Home » biodiversiteetti

Avainsana: biodiversiteetti

Trondheimissa järjestetään konferenssi luonnon monimuotoisuudesta

biodiversity

Trondheimissa järjestetään tänään (tiistaina 2.7.) yhdeksättä kertaa konferenssi luonnon monimuotoisuudesta. Konferenssiin on määrä osallistua noin 450 edustajaa 120 eri maasta. Edustajat koostuvat pääosin päättäjistä ja asiantuntijoista. Muun muassa Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu konferenssiin. Mikkosen lisäksi konferenssiin osallistuu ministereitä Norjasta, Kiinasta, Saksasta, Japanista, Kanadasta, Indonesiasta, Kolumbiasta, Ugandasta, Costa Rikasta, Burkina Fasosta ja Serbiasta. Maiden edustajien lisäksi konferenssiin osallistuu YK:n pääelimet, kansainvälisiä- ja kansalaisjärjestöjä sekä muita suuria ryhmiä ja sidosryhmiä.

Konferenssin järjestävät YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sihteeristö (CBD), YK:n ympäristöohjelma (UNEP) ja Norjan hallitus.

Konferenssissa päättäjät keskustelevat luonnon monimuotoisuuden edistämisestä yleissopimuksen virallisen neuvotteluprosessin ulkopuolella. Keskusteluilla pohjustetaan vuonna 2020 järjestettävää YK:n luonnon monimuotoisuus kokousta, jossa maailman maat sopivat uusista luonnon monimuotoisuutta koskevista tavoitteista. Luonnon monimuotoisuutta koskevista päämääristä tullaan neuvotellemaan myös syksyn 2019 aikana. lue lisää

Tiistain korkeantason osuuden jälkeen luonnon monimuotoisuutta koskevien päämäärien valmistelut jatkuvat Trondheimissa perjantaihin 5.7. saakka

Suomen EU-puheenjohtajuus

Suomen puheenjohtajakauden tärkeimpiin prioriteetteihin kuuluu EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana. Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman mukaan kestävyyden tulee olla kaiken EU-toiminnan yhteisenä nimittäjänä, ja kestävän kehityksen Agenda 2030:n toimeenpano on varmistettava niin unionissa kuin laajemminkin. EU:n tulee nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana luomalla pitkän tähtäimen ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050. Suomi ajaa EU-puheenjohtajamaana kunnianhimoista ja selkeää tiekarttaa luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseksi.

Puheenjohtajakaudellaan Suomi vie eteenpäin toimia YK:n biodiversiteettisopimuksen toteuttamiseksi sekä luonnonvarojen kestävän käytön ja eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Voit seurata konferenssin livestriimausta täältä 

Konferenssin agenda


Ympäristöministeriö tiedotti aiheesta

ecobio

Ecobio Oy juhlii 30-vuotista taivaltaan – askeleen edellä jo vuosikymmeniä

Ecobio on Pohjoismaiden vanhimpia kestävän kehityksen asiantuntijayrityksiä.

Tiistaina 21.5.2019 Kiasmassa järjestetyn juhlaseminaarin terävin kärki pureutui biodiversiteetin vähenemisen uhkaan. Kun Sanna Perkiö 30 vuotta sitten perusti yrityksen, kestävän kehityksen konsultointi oli vielä uutta, mutta nyt se on arkipäivää. Elonkirjon häviäminen on toistaiseksi suurin ihmiskuntaa kohdannut uhka ja yritysten rooli puolestaan on noussut kaikkein tärkeimmäksi uusien biodiversiteettiratkaisujen tarjoajana.

Kuluttajien käyttäytymisen muutos luonnon monimuotoisuuden heikentäjästä sen vahvistajaksi on mahdollista toteuttaa innovaatioiden ja yhteiskunnallisten arvojen muuttumisen kautta. Jotta kuluttajat muuttaisivat käytöstään, tulee kestävän kehityksen ratkaisujen olla helppoja omaksua ja inspiroivia käyttää.

Elonkirjon heikentymistä aiheuttavat ennen kaikkea kulutus, väestönkasvu, maa- ja merialueiden käytön muutokset, saastuminen ja kemikalisoituminen, vieraslajien leviäminen, organismien hyväksikäyttö sekä ilmastonmuutos.

Uusi eliölajien uhanalaisuusarviointi osoittaa myös Suomen luonnon köyhtyvän edelleen. Arvioiduista yli 22 000 lajista 11,9 % on uhanalaisia . Uhanalaisia lajeja on kaikissa eliöryhmissä, mutta suhteellisesti eniten linnuissa ja sammalissa. Suurin syy uhanalaistumiseen on lajien elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Ecobio uutisoi aiheesta maaliskuussa.

Tulevaisuuden toimintatavat

Kansainvälisillä yhteisöillä, kuten katolisella kirkolla, on painava rooli kestävässä kehityksessä. Yritysten velvollisuus puolestaan on mahdollistaa kuluttajille tapa elää ympäristömyönteistä elämää. Mielenkiintoisia uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti vastaamaan tähän tarpeeseen erityisesti bioteknologian alalla.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen siirtyy varmastikin keskiöön yritysten kestävän kehityksen ohjelmissa, sillä luonnonantimet ovat monen merkittävän teollisuusalan kuten metsäteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja turismin perusta ja elinehto”, ennustaa Ecobion perustaja, tekniikan tohtori Sanna Perkiö.

Myös yhteiskunnan asettamat säännökset vaativat päivittämistä. Luonnon monimuotoisuuden arvioinnit ja niistä johdettavat vaatimukset on vietävä lainsäädäntöön kokonaisvaltaisesti”, Perkiö painottaa.

Kemikalisaatiota voidaan rajoittaa ja ilmastonmuutokseen sopeutua. Tällä hetkellä päätrendi eurooppalaisissa suuryrityksissä on YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG, Sustainability Development Goals) täyttäminen ja varsinkin ilmastonmuutos. Biodiversiteetin saralla yrityksissä on kuitenkin vielä kovin hiljaista.

Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen vaatii toimia lainsäätäjältä. Luontoa voidaan suojella, ennallistaa ja käyttää kestävästi samalla kun toteutetaan globaalit tavoitteet. Vahvistamalla luonnon monimuotoisuutta vahvistamme elinolosuhteita ilmaston muuttuessa. Köyhtynyt luonto on heikko suoja ilmaston olosuhteiden muuttuessa”, Perkiö kiteyttää.

 

Lisätietoja:

Sanna Perkiö
Hallituksen puheenjohtaja
sanna.perkio@ecobio.fi
puh. +358 20 756 9451

Taru Halla
Toimitusjohtaja
taru.halla@ecobio.fi
puh. +358 20 756 9456

Ecobio Oy tarjoaa ympäristön, kemian ja yritysvastuun syvällistä osaamista kaikenlaisille ja -kokoisille organisaatioille tehtailta konsernien johtoon. Yhtiön palveluissa yhdistyvät useat tieteenalat kuten kemia, ekologia, biologia, maantiede, yhteiskuntatieteet ja tietotekniikka. Ecobion asiantuntijat konsultoivat, mallintavat, laativat viranomaisasiakirjoja ja kouluttavat asiakkaita – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiön 30-vuotisen menestyksen salaisuutena on luovuuden yhdistäminen insinöörilahjakkuuteen ja taito onnistua vaikeissa tehtävissä. Ecobio toimii uuden teknologian hyödyntäjänä ja palvelujen tarjoajana alan tiennäyttäjä.

Suomen ensimmäinen havainto uudesta lintulajista

Eilen sunnuntai-iltana havaittiin Rönnskärin lintuaseman alueella Kirkkonummen saaristossa Suomen ensimmäinen pikkupajusirkku (Emberiza pallasi). Ensihavainnon linnusta teki Pekka Ikonen kesken saaristolintulaskennan. Mukana laskijajoukossa oli myös Ecobion asiantuntija Inka Voutilainen. Kyseessä on kovan luokan havainto, sillä Euroopan puolella lajin levinneisyys rajoittuu pienelle alueelle Uralin luoteispuolen tundralla. Venäjän ulkopuolella Euroopassa laji on havaittu alle kymmenen kertaa.

Mielenkiintoisesta ja lintumaailmaa kohauttaneesta havainnosta huolimatta kyse on kuitenkin vain yksittäisestä harhailevasta yksilöstä. Todellinen viikonlopun anti oli tiedon kertyminen Suomen linnuston tilasta, mitä voidaan hyödyntää mm. uhanalaisuusarvioinneissa. Linnut olivat maaliskuussa julkaistun Suomen viidennen uhanalaisuusarvion, Punaisen kirjan, mukaan yksi uhanalaisimmista eliöryhmistä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että linnuista on kerätty kattavasti tietoa pitkällä aikajänteellä, joten myös yleisten lajien taantuminen havaitaan herkästi.

Luonnon monimuotoisuuden on ennustettu nousevan merkittäväksi globaaliksi kriisiksi ilmastonmuutoksen rinnalle, mihin on hyvä alkaa varautua jo nyt. Tieto on luonnon monimuotoisuuden suojelun perusta. Yritysten toiminnan ympäristövaikutusten tai ympäristön nykytilan arvioinnissa voidaan hyödyntää eliökartoituksia sekä toisaalta paikkatietoanalyysejä. Arviointien perusteella toiminnalle voidaan asettaa biodiversiteettitavoitteita ja seurata tavoitteiden täyttymistä. Havaittuja ympäristömuutoksia voidaan peilata lähtötasoon ja tarvittaessa tarkentaa asetettuja tavoitteita.

Mitkä ovat sinun yrityksesi vaikutukset luonnon monimuotoisuuden kannalta? Ota yhteyttä, niin autamme teitä selvittämään ne: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Global Assessment

Global Assessment -raportin tulokset odotetun huolestuttavia

Hallitusten välisen luontopaneelin, IPBES:in, julkaiseman tuoreen Global Assessment -raportin tiivistelmä ”Summary for policy makers” (pdf) esittää huolestuttavan arvion maailman luonnon tilasta: luonnon köyhtyminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia ja maailman biodiversiteetti vähenee ennennäkemättömällä nopeudella.

Raportti on koottu noin 15 000 tieteellisestä lähteestä ja raportista sekä hyödynnetty alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen tietoja. Raportti kattaa kaikki terrestriset ekosysteemit, sisävesistöt sekä avomeret.

Raportin keskeisin sanoma:

1. Biodiversiteetti ja ekosysteemitoiminnot ja -palvelut heikkenevät maailmanlaajuisesti.

2. Suorat ja epäsuorat muutosten aiheuttajat ovat voimistuneet viimeisimmän 50 vuoden aikana.

3. Suojelulle ja kestävälle kehitykselle asetettuja tavoitteita ei ole mahdollista tavoittaa nykyisillä toimilla. Vuodelle 2030 asetetut ja sen jälkeiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa vain merkittävillä ekonomisilla, sosiaalisilla, poliittisilla ja teknologisilla muutoksilla.

4. Luontoa on mahdollista suojella, ennallistaa ja käyttää kestävästi sekä saavuttaa samanaikaisesti muut globaalit yhteiskunnalliset tavoitteet merkittävien yhteiskunnallisten muutosten avulla.

Global Assessment -raportti peräänkuuluttaa toimia kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Myös yrityksiin kohdistuvat vaatimukset tulevat todennäköisesti kasvamaan, mihin on hyvä varautua.

Miten yrityksesi voi kantaa vastuun luonnon tilasta ja varautua tulevaan?

Ota yhteyttä ja keskustele asiantuntijoidemme kanssa mahdollisista ratkaisuista: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

Raportista on uutisoitu laajasti eri tiedostuskanavissa. Lue lisää mm. Ympäristöministeriön, Ylen ja YK:n julkaisuista.

 

biodiversity

Suomen lajien uhanalaisuusarvio 2019 on julkaistu

Suomen lajien uhanalaisuusarvio 2019 eli ns. Punainen kirja on julkaistu 8.3.2019. Julkistamistilaisuudessa pidetyissä esityksissä korostuivat mm. ihmisten toimien sekä ilmastonmuutoksen merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Uhanalaisuusarvion keskeisin tulos on lajien punainen lista, joka käsittää Suomessa hävinneet, uhanalaiset, silmälläpidettävät ja puutteellisesti tunnetut lajit. Arviointi kattoi noin puolet Suomen kokonaislajistosta. Uusimman arvion mukaan uhanalaisiksi luokitellaan joka yhdeksäs laji ja lähes joka kolmas laji on punaisella listalla. Keskeisimmiksi yksittäisiksi syiksi ja tulevaisuuden uhkiksi lajiston taantumisen kannalta on tunnistettu metsien käyttöön liittyvät tekijät, avoimien alueiden sulkeutuminen, kaivannaistoiminta, rakentaminen sekä kemialliset haittavaikutukset. Ilmastonmuutos vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen laaja-alaisemmin ja on harvemmin ainoana tekijänä lajiston taantumisen taustalla.

Suomi on sitoutunut EU-tason tavoitteeseen saada pysäytettyä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen vuoteen 2020 mennessä. Tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

Mitä tämän jälkeen?

Julkaisun perusteella lajien uhanalaisuuden arviointia ja seurantaa edistävä ohjausryhmä on antanut 13 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden väheneminen voidaan yrittää pysäyttää. Jatkotoimenpiteiksi on ehdotettu mm. luonnonsuojeluasetuksen liitteiden viipymätöntä päivitystä, METSO-ohjelman laajentamista metsien lisäksi muihin elinympäristöihin, ensisijaisesti soihin ja lintukosteikkoihin, sekä valtakunnallisesti aloitettavaa pölyttäjähyönteisseurantaa.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron pitänyt ministeri Kimmo Tiilikainen katsoo, että luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi tulee löytää uudenlaisia lähestymistapoja. Tiilikainen nostaa keskiöön erityisesti toiminnan suojelualueiden ulkopuolella, alueilla, missä ihmistoiminnan luontoon kohdistama paine on voimakasta.

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on muutos, jonka muodostamiin uhkakuviin ollaan vasta kunnolla heräämässä. Yritysten on mahdollista varautua ennalta tuleviin uhkiin sekä olla oman alansa edelläkävijöitä biodiversiteettinäkökulman kannalta.

Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin, niin autamme teitä suunnittelemaan toimintaanne biodiversiteettikysymykset huomioiden.

info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.