Home » SVHC-aine

Avainsana: SVHC-aine

chemicals kemikaalit testing

6 uutta ainetta lisätty erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon

15.1.2019

EU:n jäsenmaiden komitea (Member State Committee, MSC) on tunnistanut 6 uutta ainetta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC), ja nämä on lisätty ehdokasluetteloon lupamenettelyä varten. Luettelossa on lisäyksen jälkeen 197 ainetta. Ehdokasluetteloon sisällyttäminen tuo välittömästi velvollisuuksia aineen toimittajille, ja ehdokasluettelosta aine voi päätyä REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luetteloon (Liite XIV).

Luetteloon lisätyt aineet ovat:

  • 2,2-bis(4′-hydroxyphenyl)-4-methylpentane (CAS 6807-17-6): Lisääntymismyrkyllinen.
  • Benzo[k]fluoranthene (CAS 207-08-9): Syöpää aiheuttava, hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) ja erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB).
  • Fluoranthene (CAS 206-44-0): Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) ja erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB).
  • Phenanthrene (CAS 85-01-8): Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB).
  • Pyrene (CAS 129-00-0): Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (PBT) ja erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (vPvB).
  • 1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (CAS 15087-24-8): Hormonitoimintaa häiritsevä.

ECHA:n tiedote: Six new substances added to the Candidate List

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta

SVHC-aineista tiedottamiseen toimitusketjuissa luvassa muutoksia

Euroopan parlamentin toukokuun lopulla hyväksymät muutokset EU:n jätepuitedirektiiviin tulevat jatkossa velvoittamaan tavarantoimittajat ilmoittamaan Euroopan kemikaalivirasto ECHA:lle SVHC-aineista esineissään.

SVHC-aineet, eli ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistetut aineet, aiheuttavat jo nykyisellään tavarantoimittajille tiedotusvelvollisuuksia toimitusketjuissa, mikäli SVHC-aineita on esineissä läsnä yli 0,1 painoprosenttia. SVHC-aineet ovat lisäksi ehdolla luvanvaraisuuden eli yhä tiukempien ainerajoitusten piiriin.

Monet tavaranvalmistajat ja – toimittajat tuskailevat kuitenkin tiedon heikon saatavuuden kanssa omilta toimitusketjuiltaan, jolloin lakisääteistä tiedotusvelvollisuutta ei voida käytännössä täyttää.

Kiertotalouden tueksi

Jätepuitedirektiivin 9 artiklaan hyväksytty muutos on osa EU:n laajempaa kiertotalouspakettia, jonka tavoitteena on kehittää myrkyttömiä materiaalikiertoja ja taata siten jätteen enenevää käyttöä turvallisena raaka-aineena. Muutoksen tarkoitus on siten ensisijaisesti tukea kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä, mutta pidemmällä tähtäimellä muutoksesta tulevat varmasti hyötymään tavarantoimittajat laajemmallakin skaalalla.

Direktiivimuutos velvoittaa ECHA:n perustamaan vuoden 2019 loppuun mennessä tietokannan SVHC-aineista esineissä, jonne tavarantoimittajien jatkossa tulee ilmoittaa vaaditut esinetietonsa. ECHA:n mukaan direktiivimuutos tulee kohtelemaan yhtäläisesti sekä EU:ssa valmistettuja että EU-alueelle maahantuotuja esineitä.

Kunhan direktiivimuutos julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, tulee se olemaan luettavissa täältä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0098

Autamme mielellämme!

Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin jäte- ja kemikaalilainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.