Home » REACH: uusia rajoitettuja aineita

REACH: uusia rajoitettuja aineita

12 ainetta lisätty lupamenettelyyn

EU on julkaissut asetuksen  (EU) 2017/999, jossa on lueteltu 12 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta REACH-asetuksen liitteen XIV luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Liitteessä XIV lueteltujen aineiden käyttöön tarvitaan lupa. Lupa tarvitaan myös aineen toimittamiseen luvanvaraiseen käyttöön. Lupaa voi hakea aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Liitteessa XIV on esitetty luvanvaraiset aineet ja ajankohdat, jolloin lupaa on viimeistään haettava tai jolloin käyttö ilman lupaa on lopetettava. Luvanvaraisten aineiden luettelossa on nyt 43 ainetta.

ECHAn tiedote – 12 new substances added to the Authorisation List

 

Lisäyksiä erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilistalle

EU:n jäsenmaiden komitea (Member State Committee, MSC) on tunnistaunt perfluoriheksaani-1-sulfonihapon (PFHxS) erityistä huolta aiheuttaviksi aineeksi ja sopinut sen lisättäväksi lupamenettelyn kandidaattilistalle. Perfluoriheksaani-1-sulfonihappo ja sen suolat lisätään kandidaattilistalle erittäin hitaasti hajoavina ja erittäin voimakkaasti biokertyvinä aineina (vPvB-aineina).

Bisfenoli A (BPA) on jo entuudestaan kandidaattilistalla sen lisääntymismyrkyllisyyden vuoksi. Nyt sen on todettu aiheuttavan erityistä huolta ihmisen terveydelle myös hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien vuoksi.

BPA:n nykyistä nimikettä listalla täydennetään edellä olevan mukaisesti ja PFHxS lisätään kandidaattilistalle kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Kandidaattilistalla on tämän jälkeen 174 ainetta.

ECHAn tiedote – MSC unanimously agrees that Bisphenol A is an endocrine disruptor

 

Elokuussa on odotettavissa myös neljän uuden aineen lisäys lupamenettelyn kandidaattilistalle. Seuraavat neljä ainetta on odotettavissa:

  • kadmiumkarbonaatti (EC 234-232-0, CAS 10605-21-7),
  • kadmiumhydroksidi (EC 234-232-0, CAS 10605-21-7),
  • kadmiumnitraatti (EC 234-232-0, CAS 10605-21-7), ja
  • trikoboltti tetraoksidi sisältäen ≥ 0.1 % w/w nikkelin oksideja (EC 234-232-0, CAS 10605-21-7).

Arvioitu päivämäärä lisäykselle on 07.08.2017.

ECHA – Current SVHC intentions

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta