Miljöledning

Miljöledning av affärsverksamheten

Med hjälp av våra experter bedömer företaget hur viktiga miljöfrågorna är för företagets affärsverksamhet och planerar hur miljöaspekterna på ett genomtänkt sätt kan integreras i dess ledning. Beroende på vilken målnivå våra kunder eftersträvar kan våra tjänster inkludera bland annat att göra upp miljöprogram, de utredningar som krävs för miljöprogrammen och också mer omfattande servicehelheter.

Uppföljning av miljöförfattningar och myndighetskrav

Med hjälp av våra experttjänster kan våra kunder följa miljöförfattningar och myndigheternas krav. Våra experter förbereder miljötillstånd och projekt för miljökonsekvensbedömning (MKB), inklusive de nödvändiga utredningarna i enlighet med miljöskyddslagen, samt sköter kontakten till myndigheterna och rapporteringen. Vi erbjuder också tjänster för en kontinuerlig uppföljning av miljölagstiftningen, skräddarsydda enligt företagets behov.

Ledningssystem: Miljö samt arbetshälsa och säkerhet

Med våra experttjänster kan våra kunders miljöledningssystem göras redo för certifiering enligt ISO 14001. Våra tjänster stöder arbetet i företagets projektgrupp och styr effektivt hela organisationens verksamhet mot målet. Med samma tjänster kan man också utveckla ett arbetshälso- och säkerhetssystem (OHSAS 18001).

En miljöanpassad produktprocess från idé till marknad

Med hjälp av våra experttjänster kan produkternas miljöaspekter integreras som en del av vår kunds produktprocess, från idé, genom planering, till marknad. Vi utnyttjar branschens bästa redskap och nyaste standarder. En kunskapsbas kan skapas genom livscykelanalys. Våra tjänster sträcker sig från det praktiska planeringsarbetet och genomförandet till informationsspridning med hjälp av miljövarudeklaration och miljömärkning.

Hantering av miljöinformation och miljökommunikation

Våra experttjänster hjälper kunderna att planera hanteringen av miljöinformation och att genomtänkt utnyttja den information som tas fram, genom miljökommunikation. Våra tjänster omfattar informationsbehovet, inhämtandet och bearbetningen av information, tekniska lösningar samt metoder för att förmedla kunskap från företaget ut till marknaden och intressentgrupperna. Vi planerar också mätare för nivån på miljöskyddet som beskriver våra kunders verksamhet, och håller dem uppdaterade. Miljöinformation kan till exempel förmedlas genom en samhällsansvars- eller miljörapport.

Utvärdering av miljöskyddsverksamheten och miljöansvaret

Våra experttjänster erbjuder utvärdering av miljöskyddsverksamheten (environmental audit) för olika ändamål, till exempel för att uppfylla lagstadgade krav, hantera miljöfrågorna eller utvärdera den tekniska nivån. Våra experter bedömer också miljöansvar och -risker vid köp och försäljning av fastigheter (environmental due diligence).

Från miljöchef till kontinuerlig kompetenstjänst

Miljöchefen är en experttjänst avsedd för företag som vill utnyttja ECOBIOs miljöexperters kompetens på ett heltäckande och långsiktigt sätt. ECOBIOs experter som verkar som miljöchefer i företagen har diplomingenjörsexamen inom miljöteknik och mångsidig erfarenhet av expertuppdrag inom området, i flera olika företag. Vi erbjuder också våra kunder en mer omfattande och heltäckande kompetenstjänst som inkluderar flera olika miljöexperters yrkeskompetens. På detta sätt får kunden tillgång till en mycket högklassig miljösakkunskap och en expertorganisations arbetsmetoder och kunskapsbaser.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss