Titaanidioksidin syöpävaaraluokitus julkaistu – toimeenpano 2021

Titaanidioksidin syöpäluokitus pulveri

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 julkaistiin Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä 18.2.2020. Se astuu voimaan 20. päivänä julkaisemisesta, ja sen liitteessä III mainitut luokitusmuutokset astuvat voimaan 9.9.2021 lähtien. Euroopan komissio hyväksyi CLP-asetuksen 14. teknisen mukautuksen viime syksynä.

Muutoksista merkittävin on titaanidioksidin luokitus 2 luokan karsinogeeniksi. Muutos koskee jauheita, joissa on vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden halkaisija on enintään 10 µm. Nämä luokitellaan syöpää aiheuttavien aineiden vaarakategoriaan 2 ja merkitään GHS08 Terveysvaara-merkillä, huomiosanalla Varoitus ja vaaralausekkeella H351 – ”Epäillään aiheuttavan syöpää (hengitysteitse)”.

Seosten pakkausmerkinnät

Titaanidioksidi nestemäinen seos

Nestemäisten seosten pakkaukset tulee merkitä varoituslausekkeella EUH211 – ”Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.”

Titaanidioksidi nestemäinen seos

 

 

Kiinteiden seosten pakkaukset tulee merkitä
EUH212 – ”Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.”

 

vaaralliseksi luokittelematon seos merkintä

Vaarallisiksi luokittelemattomien, ei-kuluttajakäyttöön tarkoitettujen nestemäisten ja kiinteiden seosten pakkaukset on lisäksi varustettava lausekkeella EUH210 – ”Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.”

Mihin titaanidioksidin luokitus perustuu?

Ranska esitti titaanidioksidin luokitusmuutosta jo 2015. Ehdotusta on valmisteltu pitkään, koska kyseessä on ensimmäisen luokituspäätös hyvin pienikokoisten, keuhkorakkuloihin asti kertyvien nanohiukkasten myrkyllisyydestä ja syöpävaarallisuudesta keuhkoissa. Tieteellinen arviointi valmisteltiin kemikaalivirasto ECHAn riskienarviointikomiteassa 2016 – 2017.

Mitä luokitus merkitsee yrityksille?

Tähän asti titaanidioksidia ei ole luokiteltu vaaralliseksi, ja sitä on käytetty valkoisena väriaineena hyvin laajasti maaleissa, pinnoitteissa, kumissa ja muoveissa, kosmetiikassa, tekstiileissä, ruuassa ja lääkeaineissa. Teollisuus on vastustanut luokitusta mm. merkittävien käytännön seurausten vuoksi, jotka ulottuisivat monien materiaalien kierrätykseen asti. Titaanidioksidia korvaavaa, yhtä laajaan käyttöön soveltuvaa turvallista ainetta voi olla vaikea löytää.

Luokitusmuutos aiheuttaa paljon toimenpiteitä yrityksissä, ja esimerkiksi teollisuuden järjestöt ohjeistavat niiden valmistelussa. Myös Ecobion asiantuntijat ovat tarvittaessa käytettävissänne. Olemmekin valmiiksi hahmotelleet, miltä uudet varoitusetiketit voisivat näyttää, ja nyt pohdimme, mihin kaikkiin tuotteisiin niitä jatkossa vaaditaan. Lue lisää kemikaaliasiantuntijapalveluistamme ja ota yhteyttä!

Helena NiemeläYhteystiedot:

Helena Niemelä

Johtava konsultti, Ecobio Oy

helena.niemela@ecobio.fi

 

 


Lähteet:

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/217 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32020R0217

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Opinion 14.9.2017. https://echa.europa.eu/documents/10162/682fac9f-5b01-86d3-2f70-3d40277a53c2

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Background document 14.9.2017.
https://echa.europa.eu/documents/10162/c5ae7fcb-19b8-1d97-ff32-e192b162903a

Titanium Dioxide Manufacturers Association TDMA Classification of titanium dioxide published in EU Official Journal 18.2.2020. https://tdma.info/wp-content/uploads/2020/02/Classification-of-titanium-dioxide-published-in-EU-Official-Journal-TDMA-press-release-3.pdf

Kuvat: Ecobio Oy

Ecobio x FIBS ry tilaisuudet 2020

Ecobio FIBS partner

Ecobio on FIBS Partneri vuosina 2019-2020. FIBS partnerit ovat tarkoin valikoituja kestävän kehityksen ja yritysvastuun asiantuntijayrityksiä. 

FIBS Partnerina tuotamme palveluja vastuullisen liiketoiminnan aktiivisille kehittäjille ja yritysvastuun edelläkävijöille. Järjestämme FIBS Pro -jäsenille kohdennettuja tilaisuuksia liiketoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin ja strategisen ympäristöjohtamisen kehittämiseen sekä kaikille FIBSin jäsenille avoimia webinaareja teemojen ympäriltä.

Vuoden 2020 kevään ja syksyn tilaisuudet:

18.3. Ympäristötavoitteiden asettaminen – Ecobio

Ympäristötavoitteiden asettaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on olennainen, mutta samalla haastavaksi koettu osa yrityksen ympäristönäkökohtien hallintaa.

Työ kuitenkin kannattaa: huolellisen olennaisuusarvioinnin jälkeen tehtävä tavoitteiden asettaminen tarjoaa selkeän suunnan kestävän arvonluonnin toimenpiteille. Kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen puolestaan mahdollistaa ympäristöriskien muuttamisen bisnesmahdollisuuksiksi, ja auttaa yrityksiä pysymään edelläkävijöinä myös tulevaisuudessa.

Tilaisuudessa:

 • Kuulet miksi ympäristötavoitteiden asettaminen on kannattava osa arvonluontia, ja saat käsityksen siitä, mitkä ympäristötavoitteet ovat olennaisimpia oman yrityksenne kannalta.
 • Pääset tutustumaan erilaisiin ympäristötavoitteiden asettamista tukeviin aloitteisiin, kuten Science Based Targets ja ympäristöaiheiset SDG:t, ja kuulet miten voit hyödyntää niitä oman työsi tukena.

Lue lisää & Ilmoittaudu mukaan

16.4. Science Based Targets: mitä, miksi ja miten? – Ecobio

Yrityksillä on kriittinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Jotta toiminnan tavoitteet olisivat konkreettisia ja linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, tulee toimien perustua tieteelliseen laskentamenetelmään ja tiukkoihin päästötavoitteisiin. Science Based Targets -aloitteen (SBT) keskiössä ovat nimensä mukaisesti tieteeseen perustuvat tavoitteet, joiden myötä maapallon keskilämpötilan nousu jää alle kahden asteen ja joiden avulla lämpötilan nousu voidaan rajata alle 1,5 asteeseen.

Webinaarissa kuulet:

 • mistä Science Based Targets -aloitteessa on kyse
 • mitä hyötyä aloitteesta on yrityksille
 • mitkä ovat aloitteen mukaisten tavoitteiden asettamisen kriteerit
 • mitä tavoitteiden asettamisessa tulisi ottaa huomioon ja millaisia työkaluja tavoitteiden asettamiseen kannattaa käyttää

Lue lisää & ilmoittaudu mukaan

26.8. Palveluiden ympäristövaikutusten arviointi – Ecobio

Yrityksiltä edellytetään vuosi vuodelta syvällisempää ymmärrystä omista ympäristövaikutuksistaan. Yrityksillä tulisikin olla mahdollisimman kattava käsitys sekä suorista ympäristövaikutuksistaan että erilaisista epäsuorista vaikutusketjuista ja niiden merkityksistä. Suurin osa arviointityökaluista keskittyy ymmärrettävästi tuotannon ja tuotteiden ympäristövaikutuksiin, mutta edelläkävijäyritysten on ymmärrettävä myös palveluidensa ympäristövaikutuksia.

Tässä koulutuksessa:

 • saat kattavan ja tiiviin tietopaketin palveluiden ympäristövaikutusten arvioinnista ja arvioinnin keinoista
 • voit työstää oman liiketoimintanne kannalta olennaisimpia ympäristövaikutuksia
 • voit vaihtaa tietoa ja kokemuksia muiden osallistujien kanssa fasilitoiduissa käytännön harjoituksissa

Lue lisää & ilmoittaudu mukaan

Kysymyksiä? Ota yhteyttä: info@ecobio.fi

Ecobio Oy

Fluoriyhdisteiden rajoitukset tuotteissa kiristyvät edelleen

PFOA rajoitukset hiihtäjä sukset

Perfluorioktaanihappo PFOA:n ja samankaltaisten aineiden käyttöä rajoitetaan EU:ssa. Tätä koskeva REACH-asetuksen rajoitus tulee voimaan 4.7.2020. Syynä rajoitukselle ovat aineryhmän pysyvyys, biokertyvyys ja myrkyllisyys sekä ympäristölle että ihmiselle.

Suomen turvallisuus- ja kemikaaliviraston sekä ympäristöministeriön mukaan PFOA-aineita käytetään muun muassa fluoripolymeerien ja -elastomeerien, tekstiilien ja paperin valmistamisessa. Rajoitus koskee laajasti erilaisia tuoteryhmiä, kuten pesu- ja puhdistusaineita, kosmetiikkaa, suksivoiteita ja -pulvereita, sammutusvaahtoja, paistinpannuja, vaatteita ja kenkiä.

Mitä rajoitus merkitsee yrityksille?

Ensi heinäkuusta lähtien PFOA-aineita ei saa valmistaa tai tuoda maahan EU:n alueelle, eikä niitä sisältäviä aineita käyttää tai luovuttaa markkinoille seoksissa eikä esineissä. Pitoisuusraja on poikkeuksellisen alhainen: 25 ppb PFOA:ta tai sen suoloja tai 1000 ppb samankaltaisia yhdisteitä. Rajoituksessa annetaan vuoden siirtymäaika puolijohteiden tuotantolaitteille ja lateksipainoväreille, kahden vuoden siirtymäaika työ- ja turvallisuussuojaukseen käytettäville tekstiileille, membraanikalvoille ja plasma-nanopinnoitteille sekä 11 vuoden siirtymä tietyille lääkinnällisille laitteille. Rajoitustekstissä on lisäksi mainittu eräitä poikkeuksia.

Kemikaaliviraston riskinarviointikomitea on arvioinut vuonna 2018 PFOA:n sekä syöpävaaralliseksi, lisääntymisvaaralliseksi ja maksatoksiseksi CMR-aineeksi että pysyväksi, biokertyväksi ja myrkylliseksi PBT-aineeksi. PFOA on lisätty EU:n erittäin suurta huolta aiheuttavien SVHC-aineiden luetteloon 2013.

Suomalaisten viranomaisten mukaan on myös todennäköistä, että rajoitus korvataan POP-asetuksen tiukemmalla rajoituksella tämän vuoden lopussa. PFOA-aineet on hiljattain lisätty Tukholman yleissopimukseen, ja EU:n komissio on valmistelemassa tämän rajoituksen toimeenpanoa 3.12.2020 mennessä.

EU:ssa on valmisteilla useita muitakin rajoituksia perfluorialkyyliyhdisteille. Ecobion asiantuntijat ovat käytettävissä apunanne näiden tunnistamisessa, säädösten ennakoinnissa ja korvaamisessa. Ota yhteyttä!

Lue lisää kemikaaleihin liittyvistä konsultointipalveluistamme täältä.

 

Helena Niemelä

Yhteystiedot:

Helena Niemelä

Johtava konsultti

helena.niemela@ecobio.fi

 

 


Lähteet:

ECHA, Annex XVII to REACH, Restriction Entry 68. Perfluorooctanoic acid (PFOA) CAS No 335-67-1 EC No 206-397-9 and its salts. https://echa.europa.eu/documents/10162/7a04b630-e00a-a9c5-bc85-0de793f6643c

Tukes ja ympäristöministeriö: Fluoriyhdisteen PFOA ja samankaltaisten aineiden käyttöä rajoitetaan monissa tuotteissa terveys- ja ympäristösyistä. https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Fluoriyhdisteen_PFOA_ja_samankaltaisten_(54841)

Euroopan kemikaalivirasto ECHA: Perfluorooctanic acid and its salts. https://echa.europa.eu/fi/substance-information/-/substanceinfo/100.251.389

ECHA Committee for Risk Assessment (RAC) Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on Perfluorooctanoic acid (PFOA), PFOA salts and PFOA-related substances,  EC Number 206-397-9 CAS Number 335-67-1. 26.6.2018. https://echa.europa.eu/documents/10162/e40425c6-590f-8df7-2cd9-0eef79527685.

Luonnonsuojelulaki uudistuu

luonnonsuojelulaki

Suomen yli 20 vuotta vanhaa luonnonsuojelulakia (1096/1996) ollaan uudistamassa. Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2010 tekemän toimivuusarvioinnin mukaan nykyinen luonnonsuojelulaki kaipaa selkeyttämistä ja keinojen vahvistamista, sillä laki ei tällä hetkellä ole riittävän vaikuttava luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta. Toimivuusarviointi ajantasaistetaan lakiuudistusta varten huhtikuun 2020 loppuun mennessä, minkä pohjalta hallituksen on määrä valmistella lakiesitys loppuvuodesta 2021.

Uudistuksella haetaan ratkaisua biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi

Luonnon monimuotoisuuden tila heikkenee maailmanlaajuisesti eikä suurta osaa biodiversiteettisopimuksen mukaisista Aichi tavoitteista tulla saavuttamaan tavoiteaikataulussa. EU:n biodiversiteettistrategiaan on kirjattu tavoite pysäyttää luonnon monimuotoisuuden tilan heikkeneminen EU:ssa vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta tätä tavoitetta ei tulla EU:ssa eikä Suomessa saavuttamaan.

Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen keinoista, sillä se suojelee yksittäisiä lajeja, luontotyyppejä ja luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluja. Lain tavoitteita ovat muun muassa biodiversiteetin ylläpitäminen, maisema-arvojen vaaliminen ja luonnonvarojen kestävän käytön tukeminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen.

Uuden luonnonsuojelulain on tarkoitus nivoutua entistä tiiviimmin osaksi muuta ympäristölainsäädäntöä ja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtääviä keinoja. Uudistuksen yhteydessä valmistellaan myös uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelystä ja ennaltaehkäisystä sekä pilotoidaan ekologisen kompensaation edellytyksiä lainsäädännön näkökulmasta. Ekologinen kompensaatio edellyttää luonnon monimuotoisuudelle aiheutuneen haitan hyvittämistä lisäämällä monimuotoisuutta jollain toisella alueella. Kompensaatio on kuitenkin haittojen vähentämishierarkian mukaisesti viimeinen keino, joten sitä ei aiota erityisesti painottaa lainsäädännössä.

Näkemyksiä luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksesta kartoitetaan kyselyn avulla

Uudesta laista pyritään saamaan mahdollisimman kattava, minkä vuoksi ympäristöministeriö julkaisi tammikuun lopussa verkkosivuillaan kansalaisille suunnatun kyselyn, joka kartoittaa näkemyksiä luonnonsuojelulainsäädännön uudistuksista. Kyselyyn voi vastata 21.2.2020 asti. Kyselyn on tarkoitus toimia ministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuuksien lisäksi pohjana lakiuudistuksen valmistelulle. Lakiuudistusta on nimetty valmistelemaan useita projektiryhmiä, joiden etenemistä monialainen sidosryhmistä ja viranomaisista koostuva ohjausryhmä valvoo.

 

Tarvitsetko apua yrityksesi biodiversiteettivaikutusten tunnistamiseksi?

Ota yhteyttä!

info@ecobio.fi

Hiilijalanjälkimenetelmät ja kompensaatio teemana Ecobion aamiaistilaisuudessa

ecobio aamiaistilaisuuden aamupala
Ecobion yritysvastuun aamiaistilaisuuden aamupala 28.1.

Ecobion järjestämän yritysvastuun aamiaistilaisuuden ensimmäiset vieraat saapuivat Helsingin Radisson Blu Royal hotellin tapahtumatiloihin varhain puolikahdeksanaikaan tiistaiaamuna 28.1. Vieraita vastassa oli linnunlaulun täytteinen metsäiseen teemaan koristeltu tila, jossa vieraat saivat verkostoitua aamupalan lomassa. Hotellin vastuullisesti tuotetun aamupalatorin tuorepuurot, smoothiet, sämpylät ja muut suupalat toivat energiaa lähes 100 hengen yleisölle. Vieraiden lisäksi tilaisuuden livestriimausta seurasi aamupäivän aikana lähes 70 yritysvastuusta kiinnostunutta yritystä.

Suurin syy täyteen buukattuun tilaisuuteen taisi kuitenkin olla tilaisuuden erittäin ajankohtainen ja tärkeä teema; yritysten hiilijalanjälki, sen laskemisen ja vähentämisen menetelmät ja kompensaatiotavat. Ilmastonmuutos ja vähähiilisyys ovat aiheina olleet paljon esillä viimeisen vuoden aikana ja näiden tärkeys ei tässä vaiheessa ole juuri kenellekään epäselvää. Oli kuitenkin ilo nähdä, että aihe kiinnostaa vahvasti niinkin suuri joukko suomalaisia yrityksiä, koosta ja alasta riippumatta.

Vähähiilisyyden haasteet ja mahdollisuudet suomalaisessa elinkeinoelämässä

Ecobion asiantuntijat Henrik Österlund ja Leena Tähkämö
Ecobion asiantuntijat Henrik Österlund ja Leena Tähkämö.

Päivän puhujina toimivat Ecobion asiantuntijat sekä Fortumin omistaman Puron perustaja, Marianne Tikkanen. Vieraat tervetulleeksi toivotti Ecobion toimitusjohtaja Taru Halla, jonka jälkeen Henrik Österlund, Ecobion konsulttitoiminnan johtaja sekä Leena Tähkämö, ympäristö-, energia-, ja sähkötekniikan johtava konsultti, kertoivat syvemmin yritysten vähähiilisyydestä sekä yrityksen toiminnan ja sen tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälkilaskennasta.

Päivän teeman ajankohtaisuutta korostivat mm. EK:n tuore tutkimus sekä EU:n asettamat tavoitteet ja tukipaketit. EK:n 20.1.2020 julkaistu tuore tutkimus on tunnistanut ilmastoriskejä, joihin suomalaisten yritysten kannattaa varautua. EU:ssa toimivilla yrityksillä on edelleen mahdollisuus toimia vastuullisuudessa edelläkävijöinä. EU julkaisi 14.1.2020 komission hyväksymän ilmastopaketin, jonka tavoitteena on suunnata 1000 miljardin euron investoinnit hiilestä luopumiseen ja ilmastoteknologiaan, tulevan kymmenen vuoden aikana.

Esityksessään Henrik pyysi yleisöltä mielipiteitä siihen, mikä on heidän yrityksensä seuraava ratkaistava haaste vähähiilisyydessä. Kyselyssä tärkeiksi aiheiksi nousivat mm. logistiikka, kompensaatio, hiilijalanjäljen laskenta, rakentaminen, kustannukset ja kannattavuus. Haasteesta riippumatta samat perusasiat koskevat kaikkia vähähiilisyydestä kiinnostuneita yrityksiä. Henrik kiteytti seuraavaksi otettavat askeleet esityksessään:

 • Tarkista ensin yrityksesi osalta arvoketjun ilmastoriskit, vastuullisuusnäkökohdat ja vaikutukset ja tee olennaisuusarvio.
 • Suunnittele ja toteuta ilmastotoimia hiilijalanjälkilaskennalla, kunnianhimoisilla tavoitteilla ja mittareiden asetannalla, käytännön toimilla ja tarvittaessa päästöjen kompensoinnilla. Varmista seuranta
 • Mittaa ja kokoa tulokset suhteessa tavoitteisiin ja vaikuta viestimällä tuloksista sidosryhmille.

Hiilijalanjäljen laskenta ja kompensaatio

Leena muistutti esityksessään hiilijalanjälkilaskennan monivaiheisuudesta ja uskottavuudesta. Erityisen tärkeänä on muistaa läpinäkyvyys laskennassa ja yhteistyö luotettavien sekä asiantuntevien tahojen kanssa, viherpesun ja virheiden välttämiseksi. Leenan kolme muistutusta laskentaa harkitseville:

 • Hiilijalanjälki perustuu elinkaariarviointiin
 • Muista määritellä rajaukset (Scope 1, 2 & 3)
 • Muista muutkin kasvihuonekaasut kuin CO2 –> CO2e

Aamupäivän päätteeksi Marianne Tikkanen käsitteli hiilijalanjäljen kompensaatiota käytännössä, sekä esitti Puro markkinapaikan toimintamallin. Puro on maailman ensimmäinen markkinapaikka hiilidioksidin poistolle. Puron markkinapaikalla tapaavat hiilinegatiiviset hiilenpoiston myyjät ja hiilidioksidivähennysten ostajat. Ostajat saavat kompensaatiosta, tai ”netto-nollauksesta” ns. CORC-sertifikaatteja (eng. CO2 Removal Certificate) joilla vähennyksen todellisuus ja alkuperä voidaan todistaa.

biohiili
Puro jakoi osallistujille biohiiltä pienissä pusseissa. 1g biohiiltä on sitonut 3g hiilidioksidia.

Pitäisikö meidän kompensoida päästöjä?

Hiilijalanjäljen kompensaatio on vähähiilisyyden viimeinen keino, silloin kun hiilijalanjälkeä ei voida vähentää muulla tavoin. On tärkeätä tehdä asioita tärkeysjärjestyksessä. Mariannen mukaan on tärkeätä aloittaa hiilijalanjäljen laskennalla ja käyttää apunaan asiantuntijoita.

 1. Laske päästöt
 2. Vähennä
 3. Poista loput
 4. Kerro siitä, niin että saat seuraajia

Kaikkea ei tarvitse eikä voikaan tehdä heti, tärkeintä on aloittaa jostain jo tänään.

Seuraa tulevia tapahtumiamme blogistamme ja tilaamalla kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme sivun alalaidasta!

 

Tarvitsetko apua hiilijalanjälkilaskennassa, kompensaatiossa tai muissa yritysvastuun ja ympäristöjohtamiseen liittyvissä asioissa? Me autamme!

Ota yhteyttä:

Henrik Österlund, varatoimitusjohtaja & Konsultointipalveluiden johtaja,

henrik.osterlund@ecobio.fi, Puh. 020 756 9457 tai info@ecobio.fi


Kuvat ja teksti: Caisa Lindblom

4 erityistä huolta aiheuttavaa ainetta lisätty SVHC-ehdokasluetteloon

eritystä huolta aiheuttavien aineiden ehdokaslista svhc

ECHA on lisännyt neljä uutta ainetta erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) ehdokasluetteloon lisääntymismyrkyllisyytensä ja muiden huolestuttavien ominaisuuksien yhdistelmän vuoksi. Tämä tarkoittaa, että ehdokasluetteloon sisältyy nyt 205 ainetta. Yli 0,1 paino-% näitä kandidaattiaineita sisältävien kemikaaliseosten tai esineiden toimittajilla on tiedotusvelvoite toimitusketjun asiakkaille ja kuluttajille. Toimitusketjun tiedotusvelvoite on tärkeä seosten ja esineiden EU-toimitusketjuille.

Lisättyjä aineita ovat: di-isoheksyyliftalaatti, 2-bentsyyli-2-dimetyyliamino-4′-morfolinobutyrofenoni, 2-metyyli-1- (4-metyylitiofenyyli) -2-morfolinopropan-1-oni ja perfluorobutaanisulfonihappo (PFBS) ja sen suolat.

Kolme ensimmäistä ainetta on otettu luetteloon lisääntymiselle vaarallisuuden vuoksi. Neljäs aine, PFBS, kuuluu per- ja polyfluorattuihin aineisiin, ja on otettu luetteloon todennäköisten vakavien terveys- ja ympäristövaikutusten vuoksi.  Ensimmäinen ftalaatti ei ole rekisteröity. Toista ja kolmatta ainetta käytetään polymeerien tuotannossa. PFBS:ää käytetään katalyyttinä / lisäaineena / reagenssina polymeerien valmistuksessa ja kemiallisessa synteesissä. Sitä käytetään myös palonestoaineena polykarbonaatissa (elektronisissa laitteissa).

Ehdokasluettelossa on aineita, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Ehdokasluettelossa olevat aineet tunnetaan myös erityistä huolta aiheuttavina aineina, ja ehdokkaina luvanvaraisten aineiden luetteloon. Kun aineet on lisätty luvanvaraisten aineiden luetteloon, teollisuuden on haettava lupaa aineen käytön jatkamiseen luettelossa mainitun lopetuspäivän jälkeen. (ECHA)

Yritysten, jotka tuovat, tuottavat, myyvät tai käyttävät näitä aineita tainiitä sisältäviä seoksia tai esineitä (komponentteja, materiaaleja), tulisi seurata SVHC-ehdokasluetteloon säännöllisesti lisättäviä aineita. Ehdokasluetteloon lisättyjä korvaavien aineiden etsimisen kannattaa aloittaa jo nyt.

Tarvitsetteko apua kemikaalien hallinnassa?

Kokeneet asiantuntijamme auttavat teitä kemikaalivaatimusten täyttämisessä. Lisäksi Ecobio Manager -palvelumme tuo helpotusta kemikaalien hallintaan. Ota yhteyttä!

Yhteystiedot: info@ecobio.fi


Lähde: https://echa.europa.eu/fi/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Euroopan ympäristön tila ja tulevaisuus – SOER 2020

fox in forest europe

Joka viides vuosi Euroopan ympäristökeskus, EEA, julkaisee merkittävän raportin, joka kertoo mihin suuntaan ympäristön tila on kehittymässä eri puolilla Eurooppaa.  SOER 2020 on Euroopan ympäristökeskuksen kattavin tähän mennessä tehty integroitu arvio, joka tarjoaa ikkunan eri maiden ympäristötilan tarkasteluun. Raportissa käsitellään Euroopan maiden ympäristöhaasteiden pysyvyyttä, laajuutta ja kiireellisyyttä sekä selvitetään vaadittavia ratkaisuja ja toimenpiteitä.

Ympäristöhaasteet maailmanlaajuisia

Viimeisten 18 kuukauden aikana julkaistut tärkeimmät ilmastonmuutosta (IPCC), biodiversiteettiä (IPBES) ja luonnonvaroja (IRP) käsittelevät globaalit raportit näyttävät kaikki, että nykyiset tuotanto- ja kulutusjärjestelmät sekä elintavat ovat kestävän kehityksen vastaisia.

Vuoteen 2050 mennessä maailman väestön on odotettu kasvavan 10 miljardiin johtaen mm. veden kysynnän kasvuun 55 prosentilla, resurssien käytön jopa kaksinkertaistumiseen (2060 mennessä) ja energian kysynnän lisääntymiseen 30 prosentilla (2040 mennessä). Ympäristön pilaantumiseen liittyvät sairaudet ja ennenaikaiset kuolemat ovat jo kolme kertaa tavallisempia kuin esim. AIDS ja malaria. Nämä uhat voivat kuitenkin moninkertaistua, mikäli paineet johtavat tärkeiden ekosysteemien, kuten arktisten alueiden, koralliriuttojen ja Amazonin sademetsien romahtamiseen. Yhteiskuntamme ovat maailmanlaajuisesti riippuvaisia tällaisista ekosysteemeistä. Kehityskulun kääntäminen edellyttää radikaaleja muutoksia ja toimenpiteitä tämän vuosikymmenen aikana, jotta voimme säilyttää ihmisille, eläimille ja luonnolle suotuisat elinolosuhteet.

SOER 2020 raportti

SOER 2020 -raportti keskittyy järjestelmätason haasteisiin ja muutoksiin, jotka EU:n ja sen jäsenmaiden on ratkaistava. EU:n vuoden 2050 vision saavuttaminen edellyttää muutoksia valtioiden, yritysten ja kansalaisten toimintaan ja vaikuttavuuteen.

Raportti koostuu neljästä pääsääntöisestä osasta. Osat 1–3 korostavat Euroopan kohtaamien ympäristöhaasteiden pysyvyyttä, laajuutta ja kiireellisyyttä. Osa 4 keskittyy sellaisten ratkaisujen ja toimenpiteiden selvittämiseen, jotka voisivat johtaa tavoitteiden saavuttamiseen.

Euroopan ympäristön tila ja tulevaisuus

Eurooppa kuluttaa tällä hetkellä enemmän resursseja ja heikentää maailman ympäristön tilaa enemmän kuin suuri osa muista alueista maailmassa. Siirtyminen kestävään yhteiskuntaan vaatii nopeaa ja laajaa ympäristön kuormittamisen vähentämistä. Euroopaan kansalaisilla on edessä ympäristöön liittyviä ongelmia enenemissä määrin, kuten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, resurssien liikakäyttö, ilmaston lämpeneminen ja ympäristöstä johtuvia terveys- ja hyvinvointiriskejä.

EU on viime vuosien aikana työstänyt useita strategisia toimintakehyksiä, jotka keskittyvät EU:n talouden ja järjestelmien, kuten liikkumisen ja energiatehokkuuden, kehittämiseen, luonnon ja talouden tasapainon saavuttamiseksi. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tukevat ja täydentävät EU:n tavoitteita asettaen maailmanlaajuisia kehyksiä sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Joulukuussa 2019 Euroopan komission hyväksymä vihreän kehityksen ohjelma tiukensi EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteita. Ohjelmalla on tarkoitus luoda yrityksille ja kansalaisille hyötyjä siirtymisestä kestävään vihreään talouteen.

EU:n ympäristöpolitiikkaa ohjaa tällä hetkellä seitsemännen EAP:n (Environment Action Programme 2020) kolme poliittista prioriteettia:

 1. EU:n luontopääoman suojeleminen, säilyttäminen ja parantaminen
 2. EU:n alueen muuttaminen vihreäksi, resurssitehokkaaksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi
 3. EU:n kansalaisten suojelu ympäristöön liittyviltä terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvilta riskeiltä

Eurooppa on edistynyt hyvin resurssitehokkuuden ja kiertotalouden suhteen. Materiaalien kulutus on vähentynyt ja resurssien tehokas käyttö parantunut. Tällä on ollut positiivisia vaikutuksia myös bruttokansantuotteen kasvuun. (Ympäristötiedon foorumi)

Euroopan luontopääoma

SOER 2020 -raportin mukaan Euroopan luontopääomaa ei tähän mennessä ole onnistuttu turvaamaan 7. EAP:n tavoitteiden mukaisesti.

Vaikka Eurooppa on saavuttanut tavoitteensa suojeltujen maa- ja merialueiden osoittamisessa, muiden lajien osalta luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen ei näytä olevan saavutettavissa vuoden 2020 aikana. Luonnon monimuotoisuuden vähentämistä aiheuttavia haitallisia päästöjä on saatava vähennettyä merkittävästi tulevien vuosien aikana.

Ainoastaan pienellä osalla suojelluista lajeista (23%) ja elinympäristöistä (16%) suojelun taso on suotuisa. 62% Euroopan ekosysteemeistä altistuu liiallisille typpipitoisuuksille, mikä johtaa rehevöitymiseen ja elinympäristöjen muuttumiseen. Ihmisille ja luonnolle tärkeät hyönteiset ja pölyttäjät ovat vähentyneet huomattavasti. Esimerkiksi perhoset ovat vähentyneet 39% vuodesta 1990. Suomessa 12% eliölajeista ja 48% luontotyypeistä ovat tällä hetkellä uhanalaisia. Itämeri on yhä Euroopan saastunein merialue, jonka vakavin ongelma on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen. (Ympäristötiedon foorumi, SOER 2020 )

Luonnon turvaamiseksi EU:lla on työn alla aloite vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategia. Aloitteessa esitetään, että EU sitoutuu pysäyttämään biodiversiteetin köyhtymisen ja säilyttämään ja ennallistamaan ekosysteeminsä. Aloitteesta on mahdollista antaa palautetta 20.1.2020 asti.

Mitä seuraavaksi?

Kestävän kehityksen tavoitteiden ja luonnon ja yhteiskuntien tasapainon saavuttamiseksi YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman (Agenda 2030) tehokkaampi täytäntöönpano on välttämätöntä. Eurooppa ei kuitenkaan voi saavuttaa kestävyystavoitteitaan eristyksissä muusta maailmasta. Kehityskulun muuttaminen riippuu ratkaisevasti ympäristölainsäädännön kunnianhimoisuudesta sekä uusista innovaatioista, jotka johtavat uudenalaisiin ajattelu- ja elintapoihin. Tämä edellyttää, että yhteiskunnat ja yritykset tunnistavat mahdolliset riskit ja vaikutukset sekä suunnittelevat keinoja niihin varautumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Euroopalla on ainutlaatuinen tilaisuus näyttää maailmanlaajuisesti, miten kestävyystavoitteet on mahdollista saavuttaa.

 

Tarvitseeko yrityksesi apua ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi? Ympäristöasiantuntijamme auttavat teitä!

Ota yhteyttä: info@ecobio.fi

 


Caisa Lindblom

Blogitekstin pääasiallisena lähteenä on käytetty SEOR 2020 raporttia ja sen suomenkielistä tiivistelmää

Katso koko raportti: https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020

Katso suomenkielinen tiivistelmä: https://www.eea.europa.eu/fi/publications/euroopan-ymparisto-tila-ja-nakymat

Miten osoittaa satamatoiminnan ympäristöystävällisyyttä? 

satama ympäristöseloste kontti

Tiesitkö että satamatoiminnallekin on mahdollista laatia ympäristöseloste? Ruotsissa perustettu ja kansainvälisesti toimiva EPD International (www.environdec.com) on määritellyt tuoteryhmäsäännöt satamatoimintojen ympäristöselosteiden laatimiseen jo 2018. Ensimmäinen näitä sääntöjä noudattava satamatoiminnan ympäristöseloste on julkaistu tänä vuonna Bilbaon satamatoiminnasta. Katso Bilbaon satamatoiminnan ympäristöseloste. 

Mikä on ympäristöseloste?

Ympäristöselosteella voidaan esitellä tuotteiden tai palveluiden ympäristövaikutuksia, jotka perustuvat elinkaariarviointiin. Ympäristöselosteiden yhdenmukaistamiseksi joillekin tuotteille, tuoteryhmille tai palveluille on laadittu tuoteryhmäsääntöjä, jotka määrittävät tarkemmin, miten seloste ja sen taustalla oleva laskenta tehdään. Tuoteryhmäsäännöt edesauttavat eri selosteiden tulosten vertailua. 

Ympäristöseloste auttaa tunnistamaan merkittävimmät ympäristövaikutukset. Kun tiedetään, mikä aiheuttaa vaikutuksia eniten, pystytään toimenpiteitä kohdistamaan ja ympäristövaikutuksia pienentämään tehokkaasti. Ympäristöseloste on yksi tapa osoittaa ympäristöasioiden hallintaa.  

Bilbaon satamatoiminnan ympäristöseloste on herättänyt kiinnostusta vierailijoissa, mediassa sekä muissa satamissa. Kannustamme muita satamia mukaan arvioimaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia. 

Ecobion asiantuntijat auttavat löytämään oikean ratkaisun

Ecobion ympäristöasiantuntijat laativat ympäristöselosteita sekä satamille, rakennustuotteille että muille tarvittaville toiminnoille. Satamatoiminnan ympäristöystävällisyyttä voi osoittaa muillakin tavoilla kuin ympäristöselosteen avulla, esimerkiksi standardeilla, hiilijalanjäljen kompensoinnilla tai ympäristöstrategioilla. Me autamme sinua löytämään oikeat ratkaisut!

 

Ecobion asiantuntija Leena Tähkämö

Ota yhteyttä

Leena Tähkämö,

Johtava konsultti

leena.tahkamo@ecobio.fi

Puh. 020 756 2301

 

 

Vaarallisten kemikaaliseosten luokittelussa, käyttöturvallisuustiedotteissa ja merkinnöissä havaittu vakavia puutteita

käyttöturvallisuustiedote työntekijät

Euroopan kemikaalivirasto ECHA uutisoi 17.12.2019, että 44 % vaarallisista seoksista ei täytä luokittelu- ja merkintävaatimuksia.

Viranomaisten EU-laajuisessa Enforcement Forum projektissa (REF-6) tutkittiin tunnetusti vaarallisia aineita sisältäviä tuoteryhmiä, kuten pesuaineita, biosidejä, maaleja, liimoja ja ilmanraikastintuotteita. 43 %:ssa yrityksistä ja 44 %:ssa seoksista havaittiin puutteita. Seoksista 17 % oli luokiteltu virheellisesti. Karsinogeenisten, mutageenisten tai lisääntymisvaarallisten aineitten seoksista 9 % eivät noudattaneet EU:n harmonisoitua luokitusta. 33 %:ssa tuotteista oli virheelliset pakkausmerkinnät. Lisäksi 33 % käyttöturvallisuustiedotteista eivät olleet vaatimustenmukaisia.

Miksi oikeanlaiset merkinnät ovat tärkeitä?

Puutteelliset ja virheelliset merkinnät, luokitukset ja käyttöturvallisuustiedotteet johtavat siihen, että tuotteiden käyttäjät eivät voi käsitellä niitä turvallisesti. Tiedotteita arvioidessaan Ecobio on havainnut, että yritysten on esimerkiksi vaikea tunnistaa, milloin käyttöturvallisuustiedotteet eivät ole EU-lainsäädännön mukaisia. Ympäri maailmaa käytössä olevasta GHS-järjestelmästä huolimatta esimerkiksi USA:n ja EU:n luokitukset ja siten myös käyttöturvallisuustiedotteet voivat olla hyvinkin erilaisia. Tietoja EU:ssa vaarallisiksi luokitelluista aineosista on usein vaikea saada erityisesti EU:n ulkopuolelta. Myös ainetietojen saaminen pienille ainemäärille ja etenkin tutkimus- ja tuotekehityskemikaaleille on hyvin haasteellista.

Säädöstenmukaisuus on yritysten toiminnan edellytys ja vakavat rikkomukset voivat johtaa mm. uhkasakkoihin tai tuotteiden myynnin keskeyttämiseen tai kieltoon. EU:n kemikaalilainsäädäntöä valvovat kansalliset viranomaiset. (Tukes)

Ecobion asiantuntija-palvelut

Ecobio tarjoaa yrityksille apua EU:n vaatimusten mukaisten käyttöturvallisuustiedotteiden laadintaan, kääntämiseen ja pakkausmerkintöihin. Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä!

info@ecobio.fi


ECHAn uutinen

Hyvää joulua & Eläköön Itämeri!

Se julhälsningarna på svenska här See the Christmas wishes in English here

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Kiitämme lämpimästi kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulun aikaa sekä menestystä tulevalle vuodelle.

Olemme tänä vuonna päättäneet antaa joululahjamme ympäristölle ja ilmastolle tärkeälle kohteelle. Itämeren pinnan alla asuu monipuolinen joukko kasveja, leviä ja eläimiä, jotka ovat sopeutuneet elämään matalasuolaisessa meressä. Ainutlaatuinen lajisto on herkkä pienillekin muutoksille. Säilyttääksemme elämän Itämeressä, meidän on hillittävä sekä rehevöitymistä että ilmastonmuutosta. Siksi olemme tänä vuonna antaneet joululahjan Baltic Sea Action Groupille (BSAG), joka tekee aktiivisesti työtä Itämeren suojelemiseksi. Voit lukea lisää BSAG:n Itämeriprojektista ja lahjoittajista täältä.

Mukavaa joulunodotusta toivottaa koko Ecobion tiimi!

Lue lisää Ecobion yritysvastuusta täältä