Home » Ecobio

Avainsana: Ecobio

tuotetietokantaan

Ilmoitukset energiamerkinnän tuotetietokantaan 1.1.2019 alkaen

EU:n energiamerkintäasetus ((EU) 2017/1369) velvoittaa 1.1.2019 alkaen tavarantoimittajat syöttämään tietoa omista tuotteistaan komission ylläpitämään tuotetietokantaan (EPREL – European product registry for energy label). Vaatimus koskee 1.1.2019 alkaen kaikkia uusia malleja ja näistä tavarantoimittajan, eli valmistajan tai maahantuojan, tulee syöttää energiamerkintätiedot tuotetietokantaan jo ennen markkinoille saattamista. Tietojen toimittaminen tuotetietokantaan koskee myös 1.8.2017-1.1.2019 välisenä aikana markkinoille saatettuja malleja. Näistä malleista tiedot tulee toimittaa viimeistään 30.6.2019, eli tavarantoimittajalla on puoli vuotta aikaa ilmoittaa tiedot jo markkinoilla olevista malleista.

Tuotetietokannassa on kaksi osaa;

 • julkinen osa, jonka tarkoitus on antaa kuluttajalle tietoa tuotteiden energiamerkinnästä sekä tuoteselosteista,
 • sekä vaatimusten noudattamista koskeva osa, johon syötetään tarkempia teknisiä tietoja viranomaisvalvontaa varten.

Muutokseen valmistautuminen on syytä aloittaa heti tunnistamalla ne tuotteet, jotka ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Lue lisää aiheesta Energiaviraston nettisivuilta. https://ekosuunnittelu.info/energiamerkinnan-tuotetietokanta/

Ecobio auttaa mielellään energiamerkintään liittyvissä asioissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

kemikaalikoulutus

Kemikaalikoulutus rakennusalan ammattilaisille 27.9.2018

”Mitä rakennusliikkeen tulee tietää kemikaalilainsäädännöstä ja velvoitteista työmaalla?”

Rakennustieto Oy ja Ecobio Oy järjestävät yhteisen kemikaalikoulutuksen rakennusalan ammattilaisille. Koulutuksessa käydään läpi kemikaalilainsäädännön perusteet, kuinka lukea käyttöturvallisuustiedotetta sekä käytännön toiminta työmaalla ja rakennustuotekaupassa. Koulutuksen aikana tutustutaan muun muassa käytännön esimerkein käyttöturvallisuustiedotteiden kokoamiseen sekä kemikaaliluettelon ja muiden työmaavelvoitteiden hoitamiseen rakennushankkeessa.

Tule mukaan kuulemaan Ecobion asiantuntijoita ja ilmoittaudu viimeistään 21.9.2018.

 

Koulutuksen tarkemmat tiedot ja ohjelma:

Aihe: Rakennushankkeen kemikaalilainsäädäntökoulutus
Aika: torstai 27. syyskuuta 2018 9.00-12.00
Missä: Kokoushuone Rakennustieto-sali, Malminkatu 16 A, 8. krs.

Alustava ohjelma:

8:30 Aamukahvit

9:00 Kemikaalilainsäädännön perusteet rakennus- ja kiinteistöalalle

 • EU-lainsäädäntö; REACH ja CLP sekä biosidit
 • kemikaalien varastointiin liittyvät vaatimukset, suhdelukulaskenta
 • kylmäkaasut (F-kaasut)
 • kemikaalien kuljetuksiin liittyvät vaatimukset
 • ASA-aineet
 • kemikaaliluettelo

10:00 Käytännön velvoitteista huolehtiminen työmaalla

 • vaarallisten kemikaalien luokittelu, KTT ja henkilösuojaimet
 • sain KTT:n – mitä minun pitää tehdä nyt?
 • esimerkkejä – miten lukea KTT, ”mistä löydän ohjeet?”
 • kemikaalien varastointi sekä varautuminen, onnettomuustilanteet
 • kemikaalien hävittäminen
 • hyviä käytäntöjä ja vinkkejä kemikaalien kanssa työskentelyyn

11:30 Kuinka hyödyntää RT urakoitsijan tuotetieto -sovelluksen avulla kerättyä tietoa ja varmistaa kemikaalilainsäädännön velvoitteet Ecobio Manager -palvelun avulla.

12:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuksen hinta 180 € + alv / osallistuja.

Ilmoittautuminen sivulta: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/337558b7-32a3-4765-8aa9-e4f50709ee2a?displayId=Fin1564777

Uusia riskinhallintavelvoitteita verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden takaamiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevassa direktiivissä EU 2016/1148 säädetään toimenpiteistä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden tason parantamiseksi, jotta taataan yhteiskunnan tärkeät palvelut sekä varmistetaan EU-maiden asianmukainen varautuminen kyberhyökkäyksiin ja niiden käsittelyyn. Direktiivillä pyritään edistämään erityisesti viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallintaa sekä viranomaisille tehtäviä ilmoituksia poikkeamatilanteissa kuten hakkerointitapauksissa.

Suomessa direktiivin pohjalta on tehty muutoksia muun muassa seuraaviin lakeihin:

 • Sähkömarkkinalaki 588/2013
 • Maakaasumarkkinalaki 587/2017
 • Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 485/2004
 • Tietoyhteiskuntakaari 917/2014
 • Liikennekaari (Laki liikenteen palveluista) 320/2017
 • Rautatielaki 304/2011
 • Ilmailulaki 864/2014

Suomessa tehtyjen säädösmuutosten johdosta yhteiskunnan kannalta merkittävien palveluntarjoajien kuten maakaasun siirtoverkonhaltijan, sähköverkonhaltijan, hakukone- ja pilvipalvelutarjoajan, verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan, rautateiden rataverkonhaltijan sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajan tulee huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta sekä tietoturvallisuuteen liittyvien häiriöiden ilmoituksesta viranomaisille, jotka määritellään edellä mainituissa säädöksissä erikseen. Säädösmuutokset ovat astuneet kansallisesti voimaan 9.5.2018.

AUTAMME MIELELLÄMME!

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin osoitteessa info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Seitsemän askelta onnistuneeseen perustilaselvitykseen

Direktiivilaitoksen ympäristölupahakemusmenettelyyn voi liittyä maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys.

Ympäristöluvan päivittämisen tai uuden ympäristöluvan hakemisen yhteydessä voi tulla tarve laatia perustilaselvitys. Kaikkien direktiivilaitosten tulee arvioida perustilaselvityksen tarpeellisuus. Velvollisuus laatia varsinainen perustilaselvitys koskee direktiivilaitoksia, joiden toiminnassa käytetään, varastoidaan, tuotetaan tai muodostuu vaarallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Perustilaselvitys on lupa- ja laitoskohtainen.

Perustilaselvityksen tavoitteena on maaperän ja pohjaveden suojelu. Direktiivilaitoksen toiminnan päätyttyä alueen maaperä ja pohjavesi tulee palauttaa perustilaan eli merkityksellisiä vaarallisia aineita ei saa esiintyä maaperässä tai pohjavedessä merkittävästi enempää kuin perustilaselvityksen laatimishetkellä. Perustilaselvityksen avulla pystytään tarvittaessa osoittamaan, että alueen tila ei ole merkittävästi muuttunut riittävien suojelutoimenpiteiden ansiosta eikä jatkotoimenpiteisiin ole tarvetta ryhtyä. Huolella yhteistyössä asiantuntijan kanssa laadittu perustilaselvitys on aina toiminnanharjoittajan etu, sillä puutteellisesti tehty selvitys saattaa johtaa arvaamattomiin jälkikustannuksiin.

Näin laadit onnistuneen perustilaselvityksen

Asiantuntija määrittelee yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa perustilaselvityksen tarpeellisuuden sekä laajuuden perustuen laitosalueen toimintahistoriaan, mahdollisiin päästölähteisiin sekä alueen ympäristöolosuhteisiin seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Kaikki laitosalueen toimintaan liittyvät vaaralliset aineet tunnistetaan ja niiden mahdollisuus päästä maaperään tai pohjaveteen arvioidaan.

 • Jos nämä aineet voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista, määritellään ne merkityksellisiksi vaarallisiksi aineiksi ja perustilaselvitys koskee näitä aineita.
 • Jos laitoksen toiminnassa ei tunnisteta olevan yhtään merkityksellisiä vaarallisia aineita, niin perustilaselvitystä ei ole tarpeellista tehdä.

2. Historia- ja laitosalueen tietojen perusteella selvitetään, voiko merkityksellisiä vaarallisia aineita esiintyä laitosalueen maaperässä tai pohjavedessä.

 • Laitosalueella saattaa esiintyä muita kuin nykyisen toiminnan kannalta merkityksellisiä vaarallisia aineita, jolloin myös näiden havaitseminen on toiminnanharjoittajan kannalta edullista.
 • Selvitys kattaa laitosalueen ja sen lähialueiden aiemman toiminnan mahdollisimman pitkältä aikaväliltä.

3. Laitosalueen ympäristöolosuhteet ja aineiden ominaisuudet selvitetään, jotta merkityksellisten vaarallisten aineiden esiintyminen ja kulkeutuminen maaperässä ja pohjavedessä voidaan arvioida.

4. Alueen historiatietojen ja alueen nykyisten ympäristöolojen perusteella kootaan laitosaluetta kuvaava käsitteellinen malli, jossa havainnollistetaan merkityksellisten vaarallisten aineiden esiintymistä ja mahdollista kulkeutumista maaperässä ja pohjavedessä.

 • Malli kattaa sekä nykyiset että mahdolliset tulevat päästöt.

5. Edellisissä vaiheissa koottujen tietojen riittävyys perustilan määrittämiseksi arvioidaan.

 • Jos koottujen tietojen katsotaan olevan riittäviä perustilan määrittämiseksi, laaditaan niiden pohjalta perustilaselvitys.
 • Jos koottujen tietojen ei katsota olevan tarpeeksi kattavia tai ajantasaisia, täydennetään tietoja ympäristöteknisellä tutkimuksella.

6. Laitosalueella tehdään tarpeen mukaan edellisissä vaiheissa koottuja tietoja täydentävä ympäristötekninen tutkimus.

 • Ympäristötekninen tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan tapauskohtaisesti huomioiden alueen historia, ympäristöolosuhteet sekä laitoksen tekniset ratkaisut.
 • Näytteenoton tutkimussuunnitelma on hyvä antaa viranomaisen (ELY-keskus) nähtäville ennen tutkimuksen suorittamista, jotta näytteenottoja ei tarvitse myöhemmin viranomaisen vaatimuksesta täydentää.
 • Edustava, ajantasainen kohdetutkimus on yleensä luotettavin tapa arvioida maaperän ja pohjaveden tilaa.

7. Perustilaselvityksessä kootaan yhteen kaikki edellisissä vaiheissa kerätyt tiedot.

 • Raportissa esitetään laitosalueen maaperän ja pohjaveden perustila sekä tiedot, joihin tilan määrittäminen perustuu.
 • Perustilaraportti on julkinen, mutta tarpeen mukaan salassa pidettävät aineet ja niitä koskevat tiedot voidaan raportoida julkisesta raporista erillään.

Asiantuntijamme auttavat onnistumaan

Vaikka perustilaselvityksen tekemiselle löytyy selkeät suuntaviivat, niin jokainen selvitys on kuitenkin aina yksilöllinen. Onnistuneen perustilaselvityksen tekeminen vaatiikin vahvaa asiantuntijaosaamista ja kokemusta perustilaselvitysten tekemisestä. Tiivis yhteistyö asiantuntijan kanssa on olennaista, jotta toiminnanharjoittajan tarpeet ja viranomaisten vaatimukset kohtaavat. Asiantuntija myös varmistaa, että toiminnanharjoittaja välttyy turhilta lisäaskelilta prosessin aikana.

Meillä Ecobiolla on runsaasti kokemusta perustilaselvityksistä sekä muista ympäristölupa-asioista. Autamme niissä mielellämme. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa: pia.valitalo@ecobio.fi tai puh. 020 756 9453.

Osallistu Ecobion REACH-webinaariin 13.3.

Kemikaalien REACH-rekisteröinnin takaraja 31.5.2018 lähestyy kovaa vauhtia ja nyt on toimittava rekisteröinnin osalta. Huomioithan, että REACH-asetus koskee kaikkia toimitusketjun toimijoita takarajan jälkeenkin!

Ecobio järjestää REACH-aiheisen webinaarin 13.3. kello 9.30 – 11.00.

Asiantuntijamme Leea Ojala ja Pia Välitalo käyvät läpi ajankohtaisia REACH-aihealueita: REACH-rekisteröinti – KTT – Jatkokäyttäjän velvollisuudet – Ainerajoitukset – REACH ja kiertotalous – Post-2018. Webinaarissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä chatin kautta.

Ilmoittautuminen 

Ilmoittaudu webinaariin alla olevan linkin kautta. Saat viikkoa ennen tilaisuutta henkilökohtaisen osallistumislinkin sähköpostiosoitteeseesi.

 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ  

Ecobion kemikaalipeli – testaa tietosi kemikaalien varoitusmerkeistä

Ecobion kemikaalipelin avulla voit selvittää kemikaalitietämyksesi tason. Peli on tarkoitettu kemikaalien käyttäjille ja kemikaalien kanssa työskenteleville. Osaatko jo uudet varoitusmerkit? Testaa asiantuntemuksesi pelissä. Hyvästä suorituksesta saat sertifikaatin seinällesi.

https://www.ecobiomanager.com/kemikaalitesti

EU:n CLP-asetuksen viimeisen siirtymäajan umpeuduttua, kemikaalien varoitusmerkkeihin on tullut muutoksia. Vanhat oranssimustat varoitusmerkit on korvattu uusilla yhteneväisillä punavalkomustilla varoitusmerkeillä. Tällaisia merkkejä löytyy esimerkiksi työpaikoilta, kemikaalipurkeista ja kaupasta myytävistä tuotteista. Kemikaaleille altistuminen voi olla merkittävä terveysvaara. Varoitusmerkeillä viestitään tuotteiden turvallisesta käytöstä.

Ecobio auttaa yrityksiä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Tutustu myös Ecobio Manager -palveluumme, jonka avulla seuraat kätevästi säädöksiä ja hallitset vaatimuksia.
www.ecobiomanager.com

Lisätietoja:
Pia Välitalo
, projektipäällikkö, Ecobio, puh. 020 756 9450, pia.valitalo@ecobio.fi