Home » EU

Avainsana: EU

Trondheimissa järjestetään konferenssi luonnon monimuotoisuudesta

biodiversity

Trondheimissa järjestetään tänään (tiistaina 2.7.) yhdeksättä kertaa konferenssi luonnon monimuotoisuudesta. Konferenssiin on määrä osallistua noin 450 edustajaa 120 eri maasta. Edustajat koostuvat pääosin päättäjistä ja asiantuntijoista. Muun muassa Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu konferenssiin. Mikkosen lisäksi konferenssiin osallistuu ministereitä Norjasta, Kiinasta, Saksasta, Japanista, Kanadasta, Indonesiasta, Kolumbiasta, Ugandasta, Costa Rikasta, Burkina Fasosta ja Serbiasta. Maiden edustajien lisäksi konferenssiin osallistuu YK:n pääelimet, kansainvälisiä- ja kansalaisjärjestöjä sekä muita suuria ryhmiä ja sidosryhmiä.

Konferenssin järjestävät YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sihteeristö (CBD), YK:n ympäristöohjelma (UNEP) ja Norjan hallitus.

Konferenssissa päättäjät keskustelevat luonnon monimuotoisuuden edistämisestä yleissopimuksen virallisen neuvotteluprosessin ulkopuolella. Keskusteluilla pohjustetaan vuonna 2020 järjestettävää YK:n luonnon monimuotoisuus kokousta, jossa maailman maat sopivat uusista luonnon monimuotoisuutta koskevista tavoitteista. Luonnon monimuotoisuutta koskevista päämääristä tullaan neuvotellemaan myös syksyn 2019 aikana. lue lisää

Tiistain korkeantason osuuden jälkeen luonnon monimuotoisuutta koskevien päämäärien valmistelut jatkuvat Trondheimissa perjantaihin 5.7. saakka

Suomen EU-puheenjohtajuus

Suomen puheenjohtajakauden tärkeimpiin prioriteetteihin kuuluu EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana. Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman mukaan kestävyyden tulee olla kaiken EU-toiminnan yhteisenä nimittäjänä, ja kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpano on varmistettava niin unionissa kuin laajemminkin. EU:n tulee nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana luomalla pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050. Suomi ajaa EU-puheenjohtajamaana kunnianhimoista ja selkeää tiekarttaa luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.

Puheenjohtajakaudellaan Suomi vie eteenpäin toimia YK:n biodiversiteettisopimuksen toteuttamiseksi sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Voit seurata konferenssin livestriimausta täältä 

Konferenssin agenda


Ympäristöministeriö tiedotti aiheesta

pilaantuneiden alueiden puhdistamisen

Ilmoitukset energiamerkinnän tuotetietokantaan 1.1.2019 alkaen

EU:n energiamerkintäasetus ((EU) 2017/1369) velvoittaa 1.1.2019 alkaen tavarantoimittajat syöttämään tietoa omista tuotteistaan komission ylläpitämään tuotetietokantaan (EPREL – European product registry for energy label). Vaatimus koskee 1.1.2019 alkaen kaikkia uusia malleja ja näistä tavarantoimittajan, eli valmistajan tai maahantuojan, tulee syöttää energiamerkintätiedot tuotetietokantaan jo ennen markkinoille saattamista. Tietojen toimittaminen tuotetietokantaan koskee myös 1.8.2017-1.1.2019 välisenä aikana markkinoille saatettuja malleja. Näistä malleista tiedot tulee toimittaa viimeistään 30.6.2019, eli tavarantoimittajalla on puoli vuotta aikaa ilmoittaa tiedot jo markkinoilla olevista malleista.

Tuotetietokannassa on kaksi osaa;

 • julkinen osa, jonka tarkoitus on antaa kuluttajalle tietoa tuotteiden energiamerkinnästä sekä tuoteselosteista,
 • sekä vaatimusten noudattamista koskeva osa, johon syötetään tarkempia teknisiä tietoja viranomaisvalvontaa varten.

Muutokseen valmistautuminen on syytä aloittaa heti tunnistamalla ne tuotteet, jotka ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Lue lisää aiheesta Energiaviraston nettisivuilta. https://ekosuunnittelu.info/energiamerkinnan-tuotetietokanta/

Ecobio auttaa mielellään energiamerkintään liittyvissä asioissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Uusia riskinhallintavelvoitteita verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden takaamiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevassa direktiivissä EU 2016/1148 säädetään toimenpiteistä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden tason parantamiseksi, jotta taataan yhteiskunnan tärkeät palvelut sekä varmistetaan EU-maiden asianmukainen varautuminen kyberhyökkäyksiin ja niiden käsittelyyn. Direktiivillä pyritään edistämään erityisesti viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallintaa sekä viranomaisille tehtäviä ilmoituksia poikkeamatilanteissa kuten hakkerointitapauksissa.

Suomessa direktiivin pohjalta on tehty muutoksia muun muassa seuraaviin lakeihin:

 • Sähkömarkkinalaki 588/2013
 • Maakaasumarkkinalaki 587/2017
 • Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 485/2004
 • Tietoyhteiskuntakaari 917/2014
 • Liikennekaari (Laki liikenteen palveluista) 320/2017
 • Rautatielaki 304/2011
 • Ilmailulaki 864/2014

Suomessa tehtyjen säädösmuutosten johdosta yhteiskunnan kannalta merkittävien palveluntarjoajien kuten maakaasun siirtoverkonhaltijan, sähköverkonhaltijan, hakukone- ja pilvipalvelutarjoajan, verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan, rautateiden rataverkonhaltijan sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajan tulee huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta sekä tietoturvallisuuteen liittyvien häiriöiden ilmoituksesta viranomaisille, jotka määritellään edellä mainituissa säädöksissä erikseen. Säädösmuutokset ovat astuneet kansallisesti voimaan 9.5.2018.

AUTAMME MIELELLÄMME!

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin osoitteessa info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ovatko GDPR ja muut tietoturvallisuussäädökset jo seurannassanne?

Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä astuvat voimaan 25.5.2018. Olemme kehittäneet Ecobio Managerin säädöskokoelmia helpottaaksemme entisestään sinun tehtävääsi vaatimushallinnan avainhenkilönä.

 • Ecobio Managerin tietoturvallisuuskokoelma tarjoaa yritykselle tärkeät Euroopan Unionin ja Suomen kansalliset tietoturvallisuussäädökset, tietosuojalait, -asetukset, -määräykset sekä ohjeet.
 • Kokoelma sisältää esimerkiksi seuraavaa:
  • Yleinen tietosuoja-asetus GDPR (EPNa luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta)
  • Tietosuojalaki (Henkilötietolaki)
  • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista
  • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
 • Palveluumme sisältyy muun muassa jatkuva säädösmuutosten seuranta ja raportointi sekä automaattiset viestit muutoksista.
 • Säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita on kokoelmassa noin 30 kappaletta.
 • Yritykselle valitaan kokoelmasta juuri sitä koskevat säädökset.

Uskomme, että uudet ominaisuudet ja kokoelmien laajennukset auttavat sinua ja tiimiäsi merkittävästi säästämään aikaa ja rahaa sekä varmistamaan yrityksesi vaatimustenmukaisuutta ja niiden ennakointia.

Laita nyt tietoturvasäädösten seuranta kuntoon!

Kerromme mielellämme lisää uusista ominaisuuksista ja laadimme juuri sinun yrityksellesi sopivan säädöskokoelman.

Ota yhteyttä Ecobio Manager -tiimiimme, Palvelupäällikkö Ville Soininen ville.soininen@ecobio.fi tai puh. +358207569454

www.ecobiomanager.com

Polttolaitosten ympäristösuojeluvaatimuksia uusittu

Uusi valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017) on annettu. Asetuksella pannaan täytäntöön EU:n keskisuuria polttolaitoksia koskeva MCP-direktiivi (2015/2193/EU). Asetus kumosi ns. PIPO-asetuksen eli polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (750/2013).

Asetus astui voimaan 1.1.2018 ja sitä sovelletaan heti uusiin 1-50 MW ja olemassa oleviin 5-50 MW yksiköihin. Asetuksen uusia raja-arvoja ilmaan johdettaville päästöille olemassa olevien 5-50 MW yksiköiden osalta sovelletaan vuodesta 2025 alkaen ja siihen asti sovelletaan siirtymäkauden raja-arvoja. 1-5 MW olemassa oleviin yksiköihin asetusta ja sen uusia päästöraja-arvoja sovelletaan vuodesta 2030 alkaen.

Asetuksessa on vaatimuksia liittyen energiantuotantoyksiköiden rekisteröintiin, päästöraja-arvoihin, savupiipun korkeuden määrittämiseen, meluntorjuntaan, jätevesien käsittelyyn, polttoaineen varastointiin, jätehuoltoon, poikkeustilanteisiin sekä toiminnan tarkkailuun ja raportointiin. Merkittävimmät erot vanhaan lainsäädäntöön ovat uudet päästöraja-arvot ja pienempien (1-5 MW) sekä siirrettävien yksiköiden ottaminen mukaan sääntelyn piiriin. Pienempiä muutoksia on tullut mm. nestemäisten polttoaineiden varastoinnin vaatimuksiin ja päästömittauksiin. Uudessa asetuksessa on myös enemmän vapautuksia, jotka perustuvat yksikön käyttötunteihin, kokoon ja siirrettävyyteen.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta