Home » Toimipaikoille vaatimustenmukaisuutta

Toimipaikoille vaatimustenmukaisuutta

Hoidamme sujuvasti luvat ja muut viranomaisasiat asiakkaan etu edellä eri sidosryhmiä kuunnellen. Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Keskustelemme mielellämme lisää!

Asiakashyödyt

Vaatimukset täyttyvät
Haitalliset vaikutukset vähenevät – tuottavuus paranee
Tyytyväiset sidosryhmät – parempi maine

 

TUTUSTU PALVELUIHIMME

Ympäristö

Turvallisuus

Energia ja ilmasto

Kiertotalous ja jätehuolto

Kiinteistöt ja ympäristö

Ecobion toteuttamia hankkeita

 

Ympäristö

Ympäristöluvat

 • Ympäristöluvanvaraisuuden arvioinnit
 • Ympäristöluvat, viranomaisneuvottelut sekä vastineet ja valitukset päätöksistä
 • Ympäristöviranomaiselle tehtävät rekisteröinnit
 • Perustilaselvitykset ja maaperän pilaantumisriskin arvioinnit
 • Luontoarvojen merkittävyyden arvioinnit
 • Parhaan mahdollisen tekniikan (BAT) päätelmien selvitykset
 • Ympäristöriskinarvioinnit ja varautumissuunnitelmat
 • Ympäristöluvan tarkkailusuunnitelmat
 • Tarkkailusuunnitelman vuosiraportoinnit viranomaiselle
 • Lupien toimeenpanot ja jatkoselvitykset

Vesiluvat

 • Vesilainmukaiset luvat ja vastineet
 • Vesistövaikutusarviot
 • Vesistöjen hoito- ja kunnostussuunnitelmat
 • Ruoppaussuunnitelmat ja sedimenttien käsittelysuunnitelmat
 • Hulevesiselvitykset
 • Tarkkailuohjelmien suunnittelu
 • Kuormituslaskelmat

Kaavoitus

 • Hankekaavojen ympäristöselvitykset
 • Karttojen laadinta ja paikkatietoanalyysit

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelmat
 • Ympäristövaikutusten arviointiselostukset
 • Vuorovaikutus ja tiedotus
 • Asukaskyselyt ja vuoropuhelu
 • Sosiaalisten vaikutusten arvioinnit (SVA)
 • Projektien johtaminen.

Ympäristömallinnukset ja -tutkimukset

 • Typenoksidien (NOx), rikkidioksidin (SO2) ja pienhiukkasten (PM10) ja PM2,5) päästöjen leviämisen mallinnukset
 • Hajuhaitan leviämismallinnukset ns. hajupaneelimenetelmällä
 • Melumallinnukset ja meluntorjuntasuunnitelmat
 • Melumallinnusten täydentäminen liikennelaskennalla
 • Kemikaalipäästöjen leviämismallit.

Turvallisuus

Kemikaaliturvallisuus

 • Kemikaaliluetteloiden laadinta
 • Suhdelukulaskennat kemikaalien teolliseen käsittelyn ja varastoinnin laajuuden selvittämiseksi
 • Kemikaalien laajamittaisen teolliseen käsittelyn ja varastoinnin lupahakemukset
 • Kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn tai varastoinnin toimintaperiaateasiakirjat ja turvallisuusselvitykset
 • Ilmoitukset kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
 • Työpaikan kemikaaliriskinarvioinnit
 • Altistumisskenaarioiden vertailu ja ohjeistus
 • Työpaikan uuden kemikaalin turvallisuusarviointi
 • Kemikaalikuljetusten turvallisuusneuvontantajapalvelut

Työturvallisuus

 • Pelastussuunnitelmat
 • Työturvallisuuden riskinarviot
 • Työturvallisuusauditoinnit
 • Työturvallisuuskoulutukset
 • ATEX-räjähdyssuojausasiakirjat

Energia ja ilmasto

 • Energiatehokkuustoimenpiteiden arviointi
 • Energiakatselmukset (Motivan pätevyys)
 • Hiilitasemallinnukset ja vaikutuslaskenta
 • Science-Based Target Setting -aloitteen mukaiset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet
 • Yrityskohtainen ilmastonmuutoksen vaikutuskatselmus ja muut selvitykset
 • Yrityskohtainen ilmasto-ohjelma
 • Päästölupien laadinta ja raportointi viranomaiselle
 • Neuvonta- ja laskentapalvelut ilmastosopimuksen mukaisissa päästöjen vähentämishankkeissa (JI ja CDM)
 • EU:n päästökaupan vaikutusarvioinnit ja hiilidioksidirajoitettuun talouteen siirtymisen riskin hallinta.

Kiertotalous ja jätehuolto

 • Materiaalikatselmukset (Motivan pätevyys)
 • Materiaalitehokkuuden arviointi
 • Materiaalivirta-analyysi
 • Materiaalitehokkuuden erillisselvitykset
 • Kierrätyksen ja hyötykäytön selvitykset
 • End-of-waste -selvitykset ja lausuntopyynnöt
 • Kiertotalouden erillisselvitykset ja vaikutusarvioinnit
 • Syntypaikkojen kierrätyksen ja jätehuollon suunnittelu

Kiinteistöt ja ympäristö

 • Kiinteistöjen ympäristöluokitusneuvonta LEED:in mukaisesti (LEED=Leadership in Energy and Environmental Design)
 • Kiinteistöjen ympäristöluokitusneuvonta BREEAM:in mukaisesti (BREEAM=Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)
 • Rakennustuotteiden päästöluokitusten (M1) neuvonta ja hakemukset
 • Energiakatselmus (Motivan pätevyys)
 • Materiaalitehokkuuskatselmus (Motivan pätevyys)

Ecobion toteuttamia hankkeita

Ympäristöluvat

 • Fingrid Varavoima, Useita voimalaitosten ympäristölupahakemuksia
 • Helsingin satama ja Hangon satama, Ympäristöluvan vuositarkkailun raportointi ja ilmoitus ympäristötietojärjestelmään
 • Nurmijärven Sähkö, Ympäristöriskinarviointi
 • Arizona Chemical Oy, Perustilaselvitys

Vesiluvat

 • Liikennevirasto, Rauman eteläisen väylän lupa-asiat

Ympäristövaikutusten arviointi

 • Vapo Oy, Useita turvetuotannon ympäristövaikutusten arviointeja
 • Hangon Satama Oy ja Liikennevirasto, Koverharin sataman ympäristövaikutusten arviointi
 • Ekokem Oy, Mäntyluodon teollisuusjätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja ympäristölupa
 • Kotkan satama Oy, Mussalon sataman laajennuksen ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristömallinnukset ja -tutkimukset

 • Kuusakoski Oy, Heinolan Rajavuoren jätteenkäsittelylaitoksen liikenne- ja meluselvitys
 • Nammo Vihtavuori, Kemikaalien leviämismallinnus

Kemikaaliturvallisuus

 • Sulzer Pumps Oy, Suhdelukulaskenta
 • Vantaco Oy, Toimintaperiaateasiakirjan laatiminen

Energia ja ilmasto

 • Prysmian Oy, Energiakatselmus
 • Orkla Oy, Energiakatselmus

Kiertotalous ja jätehuolto

 • Tracegrow Oy, Kiertotalouden hyödyntämispoikkeusselvitys (EoW)
 • Rautaruukki Oyj, Hämeenlinnan tehdas, Terästuotetehtaan jäteinventaario ja jätehuollon suunnittelu
 • Metsä-Serla Oyj Paper and Board, Paperitehtaan jäteinventaario ja hyötykäyttöselvitykset
 • SOK Kiinteistötoiminnot Oy, Tavaratalon jätehuollon suunnittelu
 • Senaatti-kiinteistöt Oy, Jätehuollon suunnittelu osalle kiinteistökantaa

Ota yhteyttä

Sähköpostilla: info@ecobio.fi

Puhelimella: +358 (0)20 7569450

Teemme myös pätevyyksiä vaativat tehtävät

 • Materiaalikatselmoija (Motiva)
 • Energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyys (Energiavirasto)
 • RTS EPD Verifioija (Rakennustietosäätiö RTS)
 • Turvallisuusneuvonantaja TNA (Trafi).