Viimeisimmät uutiset

Känner du till dina skyldigheter som nedströmsanvändare?

I EU:s REACH- och CLP-förordningar kallas företag eller enskilda anställda som använder kemikalier för nedströmsanvändare. Nedströmsanvändarna är inte tillverkare eller importörer, men använder ämnena som sådana eller i beredningar i sin industri- eller yrkesverksamhet.

Exempel på nedströmsanvändare är formulerare, tillverkare av varor, påfyllare, återimportörer och importörer med en ”enda representant”. Dessa kemikalier är i typiska fall exempelvis målarfärg, metaller, lim, lösningsmedel och rengöringsmedel.

REACH-förordningen innehåller skyldigheter som gäller nedströmsanvändare och som främjar trygg användning av kemikalier.

Skyldigheter som gäller alla nedströmsanvändare

REACH-registreringen, den lagstadgade kemikalieövervakningen och övrig lagstiftning påverkar även nedströmsanvändare. Följande skyldigheter gäller enligt EU:s REACH-förordning alla nedströmsanvändare av kemikalier:

  • Identifiering av lämpliga åtgärder genom säkerhetsdatabladet och exponeringsscenariot samt förverkligandet av dem

När nedströmsanvändare får ett säkerhetsdatablad ska de fastställa lämpliga åtgärder för att kontrollera riskerna i tillräcklig grad. Om det är fråga om ett utökat säkerhetsdatablad ska de dessutom kontrollera om exponeringsscenariot omfattar den egna användningen och användningsförhållandena.

Om användningssättet inte har identifierats eller om man inte vill ge information om den egna användningen, ska nedströmsanvändaren vid behov göra en kemikaliesäkerhetsbedömning (> 1 ton ämne). ECHA ska meddelas om bedömningen inom 6 månader efter att säkerhetsdatabladet mottagits.

  • Meddelande till leverantörerna om tillgänglig ny information om faror eller risker

Om de rekommenderade riskhanteringsåtgärderna är oändamålsenliga ska nedströmsanvändaren meddela leverantören om saken. Detsamma gäller när ny information om faror blir tillgänglig.

  • Uppfyllande av lagstadgade krav gällande kemikalier som inger betänkligheter

Kemikalier som inger betänkligheter kan vara föremål för lagstadgade riskhanteringsåtgärder, såsom tillståndsförfaranden, begränsningar eller harmoniserad klassificering.

Nedströmsanvändare som använder ett ämne som finns i förteckningen över ämnen som kräver tillstånd måste anmäla användningen till kemikaliemyndigheten inom tre månader efter den första leveransen av ämnet.

Nedströmsanvändaren ska meddela kemikaliemyndigheten om dess klassificering av ämnet skiljer sig från alla dess leverantörers klassificeringar. Anmälan ska göras inom sex månader efter mottagandet av säkerhetsdatabladet för det registrerade ämnet (användning > 1 ton/år).

Skyldigheter som gäller formulerare och tillverkare av varor

Formulerare ska därtill klassificera, märka och förpacka sina kemikalier i enlighet med EU:s CLP-förordning. Information angående säker användning ska vidarebefordras till de egna kunderna.

Varuleverantörer är skyldiga att informera mottagarna om varorna innehåller ämnen som inger mycket stora betänkligheter, dvs. SVHC-ämnen (> 0,1 viktprocent).

SVHC-ämnen ska även anmälas till ECHA inom 6 månader efter att ämnet har lagts till på kandidatlistan, om:

  • mängden av ämnet i varorna är mer än ett ton per år (per importör eller tillverkare) OCH
  • halten av ämnet i varan är över 0,1 procent av hela produktens vikt.

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie måste förse mottagaren med säkerhetsdatablad för

  • ämnen eller beredningar som klassificeras som farliga; eller
  • ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB); eller
  • ämnen på kandidatlistan för ämnen som kräver tillstånd (ämnen som inger mycket stora betänkligheter, dvs. SVHC-ämnen).

Ecobios experter hjälper dig gärna i frågor som gäller kemikalielagstiftningen. Fråga om råd eller be om tilläggsinformation på info@ecobio.fi eller tel. +358 20 756 9450.

Ecobio Manager – Författningsuppföljning och kemikaliehantering

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss