Viimeisimmät uutiset

Miljöbedömningsförfarandet enligt miljöbalken förändras

Kapitel 6 av miljöbalken förändras i sin helhet för att tydliggöra processerna för miljöbedömning. När det gäller miljöbedömning av planer och program är det nya kapitlet tydligare i vad som gäller så att kraven i EU:s direktiv om strategiska miljöbedömningar ska få genomslag i tillämpningen. När det gäller miljöbedömning av verksamheter och åtgärder innehåller det nya kapitlet bestämmelser för genomförande av de senaste ändringarna i EU-direktivet (2014/52/EU) om miljökonsekvensbeskrivningar, bl.a. om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

Bestämmelserna om miljöbedömning av verksamheter och åtgärder ska endast tillämpas på sådana verksamheter och åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I fråga om verksamheter och åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren i stället ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning. Syftet är att en miljöbedömning ska krävas i den utsträckning det är miljömässigt motiverat. Förändringarna träder i kraft den 1.1.2018.

Regeringen: Författningsändringar med anledning av propositionen om Miljöbedömningar

Naturvårdsverket: Om 6 kap. i miljöbalken

 

Ecobios experter hjälper dig gärna i miljöfrågor. Kontakta oss via info@ecobio.fi eller +358 20 756 9450.

Ecobio Manager författningsuppföljning och kemikaliehantering.

Prenumerera på nyhetsbrev

Kontakta oss