Home » Tuotteet

Kategoria: Tuotteet

Vinkkejä desinfiointivalmisteiden myyjille ja valmistajille Suomessa & EU:ssa

desinfiointiaine covid19
Kuva: Caisa Lindblom, Ecobio Oy

COVID-19 pandemian torjuntatoimet ovat lisänneet käsidesien ja desinfektioaineiden kysyntää, ja monin paikoin niistä on ollut jopa pulaa. Vaikka nyt näyttää siltä, että epidemian ensimmäinen aalto olisi Suomessa saavutettu, torjuntataistelu sitä vastaan jatkuu vielä pitkään. Halusimme tämän takia nostaa tuoreimmat vinkit desinfiointiaineiden markkinoijille ja valmistajille Suomessa ja EU:ssa sekä ajankohtaisuutisia Euroopan kemikaalivirastolta.

Nopetutettu hyväksymismenettely

EU on ottanut tässä poikkeustilanteessa käyttöön nopeutetun hyväksymismenettelyn. Reittejä on periaatteessa kaksi: biosidiasetuksen artiklan 55 mukainen poikkeusmenettely (jo hyväksytyille tehoaineille kuten propanoli, isopropanoli tai vetyperoksidi) tai kansallisten säädösten mukainen hyväksymismenettely (esimerkiksi etanoli, jonka aineenarviointi on vielä kesken).

Nopeutetulla menettelyllä halutaan varmistaa desinfektioaineiden saatavuus lisäämällä niiden toimittajien määrää tai sallimalla kokonaan uusien valmisteiden käyttö. Samaan aikaan halutaan kuitenkin varmistaa valmisteiden tehokkuus ja turvallisuus. Poikkeusaika määritellään kansallisesti, se voi kestää enintään 180 päivää, ja sitä voidaan jatkaa tarvittaessa enintään 550 päivää. Kansalliset käytännöt vaihtelevat huomattavasti eri maissa.

Muista selvittää ennakkoon nämä asiat

Lähtökohtaisesti biosidien käyttö EU:ssa vaatii aina ennakkohyväksyntää. Silloin tehoaineet katsotaan jo REACH-rekisteröidyiksi. COVID-19 pandemian aikana voidaan hyödyntää joko biosidiasetuksen artiklan 55 mukaista nopeutettua menettelyä tai anoa kansallista poikkeusta. Näitä varten on selvitettävä ennalta mm.

 • Yrityksen rooli Eurooppalaisessa toimitusketjussa (EU-valmistaja tai maahantuoja on vastuussa aktiiviaineiden tai valmisteiden ennakkohyväksynnöistä)
 • EU-maa(t), jonka/joiden markkinoille valmistetta aiotaan luovuttaa
 • Biosidivalmisteen käyttötarkoitus, aktiiviaine ja koostumus
 • Voidaanko soveltaa biosidiasetuksen artiklan 55 mukaista poikkeusmenettelyä, vai kuuluuko valmiste kansallisten hyväksyntöjen piiriin
 • Onko aktiiviaineen tai biosidivalmisteen toimittajan nimi biosidiasetuksen artiklan 95 mukaisessa luettelossa. Tämä edellyttää joko tietoaineistoa tai luvan (Letter of Access) saamista sen käyttöön. Euroopan kemikaalivirasto ECHA edellyttää myös poikkeusmenettelyn aikana hakemuksia artiklan 95 mukaiseen toimittajaluetteloon liittymiseksi ja teknisen ekvivalenssin osoittamiseksi.

Muut COVID-19 aiheuttamat muutokset

Nopeutetun biosidien hyväksymismenettelyn lisäksi ECHA on myös pidentänyt muita teollisuuden määräaikoja.  Esimerkiksi maalis-huhtikuussa erääntyvien laskujen maksuaikoja ja rekisteröintien korjauksien määräaikoja on pidennetty. Eräiden päätösten kommentoinneille annetaan myös 30 päivää lisäaikaa. Huhtikuun lopussa aloitettavaksi suunniteltu kemikaaliturvallisuusraporttien tekninen vaatimuksenmukaisuuden tarkastus siirtyy puolella vuodella lokakuuhun 2020.

Mistä saan apua?

Me Ecobion asiantuntijat olemme asiakkaitamme käytettävissä selvittämään vastauksia näihinkin kysymyksiin.  Autamme myös käyttöturvallisuustiedotteiden ja merkintöjen laadinnassa sekä kemikaalitietojen ilmoittamisessa kansallisiin tuoterekistereihin tai myrkytystietokeskuksiin. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450

Helena Niemelä

 

Helena Niemelä

REACH- ja kemikaaliasiantuntija

 


Lähteet & lisätiedot:

https://echa.europa.eu/fi/covid-19?panel=industry#industry

https://echa.europa.eu/fi/-/speeding-up-the-supply-of-disinfectants

https://echa.europa.eu/fi/covid-19

https://echa.europa.eu/fi/contacts-of-the-member-state-competent-authorities

https://tukes.fi/kemikaalit/biosidit

Lisää rajoituksia haitallisille per- ja polyfluoratuille aineille (PFAS)

sammutusvaahto PFAS
Kuva: Shutterstock

Per- ja polyfluorattujen aineiden (PFAS tai aikaisemmin PFCs) vaarallisuuteen on havahduttu kunnolla vasta viime aikoina. Niitä koskevat rajoitukset tulevat lisääntymään lähiaikoina merkittävästi.

PFAS-aineet ja niiden vaikutukset

PFAS-aineita on valmistettu synteettisesti 1940-luvulta lähtien, ja niitä käytetään laajasti esimerkiksi likaa ja rasvaa hylkivissä pinnoitteissa, tekstiileissä, sadevaatteissa, paistinpannuissa, kattiloissa, elintarvikepakkauksissa, sammutusvaahdoissa ja palonsuojavarusteissa sekä kromipinnoitteissa, maaleissa ja rakennusmateriaaleissa sekä suksivoiteissa.

PFAS-yhdisteet ovat ympäristössä erittäin pysyviä, ja niitä on löydetty kaukokulkeutuneina jopa maapallon napa-alueille asti. Jotkut PFAS-yhdisteistä kulkeutuvat elimistöömme ja joidenkin epäillään aiheuttavan vakavia pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, kuten maksavaurioita, munuais- tai kivessyöpää, sikiönkehityksen häiriöitä tai muita lisääntymiselle vaarallisia vaikutuksia. Niiden hormonaalisesti välittyviä, ns. endokriinivaikutuksia ihmisen hormonijärjestelmään, immuunijärjestelmään ja veren kolesterolitasoihin tutkitaan.

Rakenteeltaan PFAS-aineet ovat kokonaan (per) tai osittain (poly) fluorattuja hiilivetyjä, joihin on liittynyt erilaisia funktionaalisia ryhmiä.  Esimerkkejä tavallisimmista yhdisteistä:

 • perfluorokarboksyylihapot (PFCA), joissa on vähintään 8 hiiliatomia, kuten perfluoro-oktaanihappo PFOA
 • Perfluoroalkaanisulfonihapot (PFSA), joissa on vähintään 6 hiiliatomia, kuten perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS) ja perfluoroheksaanisulfonihappo (PFHxS)
 • Näitä yhdisteitä muodostavat aineet, ns. prekursorit.
pfas
Kuva: EPA PFAS – What do you need to know?

Per- ja polyfluorattujen aineiden kiellot ja rajoitukset

Per- ja polyfluorattuja aineita on lukumääräisesti paljon, useita tuhansia, ja niitä koskevia kieltoja ja rajoituksia on tulossa koko ajan lisää, sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. OECD:n ja UNEPin vuonna 2012 perustetun työryhmän tavoitteena on korvata ne kokonaan, pitkäketjuisimmista yhdisteistä alkaen. Ensimmäisiä näistä ovat olleet PFOS ja PFOA. Aineiden rajoittamista hankaloittaa, että aineet on helppo korvata rakenteeltaan samankaltaisilla yhdisteillä, joiden kaikkia ominaisuuksia – etenkään niiden biokertyvyyttä ekosysteemeissä ja pitkäaikaismyrkyllisyyttä eliöille ei ole vielä kunnolla selvitetty ennen niiden käyttöön ottoa. Tämän vuoksi yksittäisten, CAS-numerollisten aineitten sijaan PFAS-aineryhmiä koskevat rajoitukset ovat jatkossa todennäköisiä.

Euroopan kemikaalivirasto ECHAN verkkosivuilla on kattava yhteenveto PFAS-aineita koskevista EU-rajoituksista. Niitä ovat esimerkiksi:

 • Globaalit sopimukset, kuten Tukholman sopimus ja siihen perustuva EU:n POP-asetus (PFOS, PFOA valmisteilla; PFHxS ehdotettu lisättäväksi)
 • REACH-asetuksen rajoitukset (PFOA ja suolat jo voimassa), useita C9-14 perfluorattuja karboksyylihappoja sekä PFHxS:n ja PFHxA:n kaltaisia aineita koskevat rajoitukset valmisteilla
 • Erittäin suurta huolta aiheuttavien SVHC-aineiden kandidaattilistalla ovat heptafluoropropoksi-propionihappojohdannaiset HFPO-DA (GenX)-ryhmän aineet sekä perfluorobutaanisulfonihapon (PFBS) kaltaiset aineet
 • Aineiden arviointiprosessit useille rekisteröidyille PFAS-aineille
 • Harmonisoidut luokitukset PFOA-, ammonium pentadekafluoro-oktanoaatti (APFO)-, perfluorononaanihappo (PFNA)- ja nonadekafluopodekaanihappo (PFDA)-ryhmien aineille; ehdotettu perfluoroheptaanihapolle (PFHA)
 • Juomavesidirektiiviin joulukuussa 2019 lisätty 0,5 µg/L raja-arvo kaikille PFAS-yhdisteille
 • PFAS-aineita koskeva Euroopan ruokaviraston (EFSA) julkinen konsultaatio.

Kiinnostus PFAS-aineiden vaikutuksiin näkyy yhä vahvemmin myös Suomessa. Ympäristöministeriön rahoittamassa laajassa Suomen Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on mukana mm. Vantaanjoen PFAS-selvityshanke, jossa selvitetään Vantaanjoen vesistön PFAS-yhdisteiden esiintyminen ja siinä tapahtuva vaihtelu luonnonvesien, pohjaveden, hulevesien, jätevesien ja kalojen osalta.

water pollution gift i vatten

Mitä tämä merkitsee yrityksille?

Koska katseet ovat viime aikoina kääntyneet näihin aineisiin, näitä tullaan myös tarkkailemaan ja kieltämään jatkossa yhä enemmän, millä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia aineiden valmistajiin, maahantuojiin ja käyttäjiin.

Konsultin vastaus voi kuulostaa helpolta: suositella aineiden korvaamista kokonaan toisenlaisilla yhdisteillä.  Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole näin suoraviivaista, sillä korvaavilla yhdisteillä tulisi olla samanlaisia ominaisuuksia toimiakseen kyseisessä käyttötarkoituksessa. Aineiden korvaaminen vaatiikin pitkäjänteistä strategiaa, jossa asiantuntijan ohjaava rooli voi olla ratkaiseva. On hyvin todennäköistä, että rakenteeltaan samankaltaisten fluorattujen yhdisteiden kaikkia vaaroja, erityisesti pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, ei ole vielä kunnolla selvitetty tutkimus- ja tuotekehitysvaiheessa. Tällöin toisiin per- ja polyfluorattuihin aineisiin siirtyminen saattaa olla hyvin lyhytnäköistä ja johtaa vain ojasta allikkoon.

Tarvitseeko yrityksesi asiantuntijan apua selvittämään aineitten luokitusta tai käyttöä koskevia kiristyviä säädöksiä, niiden tulkintaa, korvaavien aineiden löytämistä tai niiden vaaraominaisuuksien kattavampaa selvittämistä testaamalla? Me autamme! Ota yhteyttä. 

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450

Helena Niemelä

 

Helena Niemelä

REACH- ja kemikaaliasiantuntija

 


Lähteet:

ECHA: Get to know PFAS and how they are regulated. ECHA Weekly 1.4.2020. Online: http://elmlinks.echa.europa.eu/m/1/93307195/p1-b20092-2a67bad298bf4dc4b2c6c288fcf9f905/12/905/232d1cef-83fe-4838-a6b8-becae920f961

ECHA Hot Topics: Perfluoroalkyl chemicals (PFAS). Online https://echa.europa.eu/fi/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas?utm_source=echa weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=aGVsZW5hLm5pZW1lbGFAZWNvYmlvLmZp&recipientid=lead-4c8cc0a69ac5e9118112005056b9310e-7adb9a65d2af4fefbffb10395390163b&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e

ECHA Chemicals in our life: Why we care about ”forever chemicals” and why you should too. Online https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/why-we-care-about-forever-chemicals-and-why-you-should-too.

OECD Portal on Per and Poly Fluorinated Chemicals. Online: https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/

EPA PFAS – What do you need to know? Online: https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-03/documents/pfasv15_2pg_0.pdf

Ympäristöministeriö. Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta: https://www.ym.fi/fi-FI/Haitallisten_aineiden_vahentamiseen_lahe(56444) 

Ajankohtaista COVID-19 vaikutuksista – käsidesin myynti, valmistus & maahantuonti

käsidesi covid-19 ehkäisemiseksi

Katso tuoreimmat vinkit blogistamme 14.5.2020

Koronavirus (COVID-19) vaikuttaa meihin kaikkiin, olemme siitä huolimatta täällä ja valmiita auttamaan sinua varmistamaan työpaikkasi ja tuotteidesi turvallisuutta sekä kemikaalimääräysten noudattamista. Ecobion asiantuntijat työskentelevät kotoa ja tavoitat meidät normaalisti sähköpostitse, puhelimitse ja online-alustoilla.

Koronaviruspandemian (COVID-19) torjunnassa jokaisen omat toimet ovat ratkaisevan tärkeitä. Kotikonstit kuten käsienpesu ja riittävän etäisyyden pitäminen kanssaihmisiin, ovat jokaisen käytettävissä, riippumatta käsidesin tai muiden desinfiointiaineiden, suu-hengityksensuojien tai hengityksensuojainten saatavuudesta.  

Suomen turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan desinfiointiaineet ja käsidesit ovat biosidejä, joita käytetään tappamaan haitallisia eliöitä. Siksi niiden maahantuonnille, myynnille ja valmistukselle on Euroopassa tiukat vaatimukset, joita ECHA nyt pyrkii helpottamaan, desinfiointiaineiden saatavuuden turvaamiseksi. Biosidien saatavuus terveydenhuollon tarpeisiin on nyt ensisijaista, ja niiden käyttö kotioloissa on tarpeen vain, jos on olemassa erityinen riski haitallisten bakteerien tai virusten esiintymiseen. Tukes on antanut aiheesta useita ohjeita. 

COVID-19 pandemian aikana käsidesejä ovat alkaneet valmistaa myös yritykset, jotka eivät niitä normaalisti valmista.

Tukesin vinkit käsidesien valmistajille ja myyjille: 

 • Tarkista, tarvitseeko käsidesi valmisteluvan.
 • Tarkista, että tehoaineen valmistaja löytyy hyväksyttyjen valmistajien listalta.
 • Huomioi denaturointivaatimukset.
 • Varmista, että tuotantotilat ovat turvalliset ja henkilökunta ohjeistettu.
 • Huolehdi valmisteeseen etiketti, jossa on tarvittavat merkinnät.
 • Tee kemikaali-ilmoitus.

Tavallisimmat käsidesien tehoaineet ovat etanoli, propanoli ja isopropanoli. Näistä propanoli ja isopropanoli ovat EU:n biosidiasetuksen mukaan jo hyväksyttyjä tehoaineita. Niitä sisältävien valmisteiden myynti Suomessa vaatii lisäksi Tukesin biosidivalmisteluvan.  Etanolin biosidiarviointiohjelma on vielä käynnissä EU:ssa. Etanolia sisältävien valmisteiden myynti ei vielä tarvitse kansallista Tukesin biosidivalmistelupaa, mutta tehoaineen  toimittajan tulee olla ECHA:n hyväksyttyjen valmistajien luettelossa (biosidiasetuksen Artiklan 95 Luettelo). 

Koska lähtökohtaisesti kaikille EU:n markkinoiden biosidivalmisteille tarvitaan lupa ja niiden tehoaineille arviointi, biosidisäädösten selvittämiseen kannattaa varata aikaa. ”Vanhan  biosididirektiivin” tehoaineiden, kuten etanolin, arviointiohjelma on edelleen käynnissä vuoteen 2024 asti. Siirtymävaihe voi hidastaa selvityksiä entisestään. 

Biosidien arviointi- ja lupamenettelyllä pyritään vähentämään desinfioivien aineiden turhaa käyttöä, jotta ne eivät tuhoaisi hyödyllisiä, luonnollisia mikrobikantoja. Koronavirusepidemian torjunta asettaa säädösten toimivuudelle haasteen tällaisissa poikkeustilanteissa.  Euroopan kemikaalivirasto ECHA ilmoittikin perjantaina 20.3. valmistelevansa komission kanssa toimia, joilla biosidien aktiiviaineiden saatavuutta jäsenmaiden epidemian torjuntaan voitaisiin helpottaa. ECHA tutkii yhdessä Euroopan komission kanssa myös mahdollisuutta antaa yrityksille enemmän joustavuutta ECHA:n asetettujen määräaikojen noudattamisessa.

Harkitsetko käsidesin tai suojavarusteiden myyntiä, valmistusta tai maahantuontia? Onko sinulla kysymyksiä? Tarvitsetko apua esim. käyttöturvallisuustiedotteiden laadinnassa? Me autamme! Ota yhteyttä

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450

Helena Niemelä

 

Helena Niemelä

REACH- ja kemikaaliasiantuntija

 

Lisää COVID-19 aiheisia blogeja


Lähteet:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen 

https://tukes.fi/ilmiot/korona 

https://echa.europa.eu/fi/-/echa-to-support-eu-wide-action-against-covid-19 

https://echa.europa.eu/fi/regulations/biocidal-products-regulation/understanding-bpr 

 

Elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden sekä jätteenpolton BAT-päätelmät hyväksytty

kestävän kehityksen konsultointi ympäristön suojelu

Elintarviketeollisuuden toimijoiden ja jätteenpolttolaitosten täytyy laatia BAT-selvitys kesäkuuhun 2020 mennessä.

EU:n virallisessa lehdessä julkaistiin kahdet parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (BATC, Best Available Techniques Conclusions):

 • Jätteenpolton parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmät (WI, Waste Incineration), julkaistu 3.12.2019
 • Elintarvikkeiden ja maidon valmistus- ja jalostustekniikoiden päätelmät (FDM, Food, Drink and Milk Industries), julkaistu 4.12.2019

Elintarvikkeiden ja maidon valmistuksen BAT-päätelmät asettavat sitovia raja-arvoja ja velvoitteita EU:n teollisuuspäästödirektiivin 2010/75/EU mukaisille elintarvikkeiden tai rehujen tuottajille sekä maidon käsittelijöille ja jalostajille. Jätteenpolton BAT-päätelmät taas koskevat teollisuuspäästödirektiivin mukaisia jätteenpolttolaitoksia sekä kuonan ja pohjatuhkan käsittelijöitä.

BAT-päätelmien julkaisemisen jälkeen ympäristönsuojelulain mukaisen direktiivilaitoksen toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle (ELY-keskus) BAT-selvitys, jossa arvioidaan, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Vaatimus tulee ympäristönsuojelulain (527/2014) 80 §:stä. BAT-selvitys käsittelee mm. päästöjen määrää, raja-arvoja ja tarkkailua, muita ympäristövaikutuksia ja onnettomuuksiin varautumista. Jos toiminta tai lupaehdot eivät vastaa BAT-päätelmien tasoa, ympäristölupaa tai toimintaa voidaan joutua muuttamaan. Viranomainen ottaa kantaa muutostarpeeseen BAT-selvityksen toimittamisen jälkeen.

Tarvitsetko apua?

BAT-selvityksen laatimiseen kannattaa alkaa valmistautumaan hyvissä ajoin. Jätteenpolton BAT-päätelmien osalta BAT-selvityksen takaraja on 3.6.2020 ja elintarvikkeiden ja maidon valmistuksen BAT-päätelmien osalta 4.6.2020. Ecobion asiantuntijat tarjoavat apua BAT-selvityksen laatimiseen ja auttavat mielellään, mikäli BAT-päätelmien soveltaminen tai vaatimukset mietityttävät. Ota yhteyttä

Yhteystiedot:

Masi Mailammi, FM, projektipäällikkö, masi.mailammi@ecobio.fi, 0207562300

Inka Voutilainen, FM, konsultti, inka.voutilainen@ecobio.fi, 020 756 9458

 

Direktiivi muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä on astunut voimaan

muovituotteiden

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/904 tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä on astunut voimaan 2.7.2019.

Direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Direktiiviä sovelletaan tiettyihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin, oxo-hajoavasta muovista valmistettuihin tuotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastusvälineisiin. Direktiivin liitteessä on lueteltu direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvat muovituotteet, kuitenkin huomioiden tietynlaisten elintarvikepakkausten taipumus päätyä roskana ympäristöön. Velvoitteet koskevat kuluttajakäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Komissio julkaisee 3.7.2020 mennessä ohjeistuksen, joka sisältää myös esimerkkejä ketakäyttöisistä muovituotteista.

Direktiivi edellyttää kansallisella tasolla vähentämään merkittävästi tiettyjen muovituotteiden kulutusta sekä kieltämään tiettyjen muovituotteiden markkinoille saattamisen. Lisäksi tuote- ja merkintävaatimuksia tullaa tiukentamaan.

Direktiivin noudattamisen edellyttämä kansallinen lainsäädäntö tulee saattaa voimaan viimeistään 3.7.2021.

 

Ecobio Manager pitää yrityksesi lainsäädännön muutosten tasalla.

Kysyttävää lainsäädännöstä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450

RoHS-lainsäädäntö muuttuu heinäkuussa

Modern Electronic Manufacturing Factory Engineer in Sterile Coverall Holds Microchip

RoHS-lainsäädäntö on sähkölaitteiden vaarallisia aineita koskeva rajoitus. Rajoitettujen aineiden määrä kasvaa ja lainsäädännön soveltamisala muuttuu 22.7.2019 alkaen. Lääkinnällisten laitteiden kohdalla soveltaminen alkaa vasta 22.7.2021. Muutos koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita.

Tällä hetkellä lainsäädäntö rajoittaa kadmiumin, lyijyn, elohopean kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifeenylien ja polybromattujen difenyylietterien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 22.7 alkaen näiden lisäksi 4 Ftalaattia lisätään rajoitettujen aineiden listaan. Ftalaatit ovat muovin pehmittämisessä käytettäviä kemikaaleja. 22.7. alkaen markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan seuraavia Ftalaatteja: bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti, DEHP; butyylibentsyyliftalaatti, BBP; dibutyyliftalaatti, DBP ja di-isobutyyliftalaatti, DIBP.

Jatkossa riittää, että sähkö- ja elektroniikkalaite on riippuvainen sähköstä yhdessä käyttötarkoituksessaan. 22.7.2019 alkaen RoHS-lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat kaikki laitteet, joita ei ole erikseen rajattu soveltamisalan ulkopuolelle. Soveltamisalan ulkopuolelle tullaan rajaamaan pilliurut ja vetomoottorilla varustetut työkoneet.

RoHS-lainsäädännön soveltamisalan laajennuksen myötä monille valmistajille tulee uusia velvollisuuksia, kun heidän tulee varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. RoHS-lainsäädäntö edellyttää mm. tuotetta koskevien teknisten asiakirjojen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laadintaa sekä CE-merkinnän käyttöä.

Tarvitsetko apua RoHS-lainsäädännön soveltamisessa? Ecobion asiantuntijat auttavat!

Ota yhteyttä:

info@ecobio.fi tai täytä lomake


Tukes uutisoi aiheesta aiemmin täällä