Home » ympäristövaikutukset

Avainsana: ympäristövaikutukset

Direktiivi muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä on astunut voimaan

muovituotteiden

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/904 tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä on astunut voimaan 2.7.2019.

Direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää tiettyjen muovituotteiden vaikutusta ympäristöön, erityisesti vesiympäristöön, ja ihmisten terveyteen sekä edistää siirtymistä kiertotalouteen, jossa käytetään innovatiivisia ja kestäviä liiketoimintamalleja, tuotteita ja materiaaleja, ja siten edistää myös sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Direktiiviä sovelletaan tiettyihin kertakäyttöisiin muovituotteisiin, oxo-hajoavasta muovista valmistettuihin tuotteisiin sekä muovia sisältäviin kalastusvälineisiin. Direktiivin liitteessä on lueteltu direktiivin soveltamisalan piiriin kuuluvat muovituotteet, kuitenkin huomioiden tietynlaisten elintarvikepakkausten taipumus päätyä roskana ympäristöön. Velvoitteet koskevat kuluttajakäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Komissio julkaisee 3.7.2020 mennessä ohjeistuksen, joka sisältää myös esimerkkejä ketakäyttöisistä muovituotteista.

Direktiivi edellyttää kansallisella tasolla vähentämään merkittävästi tiettyjen muovituotteiden kulutusta sekä kieltämään tiettyjen muovituotteiden markkinoille saattamisen. Lisäksi tuote- ja merkintävaatimuksia tullaa tiukentamaan.

Direktiivin noudattamisen edellyttämä kansallinen lainsäädäntö tulee saattaa voimaan viimeistään 3.7.2021.

 

Ecobio Manager pitää yrityksesi lainsäädännön muutosten tasalla.

Kysyttävää lainsäädännöstä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme:

info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450

Blogi: Blogisarja ilmastosta – Osa 2: Tekstiiliteollisuus  

Tekstiiliteollisuus ympäristövaikutukset

Tekstiiliteollisuus linkittyy ilmastonmuutoskeskusteluun monella tavalla. Toisaalta raaka-aineiden ja lopputuotteiden tuotanto aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä, toisaalta tekstiilijätteen käsittely ja kierrätys on iso ratkaisematon kiertotalouden kysymys. Alan toimijoilla on paineita parantaa ympäristövastuiden hallinnan tasoa, ilmastovaikutukset etunenässä.

Tekstiiliteollisuuden haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää

Tekstiiliteollisuuden ympäristövaikutukset liittyvät veden- ja energiankulutukseen sekä haitallisten kemikaalien käyttöön koko tekstiilituotteen elinkaaren aikana. Tekstiilien tärkeimpiä ympäristönäkökohtia ovat raaka-aineiden hankinta, värjääminen, vaatteiden viimeistely sekä käytön aikainen veden- ja energiankulutus, joka aiheutuu pesusta, kuivauksesta ja silityksestä. Kuljetukset eri elinkaaren vaiheissa, ompelu, varastointi ja tekstiilijäte aiheuttavat nekin ympäristövaikutuksia mutta niiden merkittävyys on yleensä vähäisempi.

Tekstiilin ilmastovaikutus riippuu käytetystä raaka-aineesta. Esimerkiksi puuvillavaatteen CO2-päästöt painottuvat valmistukseen, jossa erityisesti kehräys-, värjäys- ja kudontaprosessit kuluttavat energiaa. Ilmastovaikutuksia voidaan vähentää valitsemalla vähäpäästöisempiä raaka-aineita, kehittämällä energiatehokkuutta kaikissa elinkaaren vaiheissa ja käyttämällä kierrätysmateriaaleja. Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää tarvetta tuottaa neitseellistä raaka-ainetta ja siten vähentää päästöjä.

Tekstiilijätteen määrää voidaan vähentää välttämällä ylituotantoa ja toisaalta turhaa ostamista. Jos jätteen määrää ei voida vähentää, tulee huolehtia siitä, että jäte hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan raaka-aineena tai energiana ja kaatopaikkasijoittamista vältetään. EU:n jätedirektiivin muutos (2018/851) velvoittaa jäsenmaat järjestämään tekstiilijätteen erilliskeräyksen vuoteen 2025 mennessä, jonka jälkeen tekstiilijätteen saatavuus oletettavasti paranee. Hyödyntäminen raaka-aineena voi olla haasteellista erilaisten sekoitemateriaalien vuoksi. Jo tekstiilin suunnittelussa voidaan huomioida materiaalien kierrätettävyys.

Ympäristövastuiden hallinnasta buustia liiketoimintaan

Ilmastohaasteet ja vastuullisuus voivat auttaa tekstiiliyrityksiä kehittämään toimintaansa. Alalla on useita esimerkkejä innovatiivisesta toiminnasta kierrätys- ja hukkamateriaalien käytöstä tekstiilien raaka-aineena, käytettyjen tekstiilien myyntipalveluista ja vaatteiden korjauspalveluista. Toimilla voidaan hakea sekä kustannussäästöjä raaka-ainehankinnoissa että profiloitumista vastuulliseksi brändiksi. Kierrätysmateriaalien käyttö voi auttaa erottautumaan kilpailijoista ja kehittämään ympäristöystävällisen toimijan imagoa.

Vastuullisuustyön lisäksi on viestintä oltava kunnossa. Suomalaisten tekstiilialan yritysten vastuullisuustyössä ja -viestinnässä on paljon parantamisen varaa. Yle uutisoi keväällä, että vain hyvin pieni osa tutkimuksessa mukaan valituista vaateyrityksistä kertoo vastuullisuudesta toiminnassaan edes kohtalaisella tasolla.

Tekstiiliteollisuuden ilmastovaikutukset linkittyvät muihin ympäristö- ja vastuullisuushaasteisiin, kuten luonnonvarojen tuhlaamiseen, veden kulutukseen ja huonoihin työoloihin. Toiminnan ilmasto- ja muita ympäristövaikutuksia on tarkasteltava koko toimintaketjussa. Energiatehokkuuden parantaminen on merkittävä kehityskohde, johon ilmastovaikutukset pitkälti linkittyvät.

Ecobiolta asiantuntijoiden apua

Ecobion asiantuntijat auttavat asiakkaitaan ympäristövaikutusten ja päästöjen mittaamisessa ja arvioinnissa sekä kehittämään toimintaa ympäristöystävällisemmäksi mm. materiaali- ja energiatehokkuutta parantamalla. Autamme myös laajemmissa vastuullisuuskysymyksissä ja -raportoinnissa. Jos nämä asiat ovat teille ajankohtaisia, ottakaa rohkeasti yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin.

 

Lue blogisarjan ensimmäinen osa täältä

 

Ecobion asiantuntija Leena Tähkämö

 

Lisätietoja:

Leena Tähkämö

Johtava konsultti

Puh. 020 756 2301

leena.tahkamo@ecobio.fi

Materiaalitehokkuuden

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen kannattaa liittyä

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus oli esillä eilen (7.5.2019) pidetyssä Elintarvikepäivässä. Helmikuun alussa julkaistuun sitoumukseen voi edelleen liitytä vuoden 2020 loppuun mennessä, joten nyt kannattaa asettaa tavoitteet toiminnalle ja sitoutua toimintaan! Materiaalitehokkuutta parantamalla yritys voi saavuttaa merkittäviä taloudellisia säästöjä, vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia sekä saada positiivista nostetta nimelleen.

Materiaalitehokkuuden sitoumuksella pyritään vähentämään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia. Sitoumus kattaa elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausalan. Tällä hetkellä 11 yritystä on liittynyt mukaan sitoumukseen, joka koskee vuosia 2019-2021. Yrityksen mukanaolo sitoumuksessa on julkinen tieto, mutta muiden yrityskohtaisten tietojen julkisuudesta päättää yritys itse.

Velvoitteena sitoumuksessa on toteuttaa konkreettisia materiaalitehokkuustoimia ja seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista. Yritys asettaa itse parhaaksi katsomansa tavoitteet toiminnalleen. Yrityksen toiminta voi esimerkiksi olla elintarvikehävikin syntymisen syiden ja vähentämismahdollisuuksien selvittäminen, ympäristöystävällisempien tuotteiden ja pakkausten käyttöön ottaminen, tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen tai logistiikan tehostaminen.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään yritystäsi tunnistamaan toiminnan tehostamis- ja kehityskohteet sekä asettamaan toiminnalle saavutettavissa olevat tavoitteet.

Ota yhteyttä: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Asiantuntijat toimistolla suunnittelevat Ecobion palveluita energiakatselmus

Ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät -valmennus

Ecobio toteutti FIBS-partnerina valmennuksen ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmistä. Yrityksiltä vaaditaan jatkuvasti laajempaa ymmärrystä ja osaamista ympäristöasioiden hallinnassa ympäristövastuiden kasvaessa. Tämä linkittyy vahvasti myös asiakaslisäarvoon ja ympäristöasioista viestimiseen. Koulutuksessa kävimme läpi parhaiden menetelmien perusperiaatteet keskittyen elinkaariarviointiin tuotteiden ja palveluiden näkökulmasta sekä kiertotalouden liiketoimintamalleihin.

Tiivis koulutuspaketti sisälsi yleiskatsauksen ympäristövaikutusten arviointiin osana liiketoimintaa. Ympäristövaikutuksia voi tarkastella hyvin monella tasolla koko yrityksestä yksittäiseen tuotteeseen tai prosessin osaan. Valmennus käsitteli erilaisia keinoja arvioida ympäristövaikutuksia niin ympäristöjärjestelmän osana kuin asiakastarpeesta painottaen tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arviointia. Valmentajamme esittelivät elinkaariarvioinnin menetelmää yhdessä viimeaikaisten kehitysaskeleiden kanssa. Nostimme esille, mitä hyötyä menetelmistä on, miten arvioida vaikutuksia objektiivisesti, ja miten välttää vaaranpaikat. Koulutus pyrki parantamaan osallistujien osaamista ympäristövaikutusten arviointimenetelmien suhteen. Esille nousivat mm. rajausten tärkeys, faktapohjaisuus ja läpinäkyvyys.

Koulutukseen osallistujat pääsivät jakamaan kokemuksiaan vuorovaikutteisesti työpajassa. Yritysten ympäristövastuita ja -vaikutusten arviointia voidaan toteuttaa monella tavalla ja tasolla. Parhaiden käytäntöjen jakaminen edistää ympäristöasioiden hallintaa ja antaa tukea tärkeään työhön.

Tarvetta sisäiselle koulutukselle? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.