Home » Rakennustoiminnan työjärjestelysäädöksiin muutoksilla

Rakennustoiminnan työjärjestelysäädöksiin muutoksilla

Harmaan talouden torjuntaan on viime aikoina kiinnitetty erityistä huomioita. Muun muassa tilaajavastuulakia (1233/2006) on tiukennettu siten, ettei rakennustoimintaan liittyvä tilaaja enää vapaudu tilaajan selvitysvelvollisuudesta, vaikka sopimusosapuolen toiminta tai osapuolten sopimussuhde olisi vakiintunutta.

Työturvallisuuslakiin on esitetty muutosta (HE 92/2012), jonka mukaan yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla olisi velvollisuus pitää luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Työsopimuslakiin esitetyllä muutoksella (HE 24/2013) harmaata taloutta pyritään torjumaan rajoittamalla käteisen rahan käyttöä palkanmaksussa. Lakia muutettaisiin siten, että palkka olisi maksettava työntekijän ilmoittamalle pankkitilille ja palkanmaksu käteisenä voisi tapahtua vain pakottavasta syystä.

 

Ohessa tarkempia lisätietoja

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4§:n muuttamisesta