Home » Rakennustuotteiden CE-merkinnät tiukentuvat heinäkuun alussa

Rakennustuotteiden CE-merkinnät tiukentuvat heinäkuun alussa

Heinäkuun alussa (1.7.2013), kun EU:n rakennustuoteasetus tulee täysimääräisesti voimaan, osalle rakennustuotteista tulee CE-merkintä pakolliseksi. Merkinnän avulla voidaan parantaa muun muassa rakennustuotteiden turvallisuutta ja se helpottaa myös niiden ominaisuuksien tulkitsemista. Kansallisesti kuluttajan vastuulla on valita sellainen tuote, jonka ominaisuudet parhaiten vastaavat parhaiten hänen käyttötarkoituksiaan. CE-merkinnän tavoitteena on helpottaa rakennustuotteiden liikkuvuutta EU-alueella ja lisätä informaation luotettavuutta.

Harmonisoidun tuotestandardin rakennustuotteet tulee 1.7.2013 alkaen CE-merkitä, mikäli kyseisen tuotteen siirtymäaika on päättynyt. Tuotteen CE-merkitseminen edellyttää niin sanotun harmonisoidun tuotestandardin, eli yhdenmukaistetun standardin (rakennustuotteet) olemassaoloa. Mikäli edellä mainittua standardia ei ole, niin tuote voidaan merkitä eurooppalaisen teknisen arviointimenettelyn (ETA) kautta. CE-merkintää ei mitenkään voi korvata muiden yritysten myöntämillä tuotesertifikaateilla.

Myös joidenkin rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä astuu heinäkuun alussa voimaan laki, joka koskee rakennustuotteen kelpoisuuden osoittamista niissä tapauksissa, kun CE-merkintä tai ETA-hyväksyntä puuttuu. Lain nojalla, kansallisella tasolla, tuote voidaan hyväksyä kolmella eri menettelytavalla. Laki mahdollistaa myös mahdollisuuden rakennuspaikkakohtaiseen varmentamiseen, mikäli viranomainen tätä vaatii.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo CE-merkinnän käyttöä maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ja tarpeen tullen ilmoittaa havaitusta merkinnän puutteellisesta käytöstä tai väärinkäytöstä markkinavalvontaviranomaiselle. Tarkoitusta varten avataan ilmoitussivu Tukesin verkkosivulle 1.7.2013.

Lähde: Tukes 2013