Me, Ecobion kestävän kehityksen asiantuntijat, autamme teitä tehtävissä, jotka vaativat ympäristön, kemikaalien, työympäristön, materiaalien, tuotteiden, energian ja yhteiskuntavastuun syvällistä osaamista. Konsultoimme, laadimme viranomaisasiakirjoja, mallinnamme ja koulutamme – suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Yhteistyömme lähtökohtina ovat yrityksenne liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen ja hyödyn tuottaminen sekä ympäristölle että liiketoiminnallenne. Viranomaisasiat hoidamme sujuvasti tavoitteisiinne pyrkien ja viranomaista ymmärtäen  – yhteistyössä. Tuloksena luotte erinomaista mainetta, ekotehokkuutta ja vaatimusten täyttävää toimintaa.  Käänny puoleemme kestävän kehityksen tehtävissä: toimitusjohtaja Taru Halla (info@ecobio.fi) tai palvelujohtaja Thomas Andersson (etunimi.sukunimi@ecobio.fi), puh 0207569450.

 

Palvelut kattavat laajasti yritysten tarpeet – myös pätevyyksiä vaativat tehtävät:

 

Johtamiseen – valmennusta ja varmennusta

 

Järjestelmät

 • ympäristöjärjestelmän (ISO 14001) kehitysvalmennus ja koulutus
 • työterveys- & työturvallisuusjärjestelmän (OHSAS 18001) kehitysvalmennus ja koulutus
 • energiajärjestelmän (ISO 50001) kehitysvalmennus ja koulutus
 • sisäiset järjestelmäauditoinnit ja auditointikoulutus
 • yritysvastuun (ISO 26 000, Global Reporting Initiative GRI) kehitysvalmennus ja koulutus
 • yritysvastuun ja kestävän kehityksen olennaisuuksien arviointi (GRI)
 • ajankohtaiskoulutukset standardien muutoksista.

Johdon palvelut

 • yritysjohdolle strategiavaihtoehtojen kestävän kehityksen arvioinnit
 • ympäristövastuiden arvioinnit (EDD)
 • vaatimustenmukaisuuden arvioinnit
 • ympäristöpäällikköpalvelu
 • yritysvastuun raporttien, hiilijalanjäljen ja vesijalanjäljen varmentamiset (GRI4, CDP, WDP).

 

Tuotteille – turvallisuutta, vaikutusarviointia ja viestintää

 

Tuoteturvallisuus – REACH- ja muut tuote- ja jätevaatimukset

 • REACH-esirekisteröinnit
 • REACH-vaikutusselvitykset, -strategiat ja toimintasuunnitelmat
 • aineiden täysimittaisen REACH-rekisteröinnin palvelut ja projektijohto
 • aineiden yhteisrekisteröinnin palvelut
 • asiakirjojen valmistelut: IUCLID, CHESAR ja REACH-IT -palvelut
 • aineiden vaaraluokitukset ja merkinnät (CLP-asetus)
 • aineiden luokitusilmoitukset viranomaiselle
 • käyttöturvallisuustiedotteiden (KTT, SDS) laatiminen ja kääntäminen
 • aineen kemikaaliturvallisuusarviot
 • kemikaaliturvallisuusraportit (CSR)
 • altistumisskenaariot
 • laajennetut käyttöturvallisuustiedotteet (eSDS)
 • lupahakemukset luvanvaraisille aineille
 • kolmannen osapuolen palvelut konsortioissa
 • kemikaaliluvat ja kemikaali-ilmoitukset
 • lannoiteaineiden, biosidien ja kosmeettisten aineiden selvitykset
 • rajoitettujen aineiden (SVHC, RoHS, luvanvaraiset aineet) seuranta
 • vaarallisten aineiden kuljetusasiat (VAK)
 • jätteiden vaaraluokitukset ja kuljetusasiat
 • end-of-waste –selvitykset
 • kemikaalikoulutus.

 

Tuotteiden ympäristövaikutukset, eco-design ja tuoteviestintä

 • elinkaariarviointi (LCA, DfE, ISO 14040, ISO 14044)
 • hiilijalanjälkilaskenta
 • vesijalanjälkilaskenta
 • ympäristölähtöinen tuotesuunnittelu (Design for Environment) – koulutus, mallinnus ja kehitysvalmennus

 

 • tuotteiden ympäristöselosteet (EPD, ISO 14025, ISO 14020)
 • rakennustuotteiden ympäristöselosteet (EN 15804)
 • rakennustuotteiden RTS EPD verifiointi (RTS Verifioijan pätevyys)
 • tuotteiden ympäristöselosteiden kriittinen arviointi (ISO 14040)
 • tuotteiden ympäristöselosteiden ja muun tuotetiedon varmentaminen.

 

Toimipaikoille vaatimustenmukaisuutta

 

Toimipaikan ympäristö- ja vesiluvat ja viranomaisasiat

 • ympäristöluvanvaraisuuden arvioinnit
 • ympäristöluvat, viranomaisneuvottelut sekä vastineet ja valitukset päätöksistä
 • ympäristöriskinarvioinnit ja varautumissuunnitelmat
 • perustilaselvitykset ja maaperän pilaantumisriskin arvioinnit
 • luontoarvojen merkittävyyden arvioinnit
 • parhaan mahdollisen tekniikan (BAT) päätelmien selvitykset
 • ympäristöviranomaiselle tehtävät rekisteröinnit

 

 • ympäristöluvan tarkkailusuunnitelmat
 • tarkkailusuunnitelman vuosiraportoinnit viranomaiselle
 • lupien toimeenpanot ja jatkoselvitykset

 

 • vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja vastineet
 • vesistövaikutusarviot
 • vesistöjen hoito- ja kunnostussuunnitelmat
 • ruoppaussuunnitelmat ja sedimenttien käsittelysuunnitelmat
 • hulevesiselvitykset
 • tarkkailuohjelmien suunnittelu
 • kuormituslaskelmat

 

 • karttojen laadinta ja paikkatietoanalyysit.

 

Toimipaikan kemikaali- ja työturvallisuus

 • kemikaaliluetteloiden laadinta
 • suhdelukulaskennat kemikaalien teolliseen käsittelyn ja varastoinnin laajuuden selvittämiseksi
 • kemikaalien laajamittaisen teolliseen käsittelyn ja varastoinnin lupahakemukset
 • kemikaalien laajamittaisen teollisen käsittelyn tai varastoinnin toimintaperiaateasiakirjat ja turvallisuusselvitykset
 • ilmoitukset kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista
 • työpaikan riskinarvioinnit
 • työpaikan kemiallisten vaaratekijöiden tunnistamiset ja kemikaaliriskinarvioinnit
 • työpaikan uuden kemikaalin turvallisuusarviot
 • pelastussuunnitelmat
 • työturvallisuuteen liittyvät riskinarviot
 • työturvallisuusauditoinnit
 • työturvallisuuskoulutukset
 • ATEX-räjähdyssuojausasiakirjat.

 

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 • ympäristövaikutusten arviointiohjelmat
 • ympäristövaikutusten arviointiselostukset
 • vuorovaikutus ja tiedotus
 • asukaskyselyt ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit
 • projektin johtaminen.

 

Ympäristömallinnukset ja -tutkimukset

 • typenoksidien (NOx), rikkidioksidin (SO2), pienhiukkasten (PM10) ja PM2,5) ja kemikaalipäästöjen leviämisen mallintamiset
 • hajuhaitan leviämismallinnukset ns. hajupaneelimenetelmällä
 • melumallinnukset ja meluntorjuntasuunnitelmat
 • melumallinnusten täydentäminen liikennelaskennalla.

 

Energia- ja ilmastovaatimukset

 • energiakatselmukset (Motivan pätevyys)
 • hiilitasemallinnukset ja vaikutuslaskenta
 • yrityskohtainen ilmastonmuutoksen vaikutuskatselmus ja muut selvitykset
 • yrityskohtainen ilmasto-ohjelma
 • päästölupien laadinta ja raportointi
 • neuvonta- ja laskentapalvelut ilmastosopimuksen mukaisissa päästöjen vähentämishankkeissa (JI ja CDM)
 • EU:n päästökaupan vaikutusarvioinnit ja hiilidioksidirajoitettuun talouteen siirtymisen riskin hallinta.

 

Kierrättäminen, materiaalitehokkuus ja jätehuolto

 • materiaalikatselmukset (Motivan pätevyys)
 • materiaalitehokkuuden arviointi
 • materiaalivirta-analyysi
 • materiaalitehokkuuden erillisselvitykset
 • kierrätyksen ja hyötykäytön selvitykset
 • end-of-waste -selvitykset
 • syntypaikkojen kierrätyksen ja jätehuollon suunnittelu.

Teemme pätevyyksiä vaativat tehtävät

 • Materiaalikatselmoija (Motiva)
 • Energiakatselmuksen vastuuhenkilöpätevyys (Energiavirasto)
 • RTS EPD Verifioija (Rakennustietosäätiö RTS)
 • Turvallisuusneuvonantaja TNA (Trafi).

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Sovi keskustelusta, pyydä tarjous tai koetunnukset Säädösseurantaan. (info@ecobio.fi)
Säädösseuranta – Kemikaalihallinta