Home » Orgaanisten peruskemikaalien tuotantoa (LVOC) koskevat BAT-päätelmät on julkaistu

Orgaanisten peruskemikaalien tuotantoa (LVOC) koskevat BAT-päätelmät on julkaistu

Orgaanisten peruskemikaalien tuotantoa (LVOC) koskevat BAT-päätelmät on julkaistu 7.12.2017. BAT-päätelmät koskevat seuraavien orgaanisten kemikaalien tuotantoa: yksinkertaiset hiilivedyt, happea sisältävät hiilivedyt, rikkipitoiset hiilivedyt, typen hiilivedyt, fosforia sisältävät hiilivedyt, halogenoidut hiilivedyt, organometalliyhdisteet sekä pinta-aktiiviset aineet. Soveltamisalaan kuuluvat myös vetyperoksidin tuotanto ja polttoaineiden poltto prosessiuuneissa/lämmittimissä, jos se on osa edellä mainittua toimintaa.

BAT-päätelmiä (BAT Conclusions, BATC) käytetään lähtökohtana direktiivi-laitoksen lupaehtoja määritettäessä. BAT-päätelmän julkaisemisesta toiminnanharjoittajalla on 6 kk aikaa toimittaa valvontaviranomaiselle BAT-selvitys. BAT-selvityksessä toiminnanharjoittaja arvioi, vastaako oma toiminta ja voimassa olevat lupaehdot BAT-päätelmissä esitettyä tasoa. Orgaanisten peruskemikaalien tuotannon osalta BAT-selvitys tulee siis toimittaa 7.6.2018 mennessä.

BAT-päätelmissä säädetään eri prosessien parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta, jolla vähennetään tai ehkäistään päästöjä ja jätteiden syntyä. Päätelmillä halutaan myös varmistaa resurssitehokkuus ja energian tehokas käyttö. BAT-päätelmiä on käytettävä lähtökohtana niiden soveltamisalaan kuuluvien laitosten lupaehtojen määrittelyssä ja suunnittelussa. Laitosten on varmistettava, että päästöt eivät ylitä BAT-päätelmissä vahvistettuja päästötasoja normaaleissa toimintaolosuhteissa.

 

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään BAT-selvitysten ja ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

 

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta