Home » Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittaminen (VNa)

Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittaminen (VNa)

Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta on annettu uuden ympäristönsuojelulain perusteella. Asetus koskee polttoaineteholtaan 50 MW tai sitä suurempia laitoksia. 

Asetuksessa esitetään sekä uuden että olemassa olevan polttolaitoksen ilmaan johdettavien rikkidioksidin, typenoksidíen, hiukkasten ja hiilimonoksidin päästöjen raja-arvot. Asetuksessa on useita poikkeustapauksia, joten sen sisältöön kannattaa perehtyä huolella.

Asetuksessa määrätään myös päästöjen raja-arvojen noudattamisen arvioinnista ja poikkeuksellisista tilanteista.

Asetus tulee voimaan 20.11.2014.

Ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: 020 7569450.

 

Kirjoitettu 18.11.2014.