Home » Lakirekisteri

Kategoria: Lakirekisteri

ISO 45001

ISO 45001 yrityksesi työterveyden ja työturvallisuuden hallintaan

Työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvän ISO 45001 -johtamisjärjestelmän standardi saatiin pitkän valmistelun jälkeen julkaistua maaliskuussa 2018. Kyseinen standardi takaa yritykselle kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen, terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen sekä työtapaturmien ja sairauksien välttämiseen. Uuteen standardiin siirtymisessä sovelletaan 3 vuoden siirtymäaikaa. Siirtyminen vanhasta OHSAS 18001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmästä uuteen ISO 45001 mukaiseen järjestelmään tulee siis tehdä viimeistään maaliskuussa 2021.

ISO 45001 -standardin rakenne on tehty yhdenmukaiseksi vuonna 2015 julkaistujen ISO 14001 -ympäristöstandardin ja ISO 9001 -laatustandardin kanssa, mikä vähentää väärinymmärrystä eri standardien tulkinnan välillä sekä helpottaa yritysten sertifiointiauditointeja. Moni yritys kuitenkin miettii kuumeisesti, mikä ISO 45001 -standardissa on muuttunut aiempaan OHSAS 18001 -standardiin verrattuna?

ISO 45001 painottaa ylimmän johdon sitoutumista ja työntekijöiden mukaan ottamista työterveyttä ja työturvallisuutta edistäviin prosesseihin, kuten politiikkojen sekä riskinarviointien laadintaan. Erityisen keskeisessä roolissa ISO 45001 -järjestelmässä on myös työturvallisuuteen vaikuttavien sidosryhmien huomioiminen. Yrityksen tulisikin ottaa esimerkiksi korporaation sisäisten vaatimusten lisäksi huomioon muun muassa viranomaisten vaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden suhteen. Lisäksi huomiota on tärkeä kiinnittää riskien hallintaan esimerkiksi sopimuskumppanien tai urakoitsijoiden osalta. ISO 45001 ottaakin huomioon työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinnan aiemmin totuttua laajemmassa mittakaavassa.

Suorituskyvyn mittaamista ja jatkuvaa parantamista

Suorituskyvyn mittaamisella ja jatkuvalla parantamisella on luonnollisesti tärkeä asema onnistuneen järjestelmän toteuttamisessa. Yrityksen on ISO 45001 -järjestelmässä muun muassa määritettävä, mitä turvallisuuteen liittyviä tekijöitä mitataan, millä tulokset varmistetaan oikeiksi, milloin mittaukset toteutetaan ja miten mittaustiedot viestitään omalle organisaatiolle ja sidosryhmille. Mittauksin voidaan seurata esimerkiksi työterveysvalituksia, onnettomuuksia, työhön liittyviä vaaratilanteita tai vammoja. Yritys voi tulosten perusteella tehdä vertailua esimerkiksi muihin organisaatioihin, standardeihin sekä yleisiin työterveys- ja työturvallisuustilastoihin. Riskien hallinnassa ISO 45001 korostaa työntekijöiden osaamiskriteerien määrittelyä OHSAS 18001 -järjestelmää voimakkaammin. Vaarojen tunnistamisessa keskeisessä roolissa on myös työntekijöiden kykyjen ja ihmisen toiminnasta johtuvien tekijöiden kuten inhimillisten virheiden huomioiminen. Henkilöstön on myös luonnollisesti oltava tietoinen oman toiminnan vaikutuksesta järjestelmän toimivuuteen. Tämä voidaan taata esimerkiksi organisaation eri portailla järjestettävillä koulutuksilla. Laajennetun riskinhallinnan ohella ISO 45001 keskittyy myös järjestelmän mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Siirtyminen OHSAS 18001 -järjestelmästä uuteen ISO 45001 -järjestelmään

Mikäli yrityksesi siirtyy vanhasta OHSAS 18001 -järjestelmästä uuteen ISO 45001 -standardin mukaiseen järjestelmään, voi prosessin laittaa aluille esimerkiksi seuraavilla yksinkertaisilla vaiheilla:

 1. Tee analyysi sidosryhmistä sekä sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaasi
 2. Mieti miten riskit saadaan hallittua koko hallintajärjestelmässä mukaan lukien sidosryhmät
 3. Määrittele hallintajärjestelmän tavoite ja soveltamisala
 4. Vakiinnuta edellä mainituilla tiedoilla prosessit, riskien arviointi, koulutus sekä turvallisuuden seurantaan käytettävien indikaattorien määrittäminen

Mikäli yrityksesi lähtee liikkeelle ilman aikaisemmin laadittua OHSAS 18001 -järjestelmää, voi prosessin käynnistää esimerkiksi työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan sekä tavoitteiden määrityksellä. Prosessille tulee laatia riittävä aikataulu sekä perusteellinen suunnitelma tavoitteeseen pääsemiseksi. Tämän jälkeen voi kartoittaa esimerkiksi resursseihin ja pätevyyksiin liittyviä puutteita, jotka tarvitsevat ratkaisua ennen järjestelmän laatimista ja käyttöönottoa.

Ecobio auttaa mielellään asiantuntijana ISO 45001 laadinnassa tai standardiin liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

 

Ville Soininen, 

Ecobio Manager, palvelupäällikkö

27.11.2018, Helsinki

tuotetietokantaan

Ilmoitukset energiamerkinnän tuotetietokantaan 1.1.2019 alkaen

EU:n energiamerkintäasetus ((EU) 2017/1369) velvoittaa 1.1.2019 alkaen tavarantoimittajat syöttämään tietoa omista tuotteistaan komission ylläpitämään tuotetietokantaan (EPREL – European product registry for energy label). Vaatimus koskee 1.1.2019 alkaen kaikkia uusia malleja ja näistä tavarantoimittajan, eli valmistajan tai maahantuojan, tulee syöttää energiamerkintätiedot tuotetietokantaan jo ennen markkinoille saattamista. Tietojen toimittaminen tuotetietokantaan koskee myös 1.8.2017-1.1.2019 välisenä aikana markkinoille saatettuja malleja. Näistä malleista tiedot tulee toimittaa viimeistään 30.6.2019, eli tavarantoimittajalla on puoli vuotta aikaa ilmoittaa tiedot jo markkinoilla olevista malleista.

Tuotetietokannassa on kaksi osaa;

 • julkinen osa, jonka tarkoitus on antaa kuluttajalle tietoa tuotteiden energiamerkinnästä sekä tuoteselosteista,
 • sekä vaatimusten noudattamista koskeva osa, johon syötetään tarkempia teknisiä tietoja viranomaisvalvontaa varten.

Muutokseen valmistautuminen on syytä aloittaa heti tunnistamalla ne tuotteet, jotka ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

Lue lisää aiheesta Energiaviraston nettisivuilta. https://ekosuunnittelu.info/energiamerkinnan-tuotetietokanta/

Ecobio auttaa mielellään energiamerkintään liittyvissä asioissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

biosidipäiviltä

Blogi: Kuulumisia biosidipäiviltä

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) järjesti sidosryhmille suunnatut biosidipäivät 24.-25.10.2018. Tänä vuonna sidosryhmäpäivillä keskusteltiin mm. Brexitin vaikutuksista, hormonitoimintaa häiritsevien yhdisteiden kriteereistä ja niiden vaikutuksista biosidilainsäädännön soveltamiseen sekä lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä ajankohtaisasioista – missä mennään, mitä muutoksia tulossa ja miten lainsäädäntöä voidaan kehittää edelleen. Asiantuntijamme Pia Välitalo kokosi yhteen muutamia polttavia ajankohtaisaiheita biosidipäiviltä.

Jäsenmaat eivät ole noudattaneet lupien käsittelyaikoja

EU:n biosidiasetus tuli voimaan jo vuonna 2012, mutta sen soveltamisessa on ollut vaikeuksia. Biosidipäivillä keskustelu kävi kuumana etenkin biosidivalmistelupien ja muiden lupa-asiakirjojen käsittelyaikoihin liittyen. Jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet lupien käsittelyaikoja, mikä on johtanut joissain tapauksissa siihen, että markkinoilla ei ole tarvittavia biosidivalmisteita saatavilla. Jopa vuosilla venähtäneet käsittelyajat aiheuttavat suuria ongelmia toimijoille sekä haittaavat markkinoita. ECHA mainitsi, että hakemuksien käsittelyä on viivästyttänyt etenkin tuoteperheiden arviointi, koska hakemukset ovat koskeneet pikemminkin heimoja kuin perheitä. Erittäin laajojen hakemusten arviointi on haasteellista ja työlästä.  Sanktioiden antaminen viivästyksistä ei ole käytännössä mahdollista, koska tällöin sanktioita jouduttaisiin antamaan kaikille jäsenvaltioille. ECHA kannusti ilmoittamaan heille mahdollisista viivästyksistä käsittelyajoissa, jolloin he voivat muistuttaa jäsenvaltioiden viranomaisia käsittelyajoista ja niiden takarajoista.

ECHA ja komissio ovat valmistautuneet Brexitiin

Iso-Britannialla on ollut merkittävä rooli EU:n biosidiasetuksen lainsäädännön toimeenpanossa ja kehittämisessä. Brexitin myötä Iso-Britannia ei kuulu EU:n biosidiasetuksen piiriin, jolloin Iso-Britannian viranomaiset eivät jatkossa osallistu esimerkiksi biosidivalmistelupien arviointiin tai riskinarviointikomitean toimintaan.  Iso-Britannialla on useita biosidivalmistelupahakemuksia arvioitavana, joiden käsittely vaatii uudelleenjärjestelyä. ECHA lähestyy hakijoita tai luvan haltijoita R4BP-ohjelman kautta ja tiedottaa mahdollisista muutoksista lupaprosessiin liittyen. Brexitiin liittyy kuitenkin vielä monta kysymysmerkkiä, joten tilannetta kannattaa seurata esimerkiksi ECHA:n Brexit-aiheisilla nettisivuilla (https://echa.europa.eu/fi/uk-withdrawal-from-the-eu).

ECHA uudistaa nettisivujaan

ECHA uudistaa biosidejä käsittelevät nettisivunsa. Uudistuksilla on haluttu edesauttaa biosidivalmisteisiin liittyvien riskien tiedottamista ja kommunikointia sekä tiedon hyödyntämistä. Nettisivujen hakutoimintoja on kehitetty ja biosidivalmisteista on yhä enemmän tietoa saatavilla. Etenkin lupahakemusprosessin kulku ja vaiheet ovat helposti löydettävissä. Tuotteiden ”factsheet”-sivuilla on nähtävissä tuotteen lupakäsittelyn tilannestatus havainnollisesti karttapohjalla (missä maissa hakemus on arvioitavana tai hyväksytty), aikaisemmat arvioinnit ja valmisteyhteenvedot.

Biosidilainsäädännön kiemurat selviksi asiantuntijan avulla

Biosidilainsäädäntö voi tuntua monimutkaiselta tai epäselvältä ja lainsäädäntö on monilta osin vielä kehitteillä.  Asiantuntijamme auttavat mielellään biosidilainsäädäntöön liittyvissä asioissa, kuten valmistelupien laatimisessa tai yksinkertaistetussa lupamenettelyssä.  Mikäli biosidiasetus herättää kysymyksiä, ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

 

Pia Välitalo

Johtaja, kestävän kehityksen konsultointipalvelut

pia.valitalo@ecobio.fi, puh. 020 756 9453

29.10.2018, Helsinki

biosidi

UFI-koodit ja kemikaali-ilmoitus EU:n myrkytystietokeskukseen

Euroopan parlamentin ja neuvoston kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaan CLP-asetukseen (EY/1272/2008) tehdyn muutoksen mukaan seosten maahantuojien ja jatkokäyttäjien (formuloijat) tulee jatkossa tehdä ilmoitus EU-tasolla markkinoille saatetuista vaaraluokitelluista kemikaaliseoksista. Ilmoitus tehdään uudelle EU:n myrkytystietokeskukselle sähköisesti. Ilmoitusportaali on tulossa vuonna 2019.

Ilmoituksessa tulee olla mm. tuotteen tunniste-, vaara-, koostumus- ja myrkyllisyystiedot, toimittajan tunnistetiedot sekä tuotteen kategorisointi EuPCS:n (European Product Categorisation System) mukaan.

Muutos on astunut voimaan 12.4.2017 ja sitä sovelletaan kansallisesti 1.1.2020 alkaen porrastetusti tuoteryhmittäin seuraavasti:

 • Kuluttajatuotteet v. 2020 alkaen
 • Ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet v. 2021 alkaen
 • Teollinen käyttö v. 2024 alkaen
 • Jo ilmoitetut tuotteet v. 2025 alkaen

Osana ilmoitusta kullekin kemikaaliseokselle tulee luoda ainutlaatuinen 16-numeroinen UFI-tunniste (Unique Formula Identifier), jolla myrkytystietokeskukset jatkossa tunnistavat eri kemikaaleja. UFI-tunniste yhdistää tuotteen teollisuuden toimittamiin tietoihin (kauppanimi, koostumus jne.) ja mahdollistaa nopeiden ohjeiden saamisen hätätilanteissa. Tunnisteen voi luoda esim. ECHA:n työkalulla.

UFI-koodi tulee jatkossa olemaan osa myös kemikaalien varoitusetikettiä sekä osa Tukesin kemikaali-ilmoitusta.

Muutoksiin valmistautuminen on syytä aloittaa tunnistamalla omien kemikaaliseosten kohdeyleisö, joka määrää ilmoitusten takarajan. Lisäksi käyttökohteiden ja tuotekategorioiden tunnistus EuPCS:n mukaisesti.

Lue lisää aiheesta ECHA:n nettisivuilta: https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Ecobio auttaa mielellään CLP-asetukseen ja UFI-koodeihin liittyvissä asioissa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä osoitteeseen info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

biosidi

Blogi: Päästökatot ja Science Based Targets liiketoiminnassa

Valtioille kohdistetut päästökatot ja yrityksien päästöleikkaukset hillitsevät ilmastonmuutosta. Pariisin ilmastosopimusta tiukemmat päästötavoitteet toimivat yrityksen kilpailuetuna ja auttavat valmistautumaan tulevaan säätelyyn.

Päästöleikkauksista hyötyä ympäristölle ja liiketoiminnalle

Ilmastonlämpenemistä ja fossiilisten energianlähteiden käyttöä pyritään estämään päästökatoilla, joita ovat asettaneet mm. YK ja kansainväliset järjestöt. YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 Pariisin ilmastokokouksessa päästötavoitteista. Kansainvälisistä järjestöistä merkittävin toimija on Science Based Targets -aloite, joka pyrkii sitouttamaan yritykset Pariisin ilmastosopimusta selvästi tiukempiin päästötavoitteisiin. EU taas ohjaa jäsenmaitaan ilmaan johdettavien päästöjen vähentämiseen lainsäädännöllä, jota jokaisen valtion tulee soveltaen noudattaa. EU ei kuitenkaan säädä hiilidioksidin päästövähennyksistä kansainvälisten sopimusten takia.

Pariisin ilmastosopimuksella sovittujen päästörajojen soveltamisella ilmaston lämpötilan on laskettu nousevan noin 3-4 ˚C verrattuna aikaan ennen teollistumista. Näin merkittävällä lämpötilan nousulla on huomattavia globaaleja vaikutuksia mm. maankäytön muutoksiin ja ääri-ilmiöihin. Tieteellisen tutkimuksen keinoin on selvitetty, että vielä tehokkaamman päästöjen vähentämisen seurauksena voidaan saavuttaa alle 2 ˚C nousu suhteessa aikaan ennen teollistumista. Päästötasoja, jotka mahdollistavat alle 2 ˚C lämpötilan nousun, kutsutaan termillä ”Science based targets” eli tieteeseen perustuvat tavoitteet.

Tieteeseen perustuvien tavoitteiden soveltamisesta vastaavat Carbon Disclosure Project, YK:n Global Compact -aloite, maailman luonnonvarainstituutti ja WWF. Tarkoituksena on saada yritykset sitoutumaan Pariisin ilmastosopimusta tiukempiin päästötavoitteisiin. Valtioiden ilmastotoimet Pariisin sopimuksen perusteella eivät ole riittäviä, joten yritysten omat toimen määrittävät ilmastonlämpenemisen tason.

Lähes viidesosa maailman 500 suurimmasta yrityksestä on sitoutunut päästötavoitteisiin. Vuonna 2018 päästötavoitteiden soveltamiseen sitoutui 130 uutta yritystä ja yhteensä sitoutuneita yrityksiä on 488 kpl. Suomalaisista yrityksistä tiukemmat päästötavoitteet ovat ottaneet tähtäimeen Alma Media, Elisa, Kesko, Lassila & Tikanoja, Metsä Board, Nokia, Nokia Renkaat, Outokumpu, Outotec, S-Ryhmä, Stora Enso, UPM-Kymmene ja Valmet.

Yritykset hyötyvät panostuksesta päästöleikkauksiin, sillä tällöin ne pysyvät päästökattosäätelyn edellä ja luovat mainetta edelläkävijöinä, mikä heijastuu suoraan rahoittajien ja asiakkaiden kiinnostukseen. Pitkällä tähtäimellä päästöleikkaukset myös ovat suoraan taloudellisesti kannattavia, kun hiiliresurssien hinta nousee. Yritysten keinoja saavuttaa päästötavoitteet ovat mm. uusiutuvien energianlähteiden laajempi käyttö, energiantehokkuuden parantaminen ja uusien, hiilen käytön lopettamiseen keskittyvien liiketoimintamallien toteuttaminen. Tiukkoihin päästötavoitteisiin pääseminen vaatii näiden kaikkien keinojen samanaikaista soveltamista.

EU:n päästökattojen soveltaminen

EU pyrkii lainsäädännöllään säätelemään ilmanlaatua terveyden- ja ympäristönsuojelun näkökulmasta. EU on asettanut päästökattoja, joita se soveltaa lainsäädännön keinoin.

EU on vuonna 2001 säätänyt päästökattodirektiivin (2001/81), joka sisälsi valtiokohtaiset vähentämistavoitteet ilmaan johdettaville päästöille. EU uudisti päästökattodirektiiviä vuonna 2016 (”uusi päästökattodirektiivi”, 2016/2284), jossa asetettiin uudet vähentämistavoitteet rikkidioksidille (SO2), typen oksideille (NOx), pienhiukkasille (PM2,5), haihtuville orgaanisille yhdisteille (VOC) ja ammoniakille (NH3). Vanhassa päästökattodirektiivissä ei ollut velvoitetta vähentää pienhiukkaspäästöjä, jotka on todettu terveydelle haitallisimmiksi ilmapäästöiksi.

Uusi päästökattodirektiivi piti saattaa kansallisesti voimaan 1.7.2018 mennessä, mutta prosessi on venynyt. Direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ympäristönsuojelulain muutoksella ja muutoksesta on annettu hallituksen esitys. Muutos astunee voimaan syksyn 2018 aikana. Uusia päästövelvoitteita aletaan soveltaa vasta vuodesta 2020 alkaen. Päästöjen raportointia komissiolle koskeva velvoite on tullut voimaan jo 15.2.2017. Suomi on toimeenpannut tämän velvoitteen Suomen ympäristökeskuksen ilman epäpuhtauksiin liittyviä tehtäviä koskevalla täydentävällä määräyksellä (YM5/00/2017).

Muutos ei vaadi toimenpiteitä toiminnanharjoittajille, sillä se koskee kansallisia toimia ilmanlaadun parantamiseksi, kuten ilmansuojeluohjelman laatimista. Ilmansuojeluohjelman tulee sisältää tarvittavat kansalliset toimenpiteet päästöjen vähentämisvelvoitteiden noudattamiseksi. Suomen ympäristökeskus SYKE arvioi uuden direktiivin soveltamisen johdosta Suomelle aiheutuvia vaatimuksia ja arvioinnin perusteella Suomi alittaa sille asetetut päästöjen vähentämisvelvoitteet pääosin jo voimassa olevien EU-säädösten toimeenpanolla.  Arviointi tullaan kuitenkin täsmentämään direktiiviin tehtyjen muutosten takia.

Vaatimustenmukaisuus ja kilpailuetu samassa paketissa

Vaikka EU:n päästökatot eivät suoraan vaikuta yrityksen toimintaan, välillisiä vaikutuksia, mm. päästörajoituksia, niiden soveltamisesta voi seurata. Fossiilisten energianlähteiden käytöstä syntyy ilmastonlämpenemistä aiheuttavan hiilidioksidin ohella myös päästökattodirektiivillä rajoitettuja terveydelle vaarallisia pienhiukkaspäästöjä. Näin ollen liiketoimintamallit, joilla voidaan lisätä uusiutuvien energianlähteiden käytön osuutta, sekä tehokkaammat energiaratkaisut nostavat sekä ilmanlaatua että vähentävät ilmastonlämpenemistä. Yritykselle tällaisten toimenpiteiden soveltaminen on erittäin suositeltavaa ja kannattava sijoitus tulevaisuuteen. Samalla yritys pystyy varautumaan tulevaan säätelyyn sekä hiilidioksidin että muiden ilman epäpuhtauksien osalta.

Päästövähennyksiin asiantuntijan avulla

Ecobio on auttanut useita yrityksiä uusien kiertotaloutta tukevien ratkaisujen soveltamisessa. Tehokkaita päästövähennykset mahdollistavia keinoja ovat mm. energiatehokkuusselvitykset, hiilijalanjälkilaskenta ja materiaalikatselmukset. Ecobio on myös järjestänyt erilaisia kiertotalouteen liittyviä työpajoja sekä auttanut yrityksiä päästötavoitteiden laskemisessa. Mikäli yrityksesi päästöjen vähentäminen kiinnostaa, ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin: info@ecobio.fi tai puh. +358 20 756 9450.

 

Masi Mailammi, 

Projektipäällikkö, konsultti

11.10.2018, Helsinki

biosidi

Täyttyvätkö toimintanne velvoitteet?

Ovatko ympäristölupaehdot hallinnassa? Noudatatteko konserniohjeita? Täyttyvätkö johtamisjärjestelmien ISO 14001 tai ISO 45001 vaatimukset muiden kuin lakivelvoitteiden osalta? – Kyllä, ehkä, ei, en tiedä.

Ecobio tarjoaa kokonaisvaltaiseen vaatimushallintaan tehokasta nettipalvelua ja asiantuntijan arviointinäkemystä.

Ulkopuolisen näkemystä vaatimusarviointiin (Limited Compliance Audit)

Kaipaatko ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä vaatimusarviointiin? Haluatko tehokkuutta sisäisiin arviointeihin?

Kokeneet ja monipuoliset asiantuntijamme ovat käytössäsi sisäisiin vaatimusarviointeihin. Arvioimme toimintanne vaatimustenmukaisuuden Ecobio Manager -palvelua hyödyntäen. Raportoimme havainnot ja vaatimusarvioinnin tulokset tehokkaasti Ecobio Manager -palveluunne, jossa tiedot ovat jatkuvasti käytössänne ja nähtävillä.

Laajenna Ecobio Manager kaikkiin velvoitteisiin

Ecobio Manager -palvelu tarjoaa pätevän ratkaisun myös muiden kuin lakivelvoitteiden kokonaisvaltaiseen seurantaan ja arviointiin.  Uuden toiminnon avulla voitte laatia oman kokoelman työpaikkaanne koskevista muista sitovista velvoitteista, kuten lupaehdoista ja konserniohjeista. Voitte arvioida kätevästi vaatimustenmukaisuutta omaa velvoitekokoelmaanne vasten.

Tartu tilaisuuteen! Lue lisää Ecobio Manager -palvelusta: www.ecobiomanager.com

Ota yhteyttä Ecobio Manager -Tiimiin, puh. 020 756 9450, info@ecobiomanager.com

Muista myös muut ajankohtaiset palvelut:

 • kemikaalihallinta
 • kemikaalivaatimusten täyttäminen
 • ympäristöluvat, perustilaselvitykset ja BAT-selvitykset
 • ympäristöselosteet
 • ISO 45001, uusi standardi työturvallisuusjohtamiseen
biosidipäiviltä

Muutoksia YVA-hankeluetteloon

Hallituksen esityksessä (HE 102/2018) esitetään muutoksia YVA-lain hankeluetteloon. Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa hankeluetteloa ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin liitteenä olevan hankeluettelon kanssa.

Muutettavaksi tai selkeytettäväksi ehdotetaan useita hankkeita kokonaisuudessaan tai osittain. Erityishuomiona hankeluetteloon kaavaillut lisäykset:

 • kalankasvatus
 • turkiseläinten pito
 • toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely
 • Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset tunnelit

Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1.1.2019.

Valmistaudu tuleviin muutoksiin jo nyt. Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä ja YVA-hankkeissa. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

 

Tarkempi listaus tulevista muutoksista: https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2018/20180102

biosidi

Ympäristönsuojelulakiin luvassa muutoksia

Hallituksen kevätkauden esityksessä (HE 94/2018) esitetään tehtäväksi muutoksia ympäristönsuojelulakiin (527/2014) sekä rikoslakiin (39/1889). Esityksen tavoitteena on valmistella ympäristönsuojelulakiin säännökset, joiden avulla osa nykyisin luvanvaraisista toiminnoista, joilta ei EU-lainsäädännön mukaan edellytetä ympäristölupaa, voitaisiin siirtää ympäristölupamenettelyä kevyempään ilmoitusmenettelyyn.

Ilmoitusmenettelyllä voitaisiin nopeuttaa toimintojen aloittamista menettelyn piirissä olevilla toimialoilla sekä vähentää toiminnanharjoittajille ja viranomaisille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Ilmoitusmenettelyn esitetään sijoittuvan nykyisen lupa- ja rekisteröintimenettelyn rinnalle sellaisille toiminnoille, jotka eivät jatkossa enää tarvitsisi ympäristölupaa. Kyseiset toiminnot olisivat edelleen ennakollisen valvonnan piirissä ja niistä tehtäisiin päätös, joka voi tarvittaessa sisältää toimintaa koskevia määräyksiä. Useita ympäristönsuojelulain pykäliä tarkistettaisiin siten, että ympäristöluvanvaraista ja osin rekisteröitävää toimintaa koskevat säännökset ulotettaisiin koskemaan myös ilmoituksenvaraista toimintaa.

Ilmoitusmenettelyyn siirrettäisiin sellaisia toimintoja, joihin sovellettuna uusi menettely ei vaarantaisi nykyisen ympäristönsuojelun tason säilymistä. Olemassa olevat ilmoitusmenettelyt jäisivät lakiin kertaluonteista toimintaa koskevana ilmoitusmenettelynä. Yleiseen ilmoitusmenettelyyn ehdotetaan siirrettäväksi eräitä nykyisin luvanvaraisia toimintoja, joiden ympäristövaikutukset olisivat vähäisiä ja kohdistuisivat rajoitetulle alueelle.

Ilmoituksenvaraisuuden on ehdotettu koskevan ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 seuraavia toimintoja:

 • sahalaitoksia, joiden tuotantokapasiteetti on vähintään 20 000 m3 sahatavaraa vuodessa
 • polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastoja, joissa varastoidaan kemikaalia 100–50 000 m3
 • koneellista kullankaivuuta, kun kaivettavia maamassoja on alle 500 m3/vuodessa ja toiminta-aika enintään 50 vrk/vuodessa.
 • joukkoa elintarvikkeiden tai rehujen valmistusta harjoittava toimintoja
 • pienimpiä eläinsuojia
 • yli 50 linja-auton tai kuorma-auton varikkoja tai vastaavan kokoisia työkonevarikkoja
 • ulkona sijaitsevia ampumaratoja
 • kiinteitä eläintarhoja tai huvipuistoja

Lisäksi esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rikoslain ympäristörikkomusta käsittelevään pykälään (48 luku, 3 §) uusi momentti. Momentissa säädettäisiin, että ympäristönsuojelulakiin säädettävään yleiseen ilmoitusmenettelyyn sisältyvän ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti olisi rikoslain mukaan rangaistavaa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä voitaisiin tuomita rangaistukseksi sakkoa tai maksimissaan kuusi kuukautta vankeutta.

Säädösmuutosten tarkoitettu voimaantulo on 1.1.2019.

 

Ota yhteyttä

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään ympäristölainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

 

Uusia aineita lisätty erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon

27.6.2018

EU:n jäsenmaiden komitea (Member State Committee, MSC) on tunnistanut 10 uutta ainetta erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi (SVHC), ja nämä on lisätty ehdokasluetteloon lupamenettelyä varten- luettelossa on lisäyksen jälkeen 191 ainetta. Ehdokasluetteloon sisällyttäminen tuo välittömästi velvollisuuksia aineen toimittajille, ja ehdokasluettelosta aine voi päätyä REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luetteloon (Liite XIV).

Luetteloon lisätyt aineet ovat:

 • Terphenyl, hydrogenated (CAS 61788-32-7)
 • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (CAS 556-67-2)
 • Lead (CAS 7439-92-1)
 • Ethylenediamine (EDA) (CAS 107-15-3)
 • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (CAS 540-97-6)
 • Disodium octaborate (CAS 12008-41-2)
 • Dicyclohexyl phthalate (DCHP) (CAS 84-61-7)
 • Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (CAS 541-02-6)
 • Benzo[ghi]perylene (CAS 191-24-2)
 • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride; TMA) (CAS 552-30-7)

ECHAn tiedote: 10 new substances added to the Candidate List. Tiedotteesta käy ilmi mm. minkä tyyppisistä tuotteista näitä aineita voi löytää tai missä käyttökohteissa niitä käytetään.

Ecobion asiantuntijat auttavat mielellään kemikaalilainsäädännön kysymyksissä. Kysy neuvoa tai pyydä lisätietoa meiltä, info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.

Ecobio Manager – Säädösseuranta ja Kemikaalihallinta

Uusia riskinhallintavelvoitteita verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden takaamiseksi

Euroopan parlamentin ja neuvoston verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuutta koskevassa direktiivissä EU 2016/1148 säädetään toimenpiteistä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden tason parantamiseksi, jotta taataan yhteiskunnan tärkeät palvelut sekä varmistetaan EU-maiden asianmukainen varautuminen kyberhyökkäyksiin ja niiden käsittelyyn. Direktiivillä pyritään edistämään erityisesti viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallintaa sekä viranomaisille tehtäviä ilmoituksia poikkeamatilanteissa kuten hakkerointitapauksissa.

Suomessa direktiivin pohjalta on tehty muutoksia muun muassa seuraaviin lakeihin:

 • Sähkömarkkinalaki 588/2013
 • Maakaasumarkkinalaki 587/2017
 • Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta 485/2004
 • Tietoyhteiskuntakaari 917/2014
 • Liikennekaari (Laki liikenteen palveluista) 320/2017
 • Rautatielaki 304/2011
 • Ilmailulaki 864/2014

Suomessa tehtyjen säädösmuutosten johdosta yhteiskunnan kannalta merkittävien palveluntarjoajien kuten maakaasun siirtoverkonhaltijan, sähköverkonhaltijan, hakukone- ja pilvipalvelutarjoajan, verkossa toimivan markkinapaikan tarjoajan, rautateiden rataverkonhaltijan sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajan tulee huolehtia viestintäverkkoihin ja tietojärjestelmiin kohdistuvien riskien hallinnasta sekä tietoturvallisuuteen liittyvien häiriöiden ilmoituksesta viranomaisille, jotka määritellään edellä mainituissa säädöksissä erikseen. Säädösmuutokset ovat astuneet kansallisesti voimaan 9.5.2018.

AUTAMME MIELELLÄMME!

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Ecobion asiantuntijoihin osoitteessa info@ecobio.fi tai puh. 020 756 9450.