Home » kemikaalihallinta

Avainsana: kemikaalihallinta

REACH-asetuksen käyttöturvallisuustiedotteita koskevia vaatimuksia muutettu

REACH-asetus muutettu KTT käyttöturvallisuustiedotteet

REACH-asetuksen käyttöturvallisuustiedotteita (KTT) koskevia vaatimuksia on muutettu vastaamaan GHS-järjestelmän sääntöjä. Muutokset koskevat mm. UFI-tunnisteiden sijoittamista, nanomuotoja koskevien tietojen merkintöjä ja hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja seosten vaatimuksia.

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitettä II on muutettu komission asetuksella (EU) 2020/878 18.6.2020.  Asetuksen liitteessä II vahvistetaan laadintavaatimukset käyttöturvallisuustiedotteille.

Aikaisemmin tänä vuonna Euroopan Komissio pyysi sidosryhmiltä kommentteja liitteen II muutoksiin, jotka on nyt julkaistu Euroopan Unionin virallisessa lehdessä. Muutokset aiheuttavat käyttöturvallisuustiedotteiden toimittajille, kuten kemikaalien valmistajille ja sekoittajille merkittävän käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämistarpeen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkeä osa vaaraviestintää, millä välitetään aineiden ja seosten turvallisuustietoja toimitusketjussa valmistajalta jatkokäyttäjille.

Muutokset käyttöturvallisuustiedoteita koskevissa vaatimuksissa

REACH-asetuksen muutoksella muutetaan käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimukset vastaamaan GHS-järjestelmän kuudennessa ja seitsemännessä tarkistuksessa asetettuja käyttöturvallisuustiedotteisiin sovellettavia sääntöjä ja olemaan linjassa CLP-asetuksen ((EU)1272/2008) kanssa. Muutoksella otetaan huomioon nanomuotoja koskevien tietojen merkinnät käyttöturvallisuustiedotteissa. Käyttöturvallisuustiedotteen kussakin asiaankuuluvassa kohdassa on mainittava, mikäli kohta kattaa nanomuotoja ja mitkä eri nanomuodot on katettu, ja yhdistettävä kukin nanomuoto oleellisiin turvallisuustietoihin.  Myös ohjeet UFI-tunnisteen sijoittamisesta käyttöturvallisuustiedotteisiin on täsmennetty.  UFI-tunniste merkitään tarvittaessa käyttöturvallisuustiedotteen kohtaan 1.1. Käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3 aineista, joilla on harmonisoitu luokitus, on lisäksi jatkossa ilmoitettava erityinen pitoisuusraja, M-kerroin ja välittömän myrkyllisyyden estimaatti, jos ne ovat saatavilla.

Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden ja seosten osalta käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia on muutettu. Kohdassa 2.3 annetaan tiedot aineen hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista. Hormonitoimintaa häiritsevä aineosa on ilmoitettava käyttöturvallisuustiedotteessa kohdassa 3, jos sen pitoisuus on yli 0,1 %. Tiedot hormonitoimintaa häiritsevistä ominaisuuksista, jotka aiheuttavat terveysvaikutuksia tai ympäristövaikutuksia, annetaan uusissa käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 11.2 ja 12.6.

Asetus tulee voimaan 16.7.2020 ja sitä sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Siirtymäaika uusille vaatimuksille on kaksi vuotta eli 31.12.2022 asti voidaan edelleen toimittaa vanhanmallisia käyttöturvallisuustiedotteita.

Onko sinulla kysymyksiä muutoksiin tai REACH-asetukseen liittyen? Tarvitsetteko apua käyttöturvallisuustiedotteiden päivittämisessä? Ecobion kemikaaliasiantuntijat auttavat!

Ota yhteyttä:

info@ecobio.fi tai anne.kallioinen@ecobio.fi


Anne Kallioinen, Ecobio Oy

Lähde:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.203.01.0028.01.FIN&toc=OJ:L:2020:203:TOC

Lisää rajoituksia haitallisille per- ja polyfluoratuille aineille (PFAS)

sammutusvaahto PFAS
Kuva: Shutterstock

Per- ja polyfluorattujen aineiden (PFAS tai aikaisemmin PFCs) vaarallisuuteen on havahduttu kunnolla vasta viime aikoina. Niitä koskevat rajoitukset tulevat lisääntymään lähiaikoina merkittävästi.

PFAS-aineet ja niiden vaikutukset

PFAS-aineita on valmistettu synteettisesti 1940-luvulta lähtien, ja niitä käytetään laajasti esimerkiksi likaa ja rasvaa hylkivissä pinnoitteissa, tekstiileissä, sadevaatteissa, paistinpannuissa, kattiloissa, elintarvikepakkauksissa, sammutusvaahdoissa ja palonsuojavarusteissa sekä kromipinnoitteissa, maaleissa ja rakennusmateriaaleissa sekä suksivoiteissa.

PFAS-yhdisteet ovat ympäristössä erittäin pysyviä, ja niitä on löydetty kaukokulkeutuneina jopa maapallon napa-alueille asti. Jotkut PFAS-yhdisteistä kulkeutuvat elimistöömme ja joidenkin epäillään aiheuttavan vakavia pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, kuten maksavaurioita, munuais- tai kivessyöpää, sikiönkehityksen häiriöitä tai muita lisääntymiselle vaarallisia vaikutuksia. Niiden hormonaalisesti välittyviä, ns. endokriinivaikutuksia ihmisen hormonijärjestelmään, immuunijärjestelmään ja veren kolesterolitasoihin tutkitaan.

Rakenteeltaan PFAS-aineet ovat kokonaan (per) tai osittain (poly) fluorattuja hiilivetyjä, joihin on liittynyt erilaisia funktionaalisia ryhmiä.  Esimerkkejä tavallisimmista yhdisteistä:

 • perfluorokarboksyylihapot (PFCA), joissa on vähintään 8 hiiliatomia, kuten perfluoro-oktaanihappo PFOA
 • Perfluoroalkaanisulfonihapot (PFSA), joissa on vähintään 6 hiiliatomia, kuten perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS) ja perfluoroheksaanisulfonihappo (PFHxS)
 • Näitä yhdisteitä muodostavat aineet, ns. prekursorit.
pfas
Kuva: EPA PFAS – What do you need to know?

Per- ja polyfluorattujen aineiden kiellot ja rajoitukset

Per- ja polyfluorattuja aineita on lukumääräisesti paljon, useita tuhansia, ja niitä koskevia kieltoja ja rajoituksia on tulossa koko ajan lisää, sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. OECD:n ja UNEPin vuonna 2012 perustetun työryhmän tavoitteena on korvata ne kokonaan, pitkäketjuisimmista yhdisteistä alkaen. Ensimmäisiä näistä ovat olleet PFOS ja PFOA. Aineiden rajoittamista hankaloittaa, että aineet on helppo korvata rakenteeltaan samankaltaisilla yhdisteillä, joiden kaikkia ominaisuuksia – etenkään niiden biokertyvyyttä ekosysteemeissä ja pitkäaikaismyrkyllisyyttä eliöille ei ole vielä kunnolla selvitetty ennen niiden käyttöön ottoa. Tämän vuoksi yksittäisten, CAS-numerollisten aineitten sijaan PFAS-aineryhmiä koskevat rajoitukset ovat jatkossa todennäköisiä.

Euroopan kemikaalivirasto ECHAN verkkosivuilla on kattava yhteenveto PFAS-aineita koskevista EU-rajoituksista. Niitä ovat esimerkiksi:

 • Globaalit sopimukset, kuten Tukholman sopimus ja siihen perustuva EU:n POP-asetus (PFOS, PFOA valmisteilla; PFHxS ehdotettu lisättäväksi)
 • REACH-asetuksen rajoitukset (PFOA ja suolat jo voimassa), useita C9-14 perfluorattuja karboksyylihappoja sekä PFHxS:n ja PFHxA:n kaltaisia aineita koskevat rajoitukset valmisteilla
 • Erittäin suurta huolta aiheuttavien SVHC-aineiden kandidaattilistalla ovat heptafluoropropoksi-propionihappojohdannaiset HFPO-DA (GenX)-ryhmän aineet sekä perfluorobutaanisulfonihapon (PFBS) kaltaiset aineet
 • Aineiden arviointiprosessit useille rekisteröidyille PFAS-aineille
 • Harmonisoidut luokitukset PFOA-, ammonium pentadekafluoro-oktanoaatti (APFO)-, perfluorononaanihappo (PFNA)- ja nonadekafluopodekaanihappo (PFDA)-ryhmien aineille; ehdotettu perfluoroheptaanihapolle (PFHA)
 • Juomavesidirektiiviin joulukuussa 2019 lisätty 0,5 µg/L raja-arvo kaikille PFAS-yhdisteille
 • PFAS-aineita koskeva Euroopan ruokaviraston (EFSA) julkinen konsultaatio.

Kiinnostus PFAS-aineiden vaikutuksiin näkyy yhä vahvemmin myös Suomessa. Ympäristöministeriön rahoittamassa laajassa Suomen Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa on mukana mm. Vantaanjoen PFAS-selvityshanke, jossa selvitetään Vantaanjoen vesistön PFAS-yhdisteiden esiintyminen ja siinä tapahtuva vaihtelu luonnonvesien, pohjaveden, hulevesien, jätevesien ja kalojen osalta.

water pollution gift i vatten

Mitä tämä merkitsee yrityksille?

Koska katseet ovat viime aikoina kääntyneet näihin aineisiin, näitä tullaan myös tarkkailemaan ja kieltämään jatkossa yhä enemmän, millä voi olla merkittäviäkin vaikutuksia aineiden valmistajiin, maahantuojiin ja käyttäjiin.

Konsultin vastaus voi kuulostaa helpolta: suositella aineiden korvaamista kokonaan toisenlaisilla yhdisteillä.  Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole näin suoraviivaista, sillä korvaavilla yhdisteillä tulisi olla samanlaisia ominaisuuksia toimiakseen kyseisessä käyttötarkoituksessa. Aineiden korvaaminen vaatiikin pitkäjänteistä strategiaa, jossa asiantuntijan ohjaava rooli voi olla ratkaiseva. On hyvin todennäköistä, että rakenteeltaan samankaltaisten fluorattujen yhdisteiden kaikkia vaaroja, erityisesti pitkäaikaisia terveysvaikutuksia, ei ole vielä kunnolla selvitetty tutkimus- ja tuotekehitysvaiheessa. Tällöin toisiin per- ja polyfluorattuihin aineisiin siirtyminen saattaa olla hyvin lyhytnäköistä ja johtaa vain ojasta allikkoon.

Tarvitseeko yrityksesi asiantuntijan apua selvittämään aineitten luokitusta tai käyttöä koskevia kiristyviä säädöksiä, niiden tulkintaa, korvaavien aineiden löytämistä tai niiden vaaraominaisuuksien kattavampaa selvittämistä testaamalla? Me autamme! Ota yhteyttä. 

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

+358 (0) 207 569 450

Helena Niemelä

 

Helena Niemelä

REACH- ja kemikaaliasiantuntija

 


Lähteet:

ECHA: Get to know PFAS and how they are regulated. ECHA Weekly 1.4.2020. Online: http://elmlinks.echa.europa.eu/m/1/93307195/p1-b20092-2a67bad298bf4dc4b2c6c288fcf9f905/12/905/232d1cef-83fe-4838-a6b8-becae920f961

ECHA Hot Topics: Perfluoroalkyl chemicals (PFAS). Online https://echa.europa.eu/fi/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas?utm_source=echa weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200401&_cldee=aGVsZW5hLm5pZW1lbGFAZWNvYmlvLmZp&recipientid=lead-4c8cc0a69ac5e9118112005056b9310e-7adb9a65d2af4fefbffb10395390163b&esid=8d5cc8c9-f573-ea11-811c-005056b9310e

ECHA Chemicals in our life: Why we care about ”forever chemicals” and why you should too. Online https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/why-we-care-about-forever-chemicals-and-why-you-should-too.

OECD Portal on Per and Poly Fluorinated Chemicals. Online: https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/

EPA PFAS – What do you need to know? Online: https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-03/documents/pfasv15_2pg_0.pdf

Ympäristöministeriö. Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta: https://www.ym.fi/fi-FI/Haitallisten_aineiden_vahentamiseen_lahe(56444) 

Tärkeät Brexit-määräajat kemikaalien maahantuojille ja käyttäjille

brexit uk chemicals

Yhdistynyt kuningaskunta (UK/Britannia) on virallisesti poistunut Euroopan Unionista (EU) 31. tammikuuta 2020. Brexitin toteutuminen määritellään kuitenkin vielä EU:n ja Britannian keskeisillä päätöksillä, jättäen osapuolille hyvin vähän aikaa aikaa valmistautumiseen. Ellei toisin päätetä, brittiläiset kemikaalit eivät olisi enää EU:n yhteismarkkinoilla siirtymäkauden jälkeen. Tämä tarkoittaisi, että brittiläisten yritysten EU-REACH -rekisteröinnit mitätöitäisiin ja yritykset, jotka ostavat kemikaaleja brittiläisiltä toimittajilta, olisivat EU-REACH-maahantuojia ja tarvitsisivat rekisteröintejä EU-REACH -sääntöjen mukaisesti.

Chemical Watch tiivistää Brexitin tärkeimmät päivämäärät seuraavasti:

 • 31.1.2020: Yhdistynyt kuningaskunta poistuu EU:sta – siirtymäkausi alkaa
 • Alkuvuosi 2020: Euroopan komissio julkaisee luonnoksen neuvottelutavoitteistaan hyväksyttäväksi
 • 30.6.2020: Määräaika siirtymäkauden pidentämiselle
 • 31.12.2020: Siirtymäkauden loppu (jollei päätetä pidentää)
 • 2022: Englannin kemikaalistrategia julkaistaan.

Mitä tämä tarkoittaa yrityksille? 

EU-REACH-rekisteröinnit: Nykyisten rekisteröintien voimassaolo päättyy siirtymäkauden lopussa. Britanniassa toimivien rekisteröineiden yritysten on siirrettävä rekisteröintinsä EU-27/ ETA-alueella sijaitsevalle yritykselle tai ainoalle edustajalle siirtymäkauden loppuun mennessä. Britanniassa toimivien yritysten rekisteröinnit lakkaavat siirtymäkauden lopussa. Kemikaalivirasto suosittaa siirtämään valtuutuksia EU-27 / ETA-alueen ainoalle edustajalle toimitusketjun turvaamiseksi.

UK-REACH-rekisteröijien on toimitettava perustiedot 120 päivän kuluessa EU:sta poistumisesta. Teknisten tietojen toimittamiseksi eri tonnimäärille on suunniteltu 2 vuoden siirtymäaikaa UK-REACH-asetuksen nojalla. Tärkeitä yksityiskohtia on vielä ratkaistavana.

Kansallista lainsäädäntöä (Statutory Instruments, SI) on valmisteilla. Niillä luodaan Britannian kansallisia lakeja vastaamaan mm. REACH- ja CLP-asetuksia, ennakkovienti-ilmoitusmenettelyä (PIC) koskevaa asetusta, biosidiasetusta, kosmetiikkaa, pesuaineita ja vaarallisten aineiden rajoituksia sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS).

Britannian ympäristölaki julkaistiin lokakuussa 2019, ja se antoi ympäristöministerille valtuudet muuttaa UK-REACHiä vastaavan kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanoa. Kemikaalistrategia on valmisteilla. Sen arvioitu voimaantulo on 2022, kauan siirtymäkauden päättymisen jälkeen (ellei siirtymää päätetä jatkaa).

Britannia aloittaa täysin uudet suhteet EU:n kanssa tammikuussa 2021 – joko sovittuun ja ratifioituun kauppasopimukseen perustuen tai ilman sitä.

Oletko kemikaalien maahantuoja tai käyttäjä EU alueella? Mietityttääkö sinua miten Brexit tulee vaikuttamaan toimintaanne? Kemikaaliasiantuntijamme auttavat monipuolisesti mm. lainsäädännön tulkitsemisessa ja uusien REACH-rekisteröintien teossa! Ota yhteyttä

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

Helena Niemelä

 

Helena Niemelä,

kemikaali & REACH asiantuntija

 

 


Lähde: Global Outlook 2020: How will the Brexit endgame shape up? Chemical Watch 28.1.2020. 

Titaanidioksidin syöpävaaraluokitus julkaistu – toimeenpano 2021

Titaanidioksidin syöpäluokitus pulveri

*Etiketti-esimerkit päivitetty 2.6.2020.*

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 julkaistiin Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä 18.2.2020. Se astuu voimaan 20. päivänä julkaisemisesta, ja sen liitteessä III mainitut luokitusmuutokset astuvat voimaan syys-lokakuussa 2021. Euroopan komissio hyväksyi CLP-asetuksen 14. teknisen mukautuksen viime syksynä.

Muutoksista merkittävin on titaanidioksidin luokitus 2 luokan karsinogeeniksi.

Seosten pakkausmerkinnät

Muutos koskee jauheita, joissa on vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden halkaisija on enintään 10 µm. Nämä luokitellaan syöpää aiheuttavien aineiden vaarakategoriaan 2 ja merkitään GHS08 Terveysvaara-merkillä, huomiosanalla Varoitus ja vaaralausekkeella H351 – ”Epäillään aiheuttavan syöpää (hengitysteitse)”.

Nestemäisten seosten pakkaukset tulee merkitä varoituslausekkeella:

EUH211 – ”Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.”

 

 

Kiinteiden seosten pakkaukset tulee merkitä varoituslausekkeella:

EUH212 – ”Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.”

 

 

Vaarallisiksi luokittelemattomien, ei-kuluttajakäyttöön tarkoitettujen nestemäisten ja kiinteiden seosten pakkaukset on lisäksi varustettava lausekkeella EUH210 – ”Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.”

Mihin titaanidioksidin luokitus perustuu?

Ranska esitti titaanidioksidin luokitusmuutosta jo 2015. Ehdotusta on valmisteltu pitkään, koska kyseessä on ensimmäisen luokituspäätös hyvin pienikokoisten, keuhkorakkuloihin asti kertyvien nanohiukkasten myrkyllisyydestä ja syöpävaarallisuudesta keuhkoissa. Tieteellinen arviointi valmisteltiin kemikaalivirasto ECHAn riskienarviointikomiteassa 2016 – 2017.

Mitä luokitus merkitsee yrityksille?

Tähän asti titaanidioksidia ei ole luokiteltu vaaralliseksi, ja sitä on käytetty valkoisena väriaineena hyvin laajasti maaleissa, pinnoitteissa, kumissa ja muoveissa, kosmetiikassa, tekstiileissä, ruuassa ja lääkeaineissa. Teollisuus on vastustanut luokitusta mm. merkittävien käytännön seurausten vuoksi, jotka ulottuisivat monien materiaalien kierrätykseen asti. Titaanidioksidia korvaavaa, yhtä laajaan käyttöön soveltuvaa turvallista ainetta voi olla vaikea löytää.

Luokitusmuutos aiheuttaa paljon toimenpiteitä yrityksissä, ja esimerkiksi teollisuuden järjestöt ohjeistavat niiden valmistelussa. Myös Ecobion asiantuntijat ovat tarvittaessa käytettävissänne. Olemmekin valmiiksi hahmotelleet, miltä uudet varoitusetiketit voisivat näyttää, ja nyt pohdimme, mihin kaikkiin tuotteisiin niitä jatkossa vaaditaan. Lue lisää kemikaaliasiantuntijapalveluistamme ja ota yhteyttä!

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi

Helena Niemelä

 

Teksti:

Helena Niemelä

 

 


Lähteet:

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020R0217

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Opinion 14.9.2017. https://echa.europa.eu/documents/10162/682fac9f-5b01-86d3-2f70-3d40277a53c2

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Background document 14.9.2017.
https://echa.europa.eu/documents/10162/c5ae7fcb-19b8-1d97-ff32-e192b162903a

Titanium Dioxide Manufacturers Association TDMA Classification of titanium dioxide published in EU Official Journal 18.2.2020. https://tdma.info/wp-content/uploads/2020/02/Classification-of-titanium-dioxide-published-in-EU-Official-Journal-TDMA-press-release-3.pdf

Kuvat: Ecobio Oy

4 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty SVHC-ehdokasluetteloon

eritystä huolta aiheuttavien aineiden ehdokaslista svhc

ECHA on lisännyt neljä uutta ainetta erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon lisääntymismyrkyllisyytensä ja muiden huolestuttavien ominaisuuksien yhdistelmän vuoksi. Tämä tarkoittaa, että ehdokasluetteloon sisältyy nyt 205 ainetta. Yli 0,1 paino-% näitä kandidaattiaineita sisältävien kemikaaliseosten tai esineiden toimittajilla on tiedotusvelvoite toimitusketjun asiakkaille ja kuluttajille. Toimitusketjun tiedotusvelvoite on tärkeä seosten ja esineiden EU-toimitusketjuille.

Lisättyjä aineita ovat: di-isoheksyyliftalaatti, 2-bentsyyli-2-dimetyyliamino-4′-morfolinobutyrofenoni, 2-metyyli-1- (4-metyylitiofenyyli) -2-morfolinopropan-1-oni ja perfluorobutaanisulfonihappo (PFBS) ja sen suolat.

Kolme ensimmäistä ainetta on otettu luetteloon lisääntymiselle vaarallisuuden vuoksi. Neljäs aine, PFBS, kuuluu per- ja polyfluorattuihin aineisiin, ja on otettu luetteloon todennäköisten vakavien terveys- ja ympäristövaikutusten vuoksi.  Ensimmäinen ftalaatti ei ole rekisteröity. Toista ja kolmatta ainetta käytetään polymeerien tuotannossa. PFBS:ää käytetään katalyyttinä / lisäaineena / reagenssina polymeerien valmistuksessa ja kemiallisessa synteesissä. Sitä käytetään myös palonestoaineena polykarbonaatissa (elektronisissa laitteissa).

Ehdokasluettelossa on aineita, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Ehdokasluettelossa olevat aineet tunnetaan myös erityistä huolta aiheuttavina aineina, ja ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen. (ECHA)

Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Ehdokasluetteloon lisättyjä korvaavien aineiden etsimisen kannattaa aloittaa jo nyt.

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Lisäksi Ecobio Manager -palvelumme tuo helpotusta kemikaalien hallintaan. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot: info@ecobio.fi


Lähde: https://echa.europa.eu/fi/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Uusittu POP-asetus tiukensi entisestään pysyvien ympäristömyrkkyjen säätelyä

ympäristömyrkyt POP-yhdisteet kielto

EU:n uudelleenlaadittu pysyviä orgaanisia yhdisteitä rajoittava asetus (EU) 2019/1021 astui voimaan 15.7.2019. Se tähtää tarkoituksellisesti valmistettujen POP-yhdisteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön lopettamiseen. (Ympäristö.fi)

Bromattuja palonsuoja-aineita, perfluorattuja oktyylisulfonaatteja (PFOS) ja pentakloorifenolin käyttöä ja jätehuoltoa koskevia rajoituksia on kiristetty entisestään. Suomen ympäristökeskuksen mukaan dekabromidifenyylieetterin (dekaBDE) käyttö sallitaan jatkossa rajoitetusti vain ilma-alusten ja moottoriajoneuvojen varaosien valmistuksessa, niitä sisältävät esineet on merkittävä ja kierrätysromun raja-arvoja kiristetään. PFOS-yhdisteiden käyttö on jatkossa sallittua enää ainoastaan sumunestoaineissa, joita käytetään kromi-(VI)-kovakromauksessa suljetuissa järjestelmissä, jos päästömäärät ympäristöön on minimoitu. Neljä aiempaa poikkeusta kumotaan.

Uusittu EU:n POP-asetus sisältää Tukholman yleissopimukseen 2015 ja 2017 lisätyt kemikaalit. Euroopan kemikaalivirasto ECHAlle osoitetaan uusia, toimeenpanoon liittyviä tehtäviä. POP-aineet lisätään myös ECHAn kemikaalitietojärjestelmään. Suomen ympäristökeskus päivittää kansallisen täytäntöönpanosuunnitelman vastaamaan lainsäädännön muutoksia syksyllä 2019.

Mikä on POP-aine?

POP-aineet (Persistent Organic Pollutants), ovat kaikkein haitallisimpia ympäristömyrkkyjä. Ne ovat  kaukokulkeutuvia yhdisteitä, jotka ovat erittäin pysyviä, myrkyllisiä ja kertyvät eliöihin. Niiden kaikkia pitkäaikais- tai yhteisvaikutuksia ei vielä tunneta. Useita listan aineita on aiemmin käytetty torjunta-aineina, teollisuuskemikaaleina tai palonestoaineina, ja osa on epäpuhtauksia tai syntyy tahattomasti mm. palamisen yhteydessä, kuten dioksiinit ja furaanit.

Ecobio suosittelee asiakkaitaan tarkastamaan halogenoitujen kemikaaliensa mahdollisen kuulumisen uuden POP-asetuksen piiriin, koska näitä koskevat säädökset kiristyvät koko ajan. Uusia perfluorattuja aineryhmiä on jo ehdotettu lisättäväksi Tukholman yleissopimukseen. Niiden korvaaminen on hyvä aloittaa mahdollisimman pian. Kysymyksiä POP-asetuksesta? Ota yhteyttä!

Lue lisää kemikaaleihin liittyvistä konsultointipalveluistamme täältä.

Yhteystiedot:

info@ecobio.fi


Helena Niemelä

Teksti:

Helena Niemelä

 

Kuva: Shutterstock