä varautua.

Miten yrityksesi voi kantaa vastuun luonnon tilasta ja varautua tulevaan?

Ota yhteyttä ja keskustele asiantuntijoidemme kanssa mahdollisista ratkaisuista: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Raportista on uutisoitu laajasti eri tiedostuskanavissa. Lue lisää mm. Ympäristöministeriön, Ylen ja YK:n julkaisuista.

 

Asiantuntijat toimistolla suunnittelevat Ecobion palveluita energiakatselmus

Tekoäly ratkaisee ilmastonmuutoksen?

Ilmastonmuutos on globaalina ilmiönä niin suuri, että sen vaikutuksia voi olla vaikea hahmottaa. Skaalaltaan suuriin ongelmiin ja suuren datan käsittelyyn ratkaisuna on tekoäly. Tekoälyn hyödynnysmahdollisuudet ovat valtavat ja sitä käytetäänkin apuna monenlaisten päätösten ja töiden tekemisessä.

Tekoälyä voidaan hyödyntää ilmastotutkimuksessa. Esimerkiksi ilmastomalleissa ja muissa koko planeettaamme koskettavissa malleissa käsiteltävää dataa on paljon, jolloin tekoäly mahdollistaa riittävän laskentakapasiteetin.

Tekoäly voi auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta tarkemman laskennan ja ilmastotekojen vaikuttavuuden arvioinnin avulla. Se voi nopeuttaa mallinnusta ja parantaa ilmastomallien luotettavuutta, sillä sen avulla mallien epätarkkuuksia voidaan vähentää esimerkiksi IPCC:n malleissa. Se tarjoaa älykkyyttä koko maapallon ilmaston mallintamiseen ja säätilojen havaitsemiseen ja ennustamiseen, ja sitä voidaan edelleen hyödyntää monilla aloilla, esimerkiksi maataloudessa. Tekoälyn avulla voidaan simuloida ja visualisoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia ja ilmastotekojen vaikuttavuutta on vaikea nähdä suoraan, toisin kuin monen muun ympäristötekojen osalta (energiankulutus, jätteiden määrän vähentäminen).

Tekoälyn kehittämistä ja hyödynnystä tehdään kiivaasti, josta osoituksena kolmen tekoälytutkimusta tekevän tutkijan palkitseminen ”tietojenkäsittelyn Nobelilla”. Tekoäly auttaa hallitsemaan suuren mittakaavan ilmiöitä ja toisaalta se avaa uusia mahdollisuuksia ympäristötyössä.

riskinarviointi

Riskinarviointi julkaistu Ecobio Manageriin

Miten toteutatte lakisääteiset riskinarvioinnit työpaikallanne? Ecobio Manager -palveluun on julkaistu uusi riskinarviointiominaisuus. Palvelun avulla voitte toteuttaa työturvallisuuteen, ympäristöön sekä kemikaaleihin kohdistuvat riskinarviot yhdessä palo- ja pelastusriskien kartoitusten ohella. Riskinarviointi onnistuu palvelun avulla sujuvasti ja vaivattomasti.

Palvelun hyödyt:

 • Täyttää lakisääteiset vaatimukset.
 • Helpottaa viranomaistarkastuksia.
 • Saat pilvipalvelun kautta aina viimeisimmät riskinarvioinnit esille työpaikalla.
 • Helpottaa riskien kartoittamista valmiilla riskivalikoilla.
 • Automatisoi riskien laskennan.
 • Tehostaa vastuiden jakamista korjaavien toimenpiteiden osalta.
 • Säästää aikaa ja kustannuksia.

Ominaisuudet:

 • Matriisipohjainen vaaran todennäköisyyden ja vakavuuden määritys. Järjestelmä laskee automaattisesti riskin suuruuden.
 • Helppo määrittää toteutetut riskinhallintatoimenpiteet sekä tarvittavat lisätoimenpiteet riskin hallitsemiseksi.
 • Lokitoiminnolla riskinhallinnan lisätoimenpiteet voidaan kuitata tehdyiksi ja seurata korjaavien toimenpiteiden edistymistä työpaikalla.
 • Kemikaalihallinnan asiakkaille riskinarviointi mahdollistaa älyratkaisun, jossa altisteet voidaan valita arviointiin suoraan kemikaaliluettelosta. Riskiä määritettäessä järjestelmä hyödyntää myös automaattisesti kemikaalin vaaralausekkeita.
 • Kemikaalien osalta voidaan verrata myös altistumismittausten tuloksia ohjeraja-arvoina käytettäviin HTP-arvoihin.
 • Kätevä yhteenvetonäkymä. Kriittisimmät riskit sekä välittömiä korjaavia toimenpiteitä vaativat kohteet voidaan suodattaa selkeästi näkyviin.

 

Pyydä esittelyä ja tarjousta:

Ville Soininen, tuotepäällikkö

ville.soininen@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9454

Ecobio

Ecobion ilmastokampanja aktivoi osallistujia

Ecobion tiimi osallistui 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Drawdown-ekohaasteeseen 3.-24. huhtikuuta. Kampanjan aikana tiimimme 27 jäsentä vähensivät CO2-päästöjään yhteensä 1 612 kilolla. Ilmastohaasteemme sisälsi monenlaisia käytännön tekoja, kuten 212 lihatonta ateriaa, 503 istutettua puuta*, ja muovijätteen kaatopaikalle päätymisen välttäminen 29 muovijätesäiliön osalta.

Maailmanlaajuisesti ekohaasteeseen osallistui yli 14 000 henkilöä 78 maasta. Koko haasteessa kirjattiin 125 000 ilmastotekoa, joiden yhteenlaskettu vaikutus oli noin 156 tonnia hiilidioksidia. Melkoinen saavutus 3-viikkoisen haasteen aikana!

Entä jos vastaavaa haastetta ylläpidettäisiin jatkuvasti? Yhden vuoden aikana Drawdown-ekohaasteen osallistujat vähentäisivät 2 700 tonnia hiilidioksidia. Tämä vastaa 23 miljoonan kilometrin ajamista (keskimääräiset päästöt 2017 rekisteröidyllä uudella autolla 118,5 g/km).

Mitkä ovat sinun ilmastovaikutuksesi?

Jos kaipaat apua yrityksesi ilmastovaikutusten laskemiseen tai ilmastotiekartan hahmottamiseen, ota yhteyttä asiantuntijoihimme: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

 

*Puuntaimet hankittiin kampanjan aikana, mutta roudan vuoksi istutushommat alkavat vasta maaperän riittävästi lämmettyä.

adaptation

CLP-asetuksen 12. tekninen mukautus (ATP)

Muutos (EU) 2019/521

Muutkosella on annettu 12. tekninen mukautus CLP-asetukseen (EU/1272/2008). Mukautus toimeenpanee GHS-järjestelmän kuudennen ja seitsemännen tarkistetun version. Versiot perustuvat muutoksiin, jotka hyväksyttiin vaarallisten aineiden kuljetusta ja kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua luokitus- ja merkintäjärjestelmää käsittelevässä YK:n asiantuntijakomiteassa vuonna 2014 ja 2016. Tämän johdosta otetaan käyttöön uusi vaaraluokka flegmatoituja räjähteitä varten sekä uusi vaarakategoria, pyroforiset kaasut, vaaraluokassa ”syttyvät kaasut”.

Muut muutokset liittyvät seuraaviin: veden kanssa kosketuksiin joutuessaan syttyviä kaasuja kehittäviä aineita ja seoksia koskevat kriteerit, yleiset raja-arvot; yleiset säännökset aerosolin muodossa olevien seosten luokittelusta; ja tilanteen mukaan niiden määritelmien ja luokittelukriteerien yksityiskohtaisuus, jotka koskevat seuraavia vaaraluokkia: räjähteet, syttyvät kaasut, syttyvät nesteet, syttyvät kiinteät aineet, välitön myrkyllisyys, ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, hengitysteiden ja ihon herkistyminen, sukusolujen perimää vaurioittava, syöpää aiheuttava, lisääntymiselle vaarallinen, elinkohtainen myrkyllisyys ja aspiraatiovaara. Lisäksi tehdään muutoksia joihinkin vaara- ja turvalausekkeisiin.

Jotta aineiden ja seosten toimittajilla on aikaa mukautua uusiin luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeviin sääntöihin, asetusta sovelletaan vasta 17.10.2020 alkaen. Uusia säännöksiä saa kuitenkin soveltaa vapaaehtoisesti jo ennen asetuksen soveltamiselle asetettua määräaikaa.

Ecobio auttaa mielellään, mikäli sinulla on kysyttävää lakimuutoksista tai kemikaalihallinnasta: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Ecobio tarjoaa kattavan säädösseuranta- ja kemikaalihallintapalvelun yrityksesi käyttöön. Ota yhteyttä ja pyydä esittelyä!

Materiaalitehokkuuden

Konsultti kemian toimeksiantoihin

Haemme kemistiä jäseneksi monipuoliseen konsulttitiimiimme. Asiakkaitamme ovat niin maailman suurimmat yritykset kuin pienemmätkin organisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Kaliforniassa.

 

Tarjoamme

 • näköalapaikan kansainvälistyvässä yrityksessä, joka on tiennäyttäjä kestävän kehityksen palvelujen tuotteistuksessa, automatisoinnissa ja tekoälyssä
 • mielenkiintoisia, monipuolisia ja haastavia asiantuntijatehtäviä nopeasti kehittyvällä alalla
 • mahdollisuuden kehittyä eturivin asiantuntijaksi kohti yhä kansainvälisempiä toimeksiantoja
 • nuorekkaan, kansainvälisyyteen ja teknologiaan suuntautuneen työyhteisön
 • työpaikan hyvien yhteyksien päässä Helsingin Kampissa.

 

Edellytämme

 • korkeakoulututkintoa kemian, ekotoksikologian tai ympäristökemian alalta (tai muulta vastaavalta alalta)
 • muutaman vuoden kokemusta asiantuntijatyöstä
 • kokemusta käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnasta tai niiden soveltamisesta
 • vuorovaikutustaitoja ja energisyyttä
 • palvelu- ja myyntihenkisyyttä.

 

Arvostamme

 • kokemusta kemikaalien luokituksesta
 • kemikaalilainsäädännön tuntemusta
 • menestystä korkeakouluopinnoissa
 • positiivista ja energistä otetta asioiden hoitoon
 • kielitaitoa ja etenkin kykyä suoriutua työtehtävistä ruotsiksi.

 

Työsuhde alkaa mahdollisimman pian. Työsuhde on määräaikainen äitiyslomasijaisuus, mutta mahdollisuus myös jatkuvaan työsuhteeseen. Palkka määräytyy kokemuksen mukaan.

Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi sekä työ-, korkeakoulu- ja ylioppilastodistuksesi hakemuksen liitteinä mahdollisimman pian ja viimeistään 30.4.2019 osoitteeseen: rekry@ecobio.fi.

Konsultointipalveluiden johtaja Pia Välitalo vastaa puheluihin 24.4. klo klo 10-11, puh 020 756 9453. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse pia.valitalo@ecobio.fi.

____________________________________________________

Ecobio Oy tarjoaa kestävän kehityksen asiantuntijapalveluja ja Ecobio Manager -pilvipalvelua elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille. Olemme Pohjoismaiden vanhin ympäristöjohtamiseen ja kestävän kehityksen palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.  Olemme alamme edelläkävijä. Meidät on palkittu kahdesti innovatiivisuudestamme. Olemme toteuttaneet menestyksellä monia vaativien asiakkaiden uutuushankkeita jo vuodesta 1989 lähtien.

Lisätietoa Ecobiosta osoitteessa www.ecobio.fi ja Ecobio Manager -pilvipalvelusta osoitteessa www.ecobiomanager.com.