Home » Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistus on käynnistynyt

Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistus on käynnistynyt

Tapaturma- ja ammattitautilain kokonaisuudistuksen myötä säädökset sisältäisivät nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset mm. niistä olosuhteista, joissa sattunut tapaturma tai ilmennyt ammattitauti jatkossa korvattaisiin. Laissa määriteltäisiin myös mitä tapaturmalla laissa tarkoitettaisiin sekä säädettäisiin korvausoikeudellisesti keskeisestä lääketieteellisestä syy-yhteydestä.

Ehdotettavassa valtioneuvoston asetuksessa ammattitautiluettelosta säädettäisiin tarkemmin niistä sairauksista ja fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä, joiden välillä katsotaan olevan tietyllä altistustasolla lääketieteellisin tutkimusmenetelmin osoitettu todennäköinen syy-yhteys. Tällaisissa tapauksissa ei olisi siten tarpeen enää osoittaa niin sanottua yleisen tason todennäköisyyttä sairauden ja tietyn tasoisen altistumisen välillä. Sairauden korvaaminen vaatisi ainoastaan, että työntekijän osoitetaan altistuneen työssään asetuksessa mainitulle altisteelle siinä määrin, että se voi lääketieteellisen tutkimustiedon perusteella aiheuttaa luettelossa altisteen kohdalla mainittavan sairauden. Luettelossa mainitun sairauden korvaaminen sairauden kohdalla mainitun altisteen perusteella edellyttäisi lisäksi, ettei sairauden syynä ole työhön liittyvien olosuhteiden ulkopuolinen altistuminen tälle altistustekijälle.

Ammattitautiasetuksen luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, vaan sairaus voitaisiin nykyiseen tapaan korvata ammattitautina, vaikka sairautta ei ole mainittu asetuksessa, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään fysikaaliseen, kemialliseen tai biologiseen altistavaan tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.

Ammattitautiluetteloon esitetään tehtäväksi myös lisäyksiä altisteiden aiheuttamiin tyypillisiin sairauden muotoihin sekä täsmennyksiä altisteiden osalta. Keskeisin muutos liittyy kemiallisten tekijöiden osalta orgaanisiin ja epäorgaanisiin pölyihin ja altisteisiin, joihin molempiin on tyypillisiin sairauden muotoihin  lisätty pölyaltisteen tupakoimattomille aiheuttama keuhkoahtaumatauti (COPD). Muita muutoksia ovat muun muassa kemiallisiin tekijöihin useamman altisteen osalta tyypillisiin sairauden muotoihin lisätty ärsytysastma sekä ihotautien lisäykset eräiden altisteiden osalta. Fysikaalisiin tekijöihin on lisätty mm. puristus sekä toistuva poikkeava lämpökuormitus.

Säädökset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016. Hallituksen esitykset lakimuutoksista odotetaan julkaistavaksi keväällä 2014.