Home » SVHC-aineista tiedottamiseen toimitusketjuissa luvassa muutoksia

SVHC-aineista tiedottamiseen toimitusketjuissa luvassa muutoksia

Euroopan parlamentin toukokuun lopulla hyväksymät muutokset EU:n jätepuitedirektiiviin tulevat jatkossa velvoittamaan tavarantoimittajat ilmoittamaan Euroopan kemikaalivirasto ECHA:lle SVHC-aineista esineissään.

SVHC-aineet, eli ns. erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi tunnistetut aineet, aiheuttavat jo nykyisellään tavarantoimittajille tiedotusvelvollisuuksia toimitusketjuissa, mikäli SVHC-aineita on esineissä läsnä yli 0,1 painoprosenttia. SVHC-aineet ovat lisäksi ehdolla luvanvaraisuuden eli yhä tiukempien ainerajoitusten piiriin.

Monet tavaranvalmistajat ja – toimittajat tuskailevat kuitenkin tiedon heikon saatavuuden kanssa omilta toimitusketjuiltaan, jolloin lakisääteistä tiedotusvelvollisuutta ei voida käytännössä täyttää.

Kiertotalouden tueksi

Jätepuitedirektiivin 9 artiklaan hyväksytty muutos on osa EU:n laajempaa kiertotalouspakettia, jonka tavoitteena on kehittää myrkyttömiä materiaalikiertoja ja taata siten jätteen enenevää käyttöä turvallisena raaka-aineena. Muutoksen tarkoitus on siten ensisijaisesti tukea kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyä, mutta pidemmällä tähtäimellä muutoksesta tulevat varmasti hyötymään tavarantoimittajat laajemmallakin skaalalla.

Direktiivimuutos velvoittaa ECHA:n perustamaan vuoden 2019 loppuun mennessä tietokannan SVHC-aineista esineissä, jonne tavarantoimittajien jatkossa tulee ilmoittaa vaaditut esinetietonsa. ECHA:n mukaan direktiivimuutos tulee kohtelemaan yhtäläisesti sekä EU:ssa valmistettuja että EU-alueelle maahantuotuja esineitä.

Kunhan direktiivimuutos julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, tulee se olemaan luettavissa täältä: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0098

Autamme mielellämme!

Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin jäte- ja kemikaalilainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.